Спортни обувки


Категория на документа: Други


Спортни Обувки

Изготвили: Проверил:
Вероника Караманова - 3839 гл. ас. Биляна Миткова
Мария Маймарова - 3851
Явор Георгиев - 3868
Теодор Тепавичаров - 3880

Увод:
Една реклама трябва да бъде въздействаща и запомняща се, да показва изяществото на продукта, който представя, като в същото време акцентира и върху марката и серията от този тип предлагани продукти. По този начин се съсредоточава вниманието на потребителите не само към дадената стока, но и към миналото и предстоящо производство на фирмата. Качественият продукт и реклама са основните причини, стимулиращи интереса на потребителя да осъществи закупуването."Adidas" се стреми да бъде световен лидер в спортната индустрия на маркови стоки и с годините са доказали качеството на продуктите си. Ето защо избрахме тяхна реклама за спортни обувки, която предизвиква у нас интерес към стоката и марката. Рекламите за продукти на тази фирма въздействат положително на аудиторията. Когато гледахме видеото за първи път, това, което ни въздейства, за да направим този избор бе пъстротата на рекламата и също така модерния вид на конкретния рекламиран продукт. Не на последно място, обаче ние бяхме силно привлечени и ни направи силно впечатление музиката, която е в новия модерен стил dub step.

Описание на целевата аудитория
Рекламата, която разглеждаме може да бъде предназначена за широка аудитория, тъй като спортните обувки са подходящи както за децата, играещи си на детската площадка, така и за сутрешните разходки на по-възрастната прослойка на обществото. Въпреки това набляга предимно на градската младеж между 15 и 30 годишна възраст. Представа за това ни дава колоритността на продукта, ярките му цветове, които все повече се налагат във визията и стила на съвременния млад човек. Акцентът в клипа пада върху главната мъжка фигура превъплътена в тийнейджърския образ - ярък представител на основната част от масата употребяваща марката.Вмъквайки момче и момиче, носещи продуктите, рекламата се стреми да покаже достъпността на стоките и за двата пола. Така удобството и комфорта биват в полза на всеки, за всеки вкус,по всяко време.
Използвайки силата на новите технологии (интернет) и простирайки своя апел глобално,брандът успява да привлече обособени групи от потребители.Те придобиват израз в лицето както на спортисти, спортни любители, така и в ежедневието (работа, разходки, училище) съчетано с"пристрастеността" към нощния живот - дискотека, парти, купон. Именно чрез този тип продуктово онагледяване и предлаганата разнообразност в стила, изразена с гамата цветови композиции формиращи облика на стоките в клипа, ни показва възможността за селективен подбор, от която отделният човек се възползва. По този начин марката успява да привлече, дори трудно доверяващите се или неползвалите я до този момент потребители.

Рекламата показва надигащото се самочувствие при употребата на продукта, което е в основата на имиджа, личното удовлетворение, увереността за добра визия и гаранцията за това, че ще сме "в КРАК с модата". Неизпускайки стила на нашето съвремие, марката се стреми към достигане на широка аудитория,задоволяване на множество изисквания(качество,удобство и пр.) и осъществяване на лично задоволство.

