Социология на застраховането и осигуряването


Категория на документа: Други


Социологическото изследване представлява сложен, многостранен и продължителен изследователски процес със своя логика,методика и организация.Този процес протича във времето и в него могат да бъдат обособени отделни етапи,отразяващи сложността и спецификата на изследването в неговата последователност. Именно съвкупността от всички необходими дейности,свързани с изследването, определя неговата структура.
Основни етапи на изследването са: подготовка,провеждане,обработка на получените данни,анализ на социологическата информация. В някои случаи между първия и втория етап на пробно изследване или т.нар. микроизследвания.
Определяща роля и значение в целия изследователски процес има подготовката. Етапът на подготовката включва следните подетапи: изготвяне на програма за изследването; разработване на методиката; организация; съставяне на проект за обработка на данните. От всички подетапи най-важен се яжяжа първият-програмирането.
Всеки подетап включва точно определени елементи. Така,разработената на първия подетап програмата включва:
* формулиране на темата,обекта и предмета на изследването;
* определяне на целта,задачите и обхвата на изследването;
* разработване на теоретичен социологически модел на изследването явление,операционализиране на основните теоритични понятия и разработване на система от понятийни и емпирични индикатори;
* формулиране на работни хипотези;
* скалиране (разработване на специфични скали,които да бъдат заложени в инструментариума )
* изготвяне на инструментариума ( въпросници,анкетни карти,сведения и др. Подобни докоменти)

Организацията също се разработва в три аспекта:
* организация на техническата част
* организация на финансовата част
* оргнизация на оперативния апарат ( научни ръководители, интервюиращи и т.н. )

Проектът (заданието) за обработка на данните
* начин на обработка и операции,които трябва да се извършат;
* формиране на групировките и представянето им под формата на макети на таблици;
* определяне вида на крайния резултат от обработката (абсолютни числа,относителни дялове, средни величини, коефициенти или други величини ).

Вторият етап - провеждането на самото изследване ( полевата работа ),включва три подетапа :

* реализация на изготвения вподготвителния етап план-график (инструктаж на анкетьорите,снабдяването им с необходимата документация, установяване на необходимите контакти и т.н. )
* набиране на данните съгласно разработената методика за регистрация при спазване на указанията в инструкцията;
* извършване на текущ контрол от научните ръководители върху работата на анкетьорите и проверка на място на попълнените документи.

Обработката като трети етап на изследването също включва три подетапа:

* подготовка на данните за обработка;
* въвеждане на данните и обработката им съобразно подготвената от програмистите програма;
* получаване на обобщената информация под формата на изчислени и отпечатани таблици;

Четвъртият етап - анализът на социологическата информация, може да се раздели на три части:

* количествен анализ
* качествен анализ
* обобщения и изводи от изследването

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социология на застраховането и осигуряването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.