Социология


Категория на документа: Други


Социална стратификация на модерните общества

1. Функционалната концепция за социалната стратификация

А)основни тези
Според функционализма структурата на обществото е институционализиран набор от соц. роли или модели на взаимодействие между индивиди с различен соц.статус. Приемането и изпълнението на ролите става благодарение на общоприетите социални ценности. Те водят до различна оценка на различните социални роли. Причината е, че различните роли обективно са неравностойни. Те са свързани с различни по стойност и важност дейности. Във всяко общество с развито разделение на труда възниква дефицит от работна сила със специфични качества.

Стимули - 3 типа
-икономически, тоест придобиването на неща, допринасящи за подобряване на благосъстоянието на индивида
-естетически - неща, допринасящи за настроението и развлеченията
-символни - неща, допринасящи за самоуважението и самоутвърждаването на индивида.
Във всяко стабилно общество на основата на разделението на труда възниква йерархия на ролите. Тя се закрепва от системата на ценностите. Обществото разпределя неравностойно възнагражденията на различните соц. групи. Най-високо е на позициите на върха на социалната йерархия.
Неравномерното разпределение осигурява:
*действието на механизма на конкуренцията. Всички се стремим към позиции, свързани с по-високо възнаграждение. В резултат на това обществено значимитге позиции се заемат от хора с високи личнстни качества
*осигурява мотивация на хората, заемащи високите длъжности всеотдайно да изпълняват задълженията си.
Соц. неравенство е несъзнателно развито средство, с което обществата осигуряват запълването на най-важните позиции с най-квалифициран персонал.
Б) критика
Функционализмът представя твърде идилично картината на соц. неравенство. Излиза, че той защитава статуквото на господстващите класи.
Други слабости на функционализма:
-никой не може да измери функционалната значимост на различните професии.
-връзката между възнаграждение и позиция не е еднозначно определена. Много хора получават високи възнаграждения, но тяхната дейност надали е обществено полезна.
-далеч не винаги съществуващата система за възнаграждения способства за заемане на високите длъжности от талантливи хора, както и обратното.

2. Проблеми за соц. неравенство и соц. стратификация според теориите за конфликта
а)основни тези - социалният ред в обществото се поддържа благодарение на организираното от 1 класа или група насилие над други класи и групи. В обществото доминира класата, която заграбва контрола над икономическите ресурси. Обикновено тя добива контрол над политическата власт и узурпира възможностите за упражняване на пряко насилие. За да стабилизира властта си тази класа окупира и полето на обществените ценности и норми. Нейното привилигировано положение се признава за легитимно от останалите класи и групи. Или обобщавайки:
*социалното неравенство е резултат на насилие на една класа над друга
Източници на неравенството са:
-борбата за ограничените стоки и услуги
-борбата за собственост
-силните пазарни позиции на едни видове труд за сметка на други
-апатията
-инертността на мнозинството в борбата за власт
*насилието винаги поражда ответна реакция. Въпреки пасивността си, масите са враждебно настроени към доминиращите класи и потенциално са готови за съпротива
*потенциалната съпротива се излива в бунт на ответно насилие, когато обективно е необходима соц. промяна, а облагодетелстваните от статуквото групи не искат доброволни да отстъпят властта
*доминиращите групи и класи чрез институции като училище, преса, медии, религия и т.н. налагат в обществото ценности, защитаващи техните привилегии
*господстващите класи си осигуряват власстта и контрола чрез отваряне на своите граници
б)критика
-основните понятия са също толкова абстрактни и неверифицирани като теориите за функционализма
-надделява ролята на субективния фактор в социалния живот
-не са достатъчно ефективни в изследване на соц. неравенства в периоди на еволюционно развитие
-прекалено акцентират на б-полярното противопоставяне в обществото
-конфликтът не винаги води до промяна, а често до утвърждаване властта на доминиращата класа.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.