Социологическо изследване


Категория на документа: Други


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А
Факултет " Финансово - счетоводен "
Специалност " Финанси "

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по социология на тема :

"СОЦИАЛНИТЕ ФАКТИ И ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО

МНЕНИЕ"
Д О К Л А Д
с резултати и изводи
от емпирично социологическо изследване

РАЗРАБОТИЛИ : РЪКОВОДИТЕЛ :

Екип 3, в състав : гл. ас. Илко Тодоров

- пълнота ..........

- терен ..........

- анализ ..........

- премии ..........
І курс, група 20

Варна, март - април 2011 година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ВЪВЕДЕНИЕ 3 стр.

РАЗДЕЛ І
1.1. "Изследователска ситуация -
работа с изследваните лица " 5 стр.

1.1.1. Отчет на Теодор Узунов 5 стр.

1.1.2. Отчет на Радина Русева 8 стр.

1.2. Изводи от изследването 11 стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13 стр.

Въведение

Социологическите изследвания представляват научни изследвания, имащи за цел да изследват общественото мнение, социалните правила и процеси, които свързват и разделят хората не само като индивиди, но и като членове на асоциации, групи и институции. Използват се количествени и качествени методи за изследване статистическата обработка на данни. Резултатите от социологическите изследвания намират приложение в различни сфери - маркетинг, реклама, политика, здравеопазване, образование и други.

Социологическите изследвания се провеждат за да се разбере до колко хората са запознати със случващото се в собствения им град и как реагират на новините ,които получават. Това изследване ще послужи на Икономически университет - Варна за проучвателните дейности, които учебното заведение трябва да извърши за съответната година.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическо изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.