Спътников телевизионен канал


Категория на документа: Други


Приемане на HDTV сателитни и ефирни телевизионни програми

Декодира MPEG-2, MPEG-4 и MPEG-4 AVC/H.264

Вграден универсален четец за карти

Два тунера за цифрова ефирна и сателитна телевизия

LED дисплей

Произведен в EUГлава 6 - Приложимост на дипломната работа:

Предметът на настоящата дипломна работа е проектиране на радиоканала на спътникова телевизионна система. Проектирането на спътников телевизионен радиоканал би могло да намери приложение за предаване както на телевизия по него, така и на други данни, които разбира се да използват същия честотен обхват (например: пренос на радио програми, пренос на данни за Интернет). Потребителите на този вид услуга могат да бъдат частни лица или фирми.
Приложимостта се определя именно от вида на потребителя: частните лица използват спътниковия радиоканал предимно за приемане на цифрова телевизия, но в допълнение и за предаване на данни или Интернет. Възможностите пред него са да приема единствено безплатните телевизионни канали, да заплати на определена програма, за да получи достъп до нея, или да използва конкретен доставчик на спътникова телевизия (както беше избрано в описанието на Глава 5), като VivaCom, BulSatCom и други, които всъщност да доставят на потребителя определен пакет от платени телевизионни канали срещу месечно заплащане на услугата от негова страна. Това, което отличава спътниковата телевизия от кабелната е, че потребителят получава мобилност при приложението й - той има възможността да гледа телевизия на различни места, според местонахождението си, като за целта единствено трябва да пренесе инсталираната от едното място апаратура за приемане - на другото.
Другите потенциални потребители на спътниковата телевизия, фирмите, биха могли да използват сателитната връзка за получаване на достъп до телевизионна програма от отдалечен регион, като след това да я преизлъчат към своите потребители (при доставчиците на сателитна телевизия това става чрез връщане на програмата на сателит и образуване на пакет от платени програми за крайния потребител).
Като обобщение, това което намирам най-съществено за приложението на спътниковата телевизия, е възможността за достъп до дадена програма от голям на брой потребители, които освен това да бъдат разпръснати и на голяма по площ територия, което е изключително полезно и иновативно особено при излъчване на национални програми към емогранти и чуждестранни граждани. Това от своя страна е средство за универсална свързаност на националните граници и единство на отдалечените сънародници.
В процеса на поддържане на цялостната апаратура, за качествено приемане на телевизионния спътников сигнал, най-съществено се оказва влиянието на антената и моторът на конвертора, които са подложени на непрекъснатите въздействия на атмосферните условия.

Глава 7 - Изводи и претенции за самостоятелно получени резултати:

7.1. Изводи:
Основната цел на настоящата дипломна работа е да се осъществи проектиране на радиоканала на спътникова телевизионна система по стандарта, използван за спътниково телевизионно разпространение DVB-S. В допълнение - да се докаже какво влияние оказват определените параметри на спътниковия канал върху избора на приемната апаратура и по-конкретно - изискванията, които трябва да се съобразят при осъществяването му.
Извършено е изчисление на спътников радиоканал с параметри: BER≤10-11, EIRP=(50÷55)dBW, честоти (11.7÷12.7)GHz, канална честотна лента B=27MHz. След направените в Глава 4 изчисления, мога да направя извода, че основната цел е изпълнена. С помощта на получените стойности от Глава 4 и описаните основни изисквания към апаратурата в Глава 2, е определена и взаимовръзката между двете, която води до конкретни резултати в избора на антена, малкошумящ конвертор и спътников тунер (съответно описани подробно в Глава 5).
7.2. Претенции за самостоятелно получени резултати:

* В съответствие с литературните източници и използваната за запознаването ми с предмета на настоящата дипломна работа учебници и учебни помагала, първоначално беше изготвен уводът, чрез който въвеждам общите представи, добити от мен, за принципа на спътниковите системи (включвайки първоначалното им навлизане и последващо развитие, общия им метод на изграждане, премиства и недостатъци). В последващите Глави 1 и 2 навлизам в същността на темата и излагам конкретното състояние на проблема по литературни данни и теоретичното решение на поставената ми задача. С помощта на тези глави поставям основите на необходимите знания, чрез които лесно би могло да се разбере последващото описание на апаратната и софтуерна част в Глава 3, както и неговото естествено продължение в Глава 4, където съм направила поставените ми по задание изчисления и съм изложила изводи за получените стойности, които имат отношение към цялостната ми работа по проектирането.

* В икономическата оценка на резултатите и техническата ефективност съм разсъждавала по-подробно върху обобщението от изисквания, описани от мен в предходните глави, като съм предложила и своето конкретно решение чрез избраната от мен апаратура за приемане на цифрови спътникови телевизионни програми от крайния потребител. Обособила съм и най-важните параметри, които всеки един потребител би могъл да съобрази в процеса на избиране на подходящата апаратура за дома си. Непосредствено след това, в Глава 6 съм наблегнала върху приложимостта на разглеждания метод за телевизионно приемане в ежедневието, неговата разграниченост от останалите такива методи за приемане на телевизионни програми, както и засегнатия от него кръг потребители.

Използвана литература:

1. Добрев Д., Л. Йорданова, Радиокомуникационна техника, Сиела, София, 2006.
2. Sklar B., Digital Communication. Fundamentals and Applications. Prentice Hall, New Jersey, 2001.
3. Fisher W., Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer, 2008.
4. ETSI EN 300 421 v 1.1.2 (1997 - 08). Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services.
5. Maral G., M. Bousquet, Satellite Communications Systems, John Wiley & Sons Ltd., 2009.
6. Конов К., Цифрово радио и телевизионно разпръскване, Диос, София, 2011.
7. Кантор Л., Спутниковая связь и вещание - Справочник, Радио и Связь, Москва, 1988.
8. ETSI EN 300 421 v.1.1.2. (1997 - 2008). Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services.
9. EISI EN 302 307 v. 1.2.1 (2008 - 2009). Digital Video Broadcasting (DVB); Second Generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite aplications (DVB - S2).
10. Morello A., V. Mignone, DVB - S2, The Second Generation Standart for Satellite Broad - band Services, Proceedings of the IEEE, vol. 94, No. 1, January 2006.

Списък на използваните означения:
АПЧ - Автоматично поддържане на честотата
АРУ - Автоматично регулиране на удилването
АЦП - Аналогово - цифров преобразувател
ВУ - Видео усилвателСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Спътников телевизионен канал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.