Социално включване на мигрантите


Категория на документа: Други


 СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА МИГРАНТИТЕ

УВОД

Активно участие в защита правата на човека, особено на най-уязвимите групи, към които, по международните критерии, се отнасят бежанците и другите принудителни мигранти, вземат стотици международни неправителствени организации (НПО) и многочислени такива с континентален, регионален и национален мащаб.

Съгласно Устава на ООН, Икономическият и Социален съвет (ИКОСОС) се консултира със съответните НПО по въпроси, засягащи тяхната компетентност. Повече от 1500 НПО имат консултативен статут при ИКОСОС на ООН. Съветът приема, че те имат правото и възможността да изказват свои мнения и позиции, притежават специфичен опит и технически знания, които, сами по себе си, представляват ценност за работата на ИКОСОС.

Съветът класифицира НПО на три категории: в първата са включени онези, които имат отношение към всички въпроси от дейността на Съвета; във втората са тези организации, които имат специални компетенции в конкретни области, а в третата са онези, към които Съветът прибягва за консултации в отделни, изолирани случаи.

В последното десетилетие отношенията между ООН и свързаните с нея НПО получават значително развитие. Организациите се разглеждат като партньори, с които ООН се консултира по въпроси, свързани с политиката и по програми за решаване въпросите на имигрантите. Редом с това, се приема, че връзката на ООН с НПО е особено ценна, тъй като те са звено, свързващо световната организация с гражданското общество. НПО постоянно сътрудничат по целия свят с органите на ООН и неговите специализирани учреждения (например, ЮНЕСКО), в името на реализацията на целите, приети в Устава на ООН (3, с. 14-15).
I. РОЛЯ НА ООН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НПО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МИГРАНТИТЕ

Самата ЮНЕСКО способства за създаването на 25 неправителствени федерации и съюзи в периода от 1950 година до 1970 година (Координационен комитет на Международните доброволчески служби- 1948 година; Международен съюз по защита на природата- 1948 година; Международна организация по изследване на мозъка- 1960 година; Международен съвет по съхранение на паметниците и историческите места- 1965 година и др.) (5).

На 28-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през 1995 година е дадена нова насока на сътрудничеството с НПО. Основополагащото обновяване на отношенията с неправителствените организации е резултат на многогодишен процес, диктуван от множество мотиви: по-рационално използване на средствата; изисквания за вътрешна дисциплина; усъвършенстване на баланса и др. Редом с това, на съвсем нова основа е поставен въпросът за практическото сътрудничеството на ООН с различните сектори на гражданското общество.

Днес, при ООН са постоянно акредитирани повече от 2 хиляди международни неправителствени организации. Това е в резултат от комбинацията на фактори, свързани с промените в обществените и държавни структури на много страни в света, което способства за решаване на хуманитарни въпроси, в това число и на защита правата на принудителните мигранти и бежанци.

В този контекст можем да разглеждаме дейността на редица правозащитни организации, например, "Международна амнистия", която, редом със защита на "затворниците на съвестта", т. е., "мъже и жени, подложени на принудителен затвор, задържане или други физически ограничения, вследствие на техните политически, религиозни или други съзнателни убеждения, било вследствие на техния етнически произход, пол, цвят на кожата или език, при условие, че те не са прибягвали или призовавали към насилие" (4, с. 323), отделя значително внимание и за защита правата на принудителните мигранти.

С особено внимание, от страна на международните правозащитни организации, се ползват силно уязвимите групи лица: насилствено преместени; единично живеещи; деца без попечителство; жертвите на изтезания или психологически шок; на престъпления или сексуални посегателства и жестоко отношение; престарели лица или инвалиди. Международните неправителствени организации настоятелно препоръчват на Европейския съюз, САЩ и Канада, като най-силни във финансово отношение страни, да удовлетворяват техните потребности по пътя на предоставяне на хуманитарна, правна и финансова помощ.

Международните неправителствени и хуманитарни организации се занимават със сериозна профилактична дейност: водят просветителска работа след потенциалните имигранти; провеждат информационни кампании за правата на човека; "просвещават" средствата за масова комуникация и информация, така че вместо в търсене на сензации те да защитават жертвите, от позициите на човешките права и реабилитация; разпространяват информация за реалното състояние на живота на различните видове принудителни мигранти и опасностите, които ги грозят в отделни страни; провеждат изследвания, както на местата, откъдето тръгват миграционните потоци (Ирак, Иран, Афганистан, Еритрея, Судан, Палестина, Тибет, Китай и др.), така и по трасето, където се движат миграционните потоци. Резултатите от техните изследвания се докладват на ВК за бежанците на ООН, ЮНЕСКО, ЕС, МОТ, МОМ и др. заинтересовани органи и организации.

НПО откриват безплатни телефонни линии, на които жертвите на принудителната миграция могат да разказват за своите проблеми. Редом с това, те консултират безплатно бежанците- предоставят компетентна юридическа, психологическа и здравна помощ. Организациите осигуряват условия за мигрантите да се срещнат със свои сънародници, чрез които да потърсят роднини, близки или познати, за по-бързото и безболезнено адаптиране в новите социални условия. По този начин, новодошлите могат да се избавят от чувството на изолация, а жените, пострадали от различни видове насилие, могат да дискутират своите проблеми с жени, имащи сходен злощастен опит.

В тази област особено полезни са сътрудниците на Световния съюз против търговията с жени, със седалище в Банког (Тайланд), който има подразделения в целия западен свят. Щаб-квартирата за Европа на този съюз е в Амстердам (Холандия). Той дава подробна информация в свой нарочен справочник за около 80 организации по света, които се занимават с пресичане на търговията с жени. В него са посочени точните им адреси, кратко описание на мандатите им, ръководители, предмет и стратегия на дейността им и какви услуги се предлагат на жените.

