Специафика в обучителния процес на кинезитерапията


Категория на документа: Други


.


Национална спортна академия

"Васил Левски"

Р Е Ф Е Р А Т

На тема: Специфика на обучителния процес в кинезитерапията

Изготвил: Проверил:

Специалност:
Кинезитерапия-

София

Думата дидактика има древногръцки произход и означава обучавам, уча, наставлявам. Утвърдено е разбирането,че дидактиката е науката за обучението в условията на оздравителния и възстановителния процес. За полагане на основите на дидактиката като наука най-голяма заслуга има чешкия педагог Ян Амос Коменски, който озаглавява своето произведение "Велика дидактика". В нея са разработени почти всички въпроси свързани с обучението, актуални и приложими до ден днешен в това число и в кинезитерапията. Понятието дидактика се използва от него в широк смисъл като изкуство не само да обучава, а и да възпитава. През последните години тя се разглежда като наука за обучението и е придобила статут на относително самостоятелна педагогическа наука със свои предмети, задачи и методи. За предмет на дидактиката се приема съдържанието на образованието (какво да се учи) и организацията на обучението (как да се учи).

Понятието обучение е всеобхватно в дидактиката. То е многозначно и обхваща много важна част от социалното битие на човека. Обучението е един от основните видове обществена дейност, изразяваща се в предаването и усвояването на натрупания социален опит. Обучението възниква в ранните етапи в развитието на човешкото общество. Подготовката на младото поколение за живота чрез предаване от възрастните на придобития от тях опит е важна предпоставка за по-нататъшното развитие на обществото.

Необходимо е да се направи реазлика между обучението като реално явление и като понятие включено в различните дисциплини. На най-високо равнище обучението се разглежда като социално явление, а на равнище педагогика като дейност за предаване на обществения опит на подрастващите. На равнище дидактика,обучението представлява единството между преподаването и ученето. Трябва да се прави разлика между обучение и възпитание. Обучението се явява като процес на предаване и усвояване на знания, умения и навици, а възпитанието като целенасочено формиране на мирогледа, облика и т.н. Възпитанието и обучението се намират в тясно корелативно единство.

В кинезитерапията обучението, от педагогическа гледна точка, най-често разглеждаме като съзнателен, целенасочен, специално организиран и ръководен от кинезитерапевта процес с цел овладяване от пациентите на система от знания, нужни и полезни за формиране на двигателни умения и навици, привички, отношения към болестта, към заболяването, към лекаря.

Научното обосноваване на обучението се основава върху познавателното описание на обучението и преминава през редица етапи. Най-общо обучението може да се определи като организационно-функционално единство между ръководната дейност на учителя и учебната дейност на учениците. Разглеждането на обучението като целенасочен, организиран, съзнателен, ръководен и управляван процес, като познавателен процес допълва неговата същностна характеристика. Обучението е многостранен процес. В литературата понятието обучение и п-с на обучение се употребяват като синоними. Някои автори правят разграничение между двете понятия. Според Лернер обучението е акт на взаимодействие между учителя и ученика, а процесът на обучение е понятие, характеризиращо модела на обучение, независимо от това къде се осъществява и кой го провежда. Понякога процесът на обучение се разглежда твърде опростено, като се смята, че активната страна, субектът на обучението е учителят(кинезитерапевтът), а учениците(пациентите) са само обект на обучение. Учителят изпълнява ръководна роля, която до голяма степен е зависима от дейността на учениците.

Основните съдържателни компоненти на обучението в условията на кинезитерапия са: знания, двигателни умения, навици, привички, отношения (в системата пациент-кинезитерапевт), професионално-личностни качества, стил на педагогическо отношение, средства за общуване. Двигателните умения са практически действия, които се изграждат на основата на информацията (знанията) и в резултат на многократни повторения. Навиците са практически действия, но автоматизирани. Привичките могат да бъдат полезни и вредни.

Като средство за общуването в кинезитерапията най-често се използва говорът (словото). Нужно е словото да е дидактично да дава знания и да се използва подходяща форма на изразяване, да се говори правилно , литературно , научно , ясно с което да се въздейства.

Обучението в кинезитерапията преминава през няколко етапа. Обучението е познавателен процес, в тази връзка са и основните му етапи, а те са:

Cетивно възприемане на информацията, т.е. с помощта на различни усещания-зрение, слух, обоняние. Доказано е, че колкото повече сетива участват при възприемането на информацията, толкова знанието е по-пълно,по-трайно,по-лесно приложимо в практиката, т.е. в живота. Доказано е също, че най-голямо значение имат зрителните усещания. Използваме опосредствения метод,т.е. използваме въображението като го събуждаме със словото. Приема се също, че системата око-мозък пропуска някъде с около 100 пъти повече информация в сравнение със системата ухо-мозък. От тук е огромното значение на онагледяването в обучителния процес. Значението на зрението е толкова голямо, че напоследък се говори за нова наука колеротерапия, т.е. лечение или въздействие чрез цветовете. Доказано е също, че най-благоприятно действие има зеленият цвят.

Осмисляне и обобщаване на възприетата информация. Централен етап за да се разбере, че не може да се използват само сетивата.Трябва да участва и мисленето. Пациентът трябва да разбере за какво става дума, какво трябва да се направи, защо точно по този начин, а не по друг. Това става чрез мисловните операции.

Затвърдяване на сетивно възприетите и осмислени знания. Основа на запомняне е свойството на главния мозък да изгражда временни нервни връзки. Това става през първи и втория етап на обучение(използват се сетивата и думите). Честото повторение укрепва много тези връзки. Включва се паметта която запазва и възпроизвежда миналия опит на човека. Затвърждаването зависи от това да се учи с повишен интерес , с подходящи методи на обучение, да се повтаря и упражнява заученото, да се прилага практиката. Прилага се първично повторение, т.е. повтаря се вече предаденото, текущо повторение-връщане към стари знания в различна ф-ма , обобщаващо повторение- по -висша степен. Повторенията трябва да са с цел да се правят в продължителен период да се задържи интереса. Решаваща роля тука има паметта и нейните процеси - възприемане, задържане, възпроизвеждане.

Прилагане на усвоените знания, умения, навици в практиката. Това означава преминаване от абстрактното към конкретното. Наученото се прилага в различни условия за решаване на различни задачи.Обучението има развиващ характер той се изразява в развитието на личността и включва-умствено развитие и възпитателно уважение.

Принципите на обучение представляват система от основни положения, водещи идеи или общи изисквания, които определят цялостната дейност на учителя и учениците в процеса на обучение. За определянето на принципите са важни целите на обучението, тяхното осъществяване и нужните за това усилия.Най-важните принципи на обучението в кинезитерапията са:

Словесно образна нагледност - при нея доминира словото, речта или езика.Именно чрез нея се създава по-голяма образност и ярки представи.

Достъпност - Този принцип изисква знанията които се предлагат да се съобразени с възрастовите и индивидуални особености на обучавания. Да се отчете психическото и физическо му развитие, реалните му възможности.

Съобразяване с индивидуалните особености на пациента: как протичат мисловните му процеси , каква е работоспособността му, темпа на предвижване , внимание , памет , въображение, антропометрия , здравно състояние , интересите, мотивите, очакванията, равнище на физическото, интелектуалното, нравственото, волевото, емоционалното развитие на личността, особености на темперамента, особености на характера, интуитивните способности.

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специафика в обучителния процес на кинезитерапията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.