Характеристика и специфика на продукта
Силно разпространената марка повлиява върху избора ни, като увлича с дългогодишно формирания имидж и последвалият от това, утвърден в съзнанието на потребителите си, символ на задоволство. По този начин "Adidas" успява да извлече и насочи вниманието и предпочитанията ни за покупка към собствените продукти, успешно отклонявайки конкурентното влияние. Залагайки на силата публичните канали (телевизия, списания, интернет) и успешно "засадено" положително мнение в съзнанието на наши близки, приятели, обкръжение (породено от ежедневното си себeдоказване), фирмата успява да ни мотивира пoраждайки у нас чувството на необходимост от закупуването на предлаганите спортни стоки - маратонки. Добре подбраната информация в клипа, изразена в подходящия избор на цветовете - символ на новото, свежото в изпълнения с енергия живот на младото поколение и не по-малко значимото положително повлияване на новаторския музикален стил, успешно засилва "предвкусваното" усещане за изпъкналост над всеки друг, необлечен в духа на спорта.
Нагаждайки се към всеки един от нас, а именно "глезейки" ни по отделно със специално внимание, изразено в самото начало на рекламата - магазина където са изложени продуктите (възможността за селективен избор), на свой ред показва разбирането, което се проявява към нуждите на всеки от нас. По този начин се акцентира върху най - важното качество, а именно предлагането отговаря на търсенето!
Проявеното старание и поставянето на пиедестал завладява подсъзнанието ни и заражда у нас все по - силно желание за притежание. Знанията, относно продукта, които ни предоставя рекламата, добре позиционираното внушение за лично значение (да притежаваме тези маратонки), изобразено най - видно върху лицата на наслаждаващата се група младежи и нарастващото самоубеждение в бранда, ни приобщава като следващите най-нови лоялни клиенти.
Конкретно избрания начин на разпространение (интернет и телевизия) отнася рекламата към типа аудио - визуални и определя целта и - достъп до всеки. Този подход я поставя сред икономическия тип реклами целящи глобална популярност. Акцентираща върху нововъведения продукт (новия модел) и потвърждаваща създаденото вече високо реноме, може да я отъждествим като въвеждаща и едновременно с това поддържаща реклама. Благодарение именно на електронно-разпръсквателните средства, рекламата се приобщава към семейството "серия реклами". Тук тя е изпълнена с жизненост, движение и музика, както във всяка една подобна на нея, която фирмата създава. Серията от реклами използва различни похвати за привличане на вниманието, най - печеливш от които е поставянето на известна личност употребяваща маратонките ( Snoop Dogg). Рекламата, която избрахме, използва като похват спортен елемент - баскетбол, романтичен елемент - в края на клипа при запознанството на момчето и момичето.
Опирайки се на гореизредените качества, които рекламата съумява да покаже, бранда се радва на висока степен на познатост и последвалата от този факт търсеност.

Описание на рекламното послание
Рекламното послание изразява същността на идеята - "Начин на живот", която рекламодателят се стреми да ни внуши. В нашата реклама тя се опира на типа рекламно послание - "рекламна асоциация", подкрепено от емоционалната форма на адресираното съобщение целящо социално и психологическо завладяване. Серийното оформление на подаваната информация, което компанията провежда, и към което нашата реклама принадлежи, цели едновременното запознаване с новата серия продукти и реализиране на основната цел - осъществяването на печалба! Базирайки се на добрата комуникация, оформена в клипа чрез сполучливото си боравене с интересите, които занимават съзнанието на младежта - забавление, игра, любов, адресанта успява да ни мотивира (методът DAGMAR*) и да засили ангажираността ни (разбирам- чувствам - правя).
Полигамността на целите и очакваните ефекти, заложени в традиционни подходи, не убягват и в нашата реклама на маратонки "Adidas". Както ясно можем да видим във видеото, изискванията към целевото позициониране са стриктно спазени:

