Спестовни сметки и депозити за физически лица


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Център "Магистърско обучение"

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплина
" Банкови сделки "
Тема: Спестовни сметки и депозити за физически лица

Изготвили: Проверил:

Варна, 2013г.

Съдържание на курсовата работа:

1. Обща характеристика на спестовните продукти
1.1. Спестовни влогове
1.2. Депозити
2. Тенденциите при избора на спестовните продукти
3.Сравнение на спестовните продукти на банките

3.1. Алианц Банк България

3.2. УниКредит Булбанк

3.3. Токуда Банк
4. Заключение

1. Обща характеристика на спестовните продукти

Пазарът на финансови услуги за индивидуални клиенти у нас е доминиран традиционно от банковите институции. Това важи най-вече за спестовните продукти, които и до днес остават основна алтернатива за инвестиране на свободните средства на масовия дребен потребител.

По традиция ползването на спестовни продукти на банкови и кредитни институции е с много висок дял на стария континент, въпреки че тенденциите през последните десетилетия показват едно непрекъснато намаление. Факт е, че през последните години банките в България показват подчертана готовност да иновират традиционните спестовни продукти. Това без съмнение е реакция на засилената конкуренция от страна на небанкови финансови институции, предлагащи атрактивни инвестиционни решения за индивидуални масови клиенти. Не бива да се пренебрегва и обстоятелството, че водещите български банки, които са ориентирани предимно към индивидуалната клиентела, са част от международни банкови групировки. Това е предимство при развитие на продуктовия асортимент в ширина и в дълбочина.

Типичните спестовни продукти не изискват голяма сума за инвестиране, гарантират предварително известна и сигурна доходност, не носят риск от загуба, предоставят постоянен достъп до инвестираните в подобни инструменти средства, което ги прави много ликвиден актив за своите притежатели. В продуктовия асортимент на банките се отличават два вида влогове:
1.1. Спестовни влогове

Това са най-бързо ликвидната форма на спестявания, насочена основно към масовата дребна клиентела. Те са предназначени изключително за индивидуални клиенти, но не и за бизнес сегмента.

За откриване и водене на спестовната сметка обикновено не се изисква минимално салдо. Със спестовния влог на титуляра се издава спестовна книжка, по която се отразяват движенията по сметката(внасяне изтегляне на суми по касов или безкасов път), както и начислените лихви. Като правило лихвите се начисляват на годишна база, в края на календарната година или при закриване на влога. Годишният лихвен процент обикновено е по-висок от този по разплащателните сметки, а конкретния му размер зависи от вида на влога.

Някои банки позволяват ограничен брой касови или безкасови изходящи плащания от спестовния влог в рамките на един месец (например две плащания), след което всяко допълнително плащане се утежнява с допълнителна такса. Други банки изискват предварително уведомяване при касово изтегляне на суми над определен размер или налагат наказателна такса в случай, че не е направено подобно предизвестие. Трети не поставят ограничение при изтеглянето на суми. Това, разбира се зависи единствено от политиката, която банката практикува по отношение на тези банкови сделки.1

В категорията на спестовните сметки има голямо разнообразие от варианти за избор: стандартни спестовни влогове, спестовни влогове в чужда валута, съвместни спестовни влогове, детски спестовни влогове и други.
1.2. Депозити

Срочните депозити са много близка инвестиционна алтернатива на безсрочните спестовни влогове, въпреки че редица клаузи в договора за банковия депозит са предварително фиксирани. По-специално тук става дума за срока на депозита и годишния лихвен процент. Срочните депозити имат фиксиран падеж, на който тяхната главница и дължимите лихви стават изискуеми и могат да бъдат изтеглени от клиента без никакви разходи за него. Стандартните срокове , предлагани от банки в България, са един месец, два, три , шест месеца и една година. Банките предлагат срочни депозити и с договорен матуритет над 1 година. Лихвените проценти са обявени предварително в зависимост от матуритета на депозита и като правило са по-високи от тези при спестовните влогове. Освен това с увеличаване матуритета на депозита нараства и годишният лихвен процент. Българските банки обявяват фиксиран лихвен процент на годишна база, но запазват правото си да го променят в случай на съществени изменения в икономическата конюнктура и състоянието на финансовите пазари.2

Тенденциите в глобален мащаб последните години изправят банките пред конкуренцията на други пазарни играчи в битката за привличане на депозити. Най-сериозните конкуренти са взаимните, инвестиционните и пенсионните фондове, както и застрахователните компании и финансово-брокерските къщи, предлагащи разнообразни продукти със спестовен характер. Инвестиционните фондове пък предлагат специфични продукти за инвестиране на средства при по-висока доходност от тази, която банките предлагат.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Спестовни сметки и депозити за физически лица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.