Социология на застраховането и осигуряването


Категория на документа: Други


д ) по-свежа,актуална информация за нуждите на социалното управление,информация с по-малко грешки на регистрация.
Всичко това прави извадковите изследвания предпочитани и преобладаващи в социалната практика.

Е ) Моменти и лонгитюдни
Моментното ("срезово") изследване е еднократно изследване. При него целта може да бъде:

* първо- описание на разпределението на някакви променливи в дадена съвкупност в конкретен момент,при конкретна ситуация
* второ- характеристика на отделни подизвадки на основата на "срезовите" данни
* трето- проверка с помощта на статистическите методи на някакви хипотези за взаимовръзката на променливите
Лонгитюдните изследвания дават възможност да се анализират данните във времева перспектива. Данните се получават многократно,в различни времеви моменти, като целите на изследването могат да бъдат както описателни,така и обяснителни.
Лонгитюдните изследвания могат да бъдат три основни вида:
* трендови
* кохортни
* панелни
При трендовото изследване една и съща генерална съвкупност се изучава в различни времеви моменти, при това всеки път извадката се формира отново, т.е. анализират се последователни извадки от една и съща съвкупност.Този вид изследвания са най-близки до еднократните, "срезовите" допитвания и често се означават още като "регулярни" допитвания,провеждани през равни промеждутъци от време. Кохортните изследвания са получили наименованието си от своя обект - отделни "кохортни", т.е. подразделения,вид групи.Характерното тук е, че всеки път се извършва подбор от една специфична съвкупност,а не от цялата генерална съвкупност.Целта е да се проследят промените в нейното поведение,установки,мотивация,ценности и т.н.
Панелното изследване е многократно изследване на една и съща извадка от генералната събкупност в различни времеви моменти.Именно тази многократно използвана извадка се нарича "панел".Това е най-съвършеното въплащение на идеята за въвеждане на времевата перспектива в социологическите изследвания.

Ж ) Самостойни и сравнителни
При самостойните изследвания даден обект, явление или процес се изучават самостоятелно, като целта може да бъде да се опише,обясни или интерпретира той в неговите взаимовръзки, в неговия социален контекст и в крайна сметка да се задълбочи знанието за него. При сравнителните изследвания акцентът е в съпоставянето,съотнасянето и сравняването на проявленията на изучавания обект, явление или процес било то във времева перспектива или в различен регионален и социално-културен контекст.Целта е да се разкрие спецификата в проявлението, свързана с мястото,времто и социокултурните фактори.

1.4. Роля на социологическите изследвания
Социологическите изследвания имат изключително важно значение главно в две основни направления:
* от една страна, те създават емпирична база за развитие на обществените науки,и преди всичко на социологията
* от друга страна,имат голямо практическо значение за научното ръководство и управлението на социалните процеси в обществото
Социологическите изследвания са източник и доставчик на фактологически материал за развитието на самата наука. На основата на емпиричната социологическа информация се правят нови,важни теоретични обобщения,развива се науката, обогатява се теорията.
Социологическите изследвания имат първостепенно значение за социалното управление. То доставя необходимата емпирична информация за вземането на адекватни на социалната ситуация управленски решения.
Социологическите изследвания имат две специфични и много важни социални функции - социално - диагностична и социално- терапетивтична.
Разпознаването,разкриването на проблемите,на несъответствията между реалното и номиналното състояние на обекта,извършено от гл.т.на социологията като наука е социологическа диагностика .
Изводите,констатациите относно формулирането на проблемите, на отклоненията от нормалното,желаното състояние на обекта предсавляват своята социологическа диагноза.

2. Теоритико-методологически основи на социологическите изследвания

2.1. Методология на социологическите изследвания

Методологиката може да се определи като система от принципи на научното изследване. Тя изпълнява три основни функции:
* Ориентираща - насочва усилията на изследователя в подбора на данни;
* Прогностична - опира се на установяването на причинно-следствените зависимости в някаква специална област;
* Класифицираща - помага да се систематизират фактите чрез разкриване на техните съществени свойства и връзки, т. е. не случайно.
Понятието "методология" има различни аспекти. Можем да разграничим на първо място всеобща, общонаучна методология. В този си аспект методологията е съвкупност от общонаучни, общотеоритични и философски методи и принципи, които служат като фундамент за изграждане на частните науки. Това са методите на диалектиката, на анализа и синтеза, на епистемологията и т. н.
На второ място можем да разграничим специфична методология, характерна за различните конкретни области на знанието. Именно на това ниво се проявява методологията на социологическото изследване. Тя на свой ред може да бъде, от една страна, общосоциологическа методология, разбирана като съвкупност от принципи основиза разработването на частните социологически теории, и от друга страна - конкретни социологически методологии, определящи приложната логика на изследване в рамките на съответната предметна област.
2.2. Методика, техника и процедури на социологическите изследвания
Методът може да се определи като основен способ за събиране, обработка и анализ на данни, а методиката като съвкупност от частнонаучни методи, които се използват от различните науки. Когато разработваме методиката наконкретното изследване, когато определяме методите и средствата за набиране, обработка и анализ на данните, ние се опираме на всеобщата методологическа основа и прилагаме едни или други най-подходящи и целесъобразни частнонаучни методи с оглед реализиране целите и задачите на изследването.
Техниката в дадено изследване е съвкупност от специални прийоми, прилагани за ефективно използване на един или друг метод. Например техниката на стохастичния подбор при използване репрезентативно-стохастичния метод, техниката на интервално-комбинаторното скалиране при използване метода на интервалното скалиране и т. н.
Процедурата е определена последователност в реализирането на всички елементи на програмата, методиката, организациятаи анализа като обща система от действия.
Методиката на ЕСИ заема особено важно място в етапа на неговата подготовка. Разработва се в три части:
* Методика на регистрацията - т. е. конкретните методи за набиране на социологическите данни, които имат основната задача да гарантират достоверността на информацията.
* Методика на извадката - т. е. методите за подбор на единиците за изследване, които осигуряват представителността на информацията.
* Методика на анализа - т. е. методите за количествен и качествен анализ на получената след обработката социологическа информация, които обезпечават ефективността на анализа и на изследването като цяло.
Първите две групи методи са насочени към рализирането на основната цел на всяко социологическо изследване - получавенето на достоверна и представителна социологическа информация, а последната група методи - към прецизния анализ на тази информация, от който в крайна сметка се определя ефективността на изследването.

3. Структура (етапи) на социологическото изследванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социология на застраховането и осигуряването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.