За Централна и Източна Европа, с проблемите на отвлечените, насилствено изведени зад граница или продадени жени се занимава организацията "Ла Страда". Нейните основни цели са свързани с предотвратяване на престъпления, свързани с жени, чрез консултации, рекламни материали, разговори, търсене помощ от Гранична полиция, миграционните власти, органите на реда и други държавни институции. Тази организация се подпомага изключително сериозно от Централно-европейския консултативен център за женски проекти, намиращ се в столицата на Чехия- Прага, от Полската християнска организация на младите жени, от Полската феминистична асоциация и от Холандския фонд против търговията с жени. "Ла Страда" се финансира от Европейския съюз, от програмите "PHARE" и "TACIS-DEMOCRACY", а, също така, и от много частни фондове.

Относно проблеми, свързани с децата, сериозен опит има организацията "ЕСPAT", която си е завоювала славата на световна мрежа, свързана с борбата против детската проституция, порнография, педофилия и контрабандата на деца за сексуални цели.

В последното десетилетие, особено след края на войните, в бивша Югославия и Чечения, нивото на професионализма в дейността на НПО рязко се подобрява- усъвършенства се тяхната инфраструктура и връзката им с местното население. Сътрудничеството между различните НПО става по-тясно, с по-отчетливо диференциране на сферите на дейност. Освен това, НПО започват да се обединяват в асоциации на субрегионално и регионално ниво.
II. РОЛЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МИГРАНТИТЕ

Особено близка връзка и взаимопомощ в момента се осъществява между НПО и Международния Червен Кръст и Червен Полумесец (МЧКЧП). Заедно се осъществяват крупни операции в Босна и Херцеговина, Косово и Метохия, Чечения, Южен Судан, Еритрея, Ирак, Афганистан, оборудват се палаткови лагери, оказва са спешна медицинска помощ, раздават се храни и дрехи, осигуряват се психологически консултации, работи се по събирането на разделени семейства, провежда се търсене на изчезнали лица. Освен това, в съвместната си дейност НПО и МЧКЧП се ангажират много сериозно в защитата на лица, задържани под арест, уязвимите групи население, съдействат за спазване на международното право чрез разяснителни програми, насочени към органите на властта, военните, сътрудниците на службите по безопасност, към младите хора. Дейците на НПО работят и по въпроса за предотвратяване и лечение на туберкулозата в затворите и лагерите.

През последното десетилетие (1998 година-2008 година), сред най-амбициозните проекти на МЧКЧП и НПО, е този за реализация на Програмата за работа с изселените лица. Чрез Програмата се създават условия за устройване на изселниците и разширяване възможностите на обществото и държавата по разрешаване на стоящите пред тях проблеми. В сферата на тази дейност стоят въпросите за разпределение на предметите от първа необходимост, в рамките на оказваната екстрена помощ, осъществяване на проекти в областта на здравеопазването, оказване на психологическа помощ и консултиране, предоставяне на юридическа информация и провеждане на кампании за повишаване информираността на населението.

НПО работят успешно и с населението на приемащата страна. Социалната работа в тази област е свързана със срещи с представители на обществеността, разпространение на печатни и рекламни материали за мигрантите, за страните, от които те идват, за преследванията, на които са били подложени и условията на живот, за необходимостта от оказване на морална поддръжка. Всичко това се прави с цел да се тушира напрежението в обществото и се осъществи допълнителен контрол за спазване правата и задълженията на мигрантите.

Фактите във Великобритания показват, че недостатъчното внимание към работата с местното население, често пъти, провокира разрастване на конфликтни ситуации, води до формиране на негативни оценки към дейността на държавните органи и миграционната политика на държавата в цялост, към ксенофобия, расизъм, размирици.

Един от най-актуалните моменти от дейността на НПО с мигрантите е работата с екстрадираните лица, които се завръщат в родината си. На тази категория мигранти НПО оказват консултантска и психологическа помощ, търсят възможности за настаняване в жилища, намиране на работа, организиране на срещи помежду им, за да се преодолеят стресовите ситуации, следят дали не се нарушават правата им от държавните институции.

Дейността на НПО във всяка отделна страна може значително да се разшири, ако те се свържат с други организации, създадени на национален принцип, профсъюзи, женски организации, църква, групи за пропаганда правата на децата. Създаването на такива връзки позволява на НПО да обменят опит, да разработват общи стратегии на регионално или международно ниво, за да работят ефикасно с властовите структури. Необходимостта от усъвършенстване работата с мигрантите изисква засилване на информационно-пропагандната дейност сред тях, разпространение на международните ратифицирани документи и конвенции, засягащи правата им. Ако дадена страна е приела и ратифицирала Международни договори и Конвенции, то НПО трябва да следят дали правителството на съответната страна ги спазва. Мигрантите трябва да знаят за възможностите, които се откриват пред тях в приемащите страни- за придобиване на професия, образование, за събиране със семействата, за сериозна психологическа, медицинска помощ и лечение на духовни и соматични рани, причинени от преследване, мъчения, мизерия, глад, страх и др.

Изследванията на международни неправителствени организации върху живота на имигрантите показват, че те организират вида и сферата на своите контакти не по указания на приемащите власти, а самостоятелно, приспособявайки се към изискванията на новото обкръжение, заемайки нишите и свободните места, съществуващи в приемащото общество.

Направеният социално-психологически анализ на стила на живот на принудителните мигранти предполага разглеждане на широка съвкупност от елементи, свързани с тяхното устройване на новото местожителство и, на първо място, организацията на системата от взаимоотношения и взаимна поддръжка от страна на сънародниците.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално включване на мигрантите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.