Социологическо проучване във Варна


Категория на документа: Други


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А
Факултет " Финансово-счетоводен"
Специалност "Финанси"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по социология на тема :

"СОЦИАЛНИТЕ ФАКТИ И ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ"

Д О К Л А Д
с резултати и изводи
от емпирично социологическо изследване

РАЗРАБОТИЛИ:
Екип 16, в състав:

I курс, групи XX

Ръководител:
Гл.ас. Илко Тодоров
Оценка за:
* Срочност ........
* Стандарт ........
* Пълнота .........
* Терен .............
* Анализ ...........
* Премии ..........

ОБЩО: .....................
*

Варна, март - април 20XX година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
ВЪВЕДЕНИЕ

3 стр.
Изследователска ситуация - работа с изследваните лица
4 стр.
Отчет на
5 стр.
Отчет на
6 стр.
Отчет на
7 стр.
Закономерности при социалните оценки
9 стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
12 стр.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическо проучване във Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.