Социално включване на мигрантите


Категория на документа: ДругиНормалното включване на мигрантите в новата среда се разбира като адаптация към съществуващите икономически, социални, културни, психологически и образователни условия.

В Англия, конкретно, е налице географска концентрация на имигранти и етнически малцинства, в рамките на определени райони на големите градове- Лондон, Бирмингам, Манчестър, Ливърпул, Нотингам, Югоизточна Англия. Това положение се закрепва от редица фактори: потребност от защитеност от дискриминация и усещане за психическа безопасност в групата на своите; достъп до културните или религиозни ценности; пространствена сегрегация; създаване на делови отношения с хора от своята народност или етнос; отказ от икономическо сътрудничество с представители на други съобщества, в полза на семейния или етнически бизнес; използване на специфичен (диалектен) език; осигуряване на единна миграция от сънародници, която, от своя страна, е условие за успешно пристигане и адаптиране на семейства, родственици, близки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работата за социална интеграция и адаптация на мигрантите е необходимо да се решават следните задачи: диагностика и идентификация на кризисното състояние; установяване каква сфера от жизнеспособността на лицето е увредена от протеклите кризисни събития и в каква степен; извеждане функциите и потенциалните способности на мигранта; определяне възможностите на социалното му обкръжение за неговата ресоциализация и вграждане в новото общество. За постигане на поставените задачи могат да се използват следните модели на социална работа: вмешателство в кризисни ситуации; проблемно решими модели; психосоциални модели. Чрез овладяването на тези модели служителите от правителствените и НПО получават възможност за своевременна и ефективна работа по преодоляване на сериозните разстройства в личността на мигранта, съдействат за бързото му адаптиране и интегриране в условията на новата държава. Ключов аспект на социалната работа с мигрантите е създаването на нормални условия за социалната им адаптация и интеграция в местата на настаняване, формиране на обстановка на взаимна търпимост и уважително отношение към културата, езика, религията, както у мигрантите, така и в местното население, предотвратяване на прояви на ксенофобия и неприязън.

През 1995 година в Париж, ЮНЕСКО приема Декларация за принципите на търпимост (1). В нея са формулирани същността и съдържанието на търпимостта като нравствено качество и възпитанието на хората в дух на търпимост. Толерантността се определя като ценност и норма на гражданското общество, проявяваща се в правото всички индивиди да бъдат различни, за приемане разнообразието на световните култури, цивилизации и религии, готовност за разбирателство и сътрудничество с хората, различаващи се по външност, език, убеждения и вероизповедание.

ЛИТЕРАТУРА
1. Декларация принципов терпимости. Принята 28-й сессией ГК

ЮНЕСКО, Париж, 16. 11. 1995.
2. Милков, Л., Миграцията и меграционните процеси в живота на човечеството, Юни Експрес, С., 2013.
3. Организация Объединенных Наций. Основные факты, Книга издана для и от имени ООН, М. 2000.
4. Устав организации "Международная амнистия", с поправками,

внесенными 12-м Международном советом, Лувен (Белгия), 06-09.

09. 1979.
5. ЮНЕСКО. Цели, структура, деятельность, Редакторы-составители В. Ройтер, К. Хюфнер, М., 2002.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално включване на мигрантите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.