- Комуникационните действия, на които компанията разчита, за да се нагоди към пазара, са точно определени и насочени към широката потребност - директна маркетингова стратегия;
- успешно въздействие върху получателите - специалното отношение, любовта към спорта, "обещанието" за забава и успехи в личен план, главно насочени към подбраната аудитория от енергични млади хора !;
Благодарение на всичко това е постигнато основното: осведоменост, позитивно отношение, убеденост в предимствата, привързаност, желание, създаване на определен образ!
Ключовата роля на посланието е подплатена с апела за начинът на живот - носейки "Adidas"и умело постигнатия баланс между информираност, и убеждаване - показвайки ни колко се забавляват / печелят връстниците ни на игрището / дискотеката. Акцентирайки по този начин върху нея и вплитайки я в добре оформени серия клипове, източника ни привлича показвайки различните си продукти заедно с "неизброимите" им изгоди!
Добрата структурна оформеност на посланието в рекламата е последно, но не и по важност етап, допринасящ за крайният ефект. Липсата на говорно (вербално) представяне, като цяло във видеото, а и между главните персонажи (момчето и момичето), ни кара да я приобщим към невербалните брандове тип "Драма". Заложеното настроение, интрига и чувства, формиращи доброто реноме, насочват към подхода на "мека продажба". Предпазливо нерискувайки досегашният си успех в продуктовото позициониране рекламодателя добавя заключение в края на рекламата - логото, разпространителя, модела, за да предотврати неразбирането на привличащата с нестандартност и новаторство реклама!
До тук изредените плюсове на продукта изразени в "съобщението" предизвикват захласа и положителното настроение спрямо марката!

Анализ на рекламното копи
Слоганът е запомняща се сентенция, фраза или девиз на посланието, който съдържа в себе си основната идея. Неговата семплост опосредства връзката между казаното и главната цел на компанията, постигната благодарение на ефективността му!
В нашата реклама слоганът е от типа "общо позиционирани слогани", прилаган за бранда на всеки отделен продукт, който "Adidas" произвежда. Благодарение на своята екстравагантност и иновация, провокиращи въображението и завладяващи съзнанието, "Way of life" успява да се обезсмърти във времето. Ролята на девизът в тази, както и в останалите реклами промотиращи марката, е от особено значение заради своят обединяващ характер. Обединителната му способност се изявява в групирането на различните модели под общ "покрив" - Adidas! Той е кратък и запомнящ се, с подходящо ориентирана (ритмична) мелодия спрямо потребяващата маса, времево устойчив и лесно достъпен / разбираем (поради липсата на вербална комуникация).
Имиджовото й въздействие и демонстративното представяне на продукта в действие - младите хора във видеото носещи маратонките, създават условията за обединение на потребителското възприятие под един общ символ. Така заедно и с умелото продуктово позициониране акцентът (запомнянето) над марката е многократно засилен.
Още в самото начало на рекламата своето формиране започва рекламното копи. Заложеното, в него, директно намерение за продажба бива илюстрирано чрез поставянето на главния герой в края на "пътя" (мисля, чувствам, правя) - показвайки го, (с който потребителя са отъждествява) купуващ си желаните маратонки от магазина, още в първият кадър. Последващото след този момент действие на промяната от "плахост " към "увереност" у тийнейджъра, закодирани в мимиките появяващи се на лицето му, демонстрира фирмената философия - носейки продукта всичко е възможно. В следствие идва и въпросът : Какво трябва да направя?, последван от "ненатрапчивото" показване на отговора - незабавна покупка от дистрибутора на спортни обувки "Foot Locker".
Всички тези форми на невербален подтик формират "поканата за проба", която на свой ред довежда до потенциално осъществяване на покупка. За да бъде вероятността за печалба по-голяма, ключов момент играе ехофразата поставена на края на клипа. Постигането на обобщеност и яснота относно позициите на посланието, тя постига чрез образа на: модела, логото, девиза, дистрибутора и подканващият към него призив (за наличност)"Adidas space diver exclusive to Foot Locker". В комбинация с модерният стил музика и последвалият, присъщ ни ритъм на живот, завършекът на посланието (ехофразата) приема още по-висока ефективност!

Използвани рекламни апели
Апела е съдържанието на рекламата, което предизвиква желаната психологическа и поведенческа реакция. Той е всяко твърдение, мотивиращо дадена личност към извършване на покупка. Основан на тези норми, апелът представящ рекламата ни може да се съотнесе към "продуктово ориентираните - емоционални апели". Основните причини, каращи ни да го оприличим като такъв, са неговото фокусиране върху: моделът маратонка (новостта) и удобството при употреба, марковото име и символ, гаранцията за качество. От друга страна доказателството за емоционална принадлежност се изразява със стремежа на фирмата за имиджов просперитет, носещ социални и психологически изгоди. По този начин се генерира харесване на посланието, а от там и на марката. Съчетан с използването на чувства - удоволствие, победа, щастие, апелът придобива небивал интерес и трайност. Опирайки се на по-горе казаното можем да заключим, че мотивът в рекламата ни принадлежи към "потребителски фокусираните апели". Въпреки телевизионната си принадлежност и емоционалния си характер, нашата реклама (както всяка друга) съдържа и рационалност в себе си, която неизменно допринася за мотивацията на потребителя. Конкретен пример за такова осъзнаване на продуктовата полза е закодиран в убеждаването, през цялото времетраене на клипа, на адресата (в образа на младежа) относно ползите и повдигнатото самочувствие, което биха могли да му донесат тези маратонки. Като цяло трудността в създаването на такъв тип реклама бива интерпретирана чрез "демонстративния подход" при формирането на апела, показващ предимствата на продукта в реална употреба.

Анализ на рекламната визия
Най-важният актив, който една компания трябва да притежава, е нейната марка. Тя трябва да изпълнява три много важни функции - да информира, да следва и да напомня за себе си на потенциалните клиенти. Тези компоненти са успешно заложени и в нашата реклама.
Разчитайки на креативността си "Adidas" успява да създаде своята рекламна визия опирайки се на корпоративната си идентичност и лого. Вложените страст - показана чрез близостта между момчето и момичето, и иноваторство - новият модел, както и явната показност на реална употреба (от известни личности - FIFA; MBA) успешно привличат вниманието ни. Идентифицирайки по този начин предлаганият продукт, заедно с емоционално и потребителски ориентираните апели, рекламата ясно акцентира върху продуктовата новост. Нейният фокус пада върху новата форма и украса на спортната обувка - тип кец (стигащ до глезена, което го пригажда за всеки сезон), типичните: черен и бял цвят, към които е прибавен и зеленият (сякаш за свежест / новост), в който е обагрено и логото! И за да бъде тази стилност защитена, нейната обаятелност се показва и доказва през целия клип, на базата на продуктовото потребление в реално време - групата тийнейджъри (които, едва ли не не свалят маратонките дори и когато спят). Яснотата на потребителската изгода и задоволство се чете в жестомимичните действия, изразяващи наслада, у групата приятели, с която се осъществява и основната употребяваща маса. Като част от това множеството, ние не можем да отречем: реализмът, настроението и емоцията, които са така гъвкаво предадени чрез типа медиен канал - аудио-видео реклама. Излагайки на показ неповторимостта на новият продукт, чрез креативната съчетаност на цялостната визия, бранда за пореден път доказва своите качества (комфорт, класа, модерност, иновация). Тя е причината серийността на формираните около нея реклами на "Adidas"да е толкова завладяваща и привличаща с твърдението си "Impossible is Nothing" - непрекъснато доказващо се, чрез положителните последствия които спохождат носещия марката (младежите в клипа), пред нас и приканвайки ни към закупуване.

Баланс на вербални/невербални изразни средства
Рекламата е изградена с много символика и ангажира вниманието доста добре върху нея. Нека започнем със знаковата система на тялото или по друг начин казано- кинемите.В началото на клипа, точно в момента когато основното лице (момчето) е в магазина за спортни обувки, е в седнало положение и ръцете са подпрени на коленете му. Това е символ на притеснение и тревога от това дали ще има продуктът, който той търси. Продавачът му подава някакъв модел. Тогава изражението на момчето грейва, той повдига вежди и прави специфично изражение с устата си, които са основен тип мимики. В нашия случай това е признак на: 1)изненада - от това че маратонките са му харесали на пръв поглед; 2)учудване - " Възможно ли е още първият модел да ми хареса толкова?";Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Спортни обувки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.