Сравнение между НСС 1, 2, 7, 18, 32, 37 и съответните МСС 1, 2, 7, 18, 32, 37


Категория на документа: Други


А Г Р А Р Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т - П Л О В Д И В

К У Р С О В А Р А Б О Т А

модул "Международни счетоводни стандарти"
на тема "Съпоставка между НСС 1, 2, 7, 18, 32 и 37, и съответните МСС 1, 2, 7, 18, 32, и 37"

Изготвил:
Донка Христозкова Сивриева
Факултетен №:
344 МС
Специалност:
Счетоводство и контрол
ОКС:
Магистър
ПЛОВДИВ, 2014

Увод

В момента в България се прилагат три счетоводни бази за изготвяне и представяне на финансовите отчети - международни счетоводни стандарти, национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, национален счетоводен стандарт за изготвяне и представяне на отчети на предприятия прекратени с ликвидация или обявени в несъстоятелност. Международните счетоводни стандарти (МСС) се прилагат задължително от следните групи предприятия - предприятия, които са емитенти по смисъла на закона за публично предлагане на ценни книжа, кредитни институции, застрахователни, инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове, т.нар. големи предприятия, предприятия, които не отговарят на критериите за малки и средни на закона за счетоводството. МСС се прилагат от малки и средни предприятия, които са ги избрали сами за своя база при съставянето на финансовите си отчети. Основополагащи нормативни документи за предприятията, които прилагат МСС са регламент 1606 от 2002 г., а също регламент 1725 от 2003 г. и множество последващи регламенти, които внасят промени в последния. МСС са абсолютно задължителни съгласно регламент 1606 от 2002 г. за всички компании в общността, чиито книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Предоставено е същевременно правото на всяка страна членка на територията на общността да разшири прилагането на МСС за предприятия на своята територия, за които смята, че е целесъобразно и необходимо.

През 1973 г. е създаден комитет по МСС със седалище в Лондон. Сега тази организация, която е частна, неправителствена, международна, професионална обхваща повече от 155 члена от над 100 стани. МСС са абсолютно неутрални към прилаганите програмни продукти, счетоводни техники, регистри и форми на счетоводство. Те регламентират принципите за осъществяване на счетоводната отчетност така, че публикуваните финансови отчети независимо къде и от кого да представят сравнима, разбираема, съпоставима и прозрачна информация. Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се прилага от малки и средни предприятия с изключение на онези от тях, които сами са избрали да изготвят финансовите си отчети на база на МСС. За счетоводни цели за малки и средни предприятия се приемат онези, които отговарят на критериите упоменати в чл.21 на закона за счетоводството. Това са предприятия, които най-малко за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии - балансова стойност на активите към 31-ви декември 8 мил. лв.; нетни приходи от продажби за годината 15 мил. лв.; средна численост на персонала 250 души. Новообразуваните предприятия за годината на възникването им и за следващата финансова година изготвят и представят финансовите си отчети на основата на националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Запазена е възможността и при тях по тяхно желание да прилагат МСС. Преприятията, които имат право на избор на база за изготвяне на отчетите си, ако веднъж изберат МСС немогат да се върнат към националните.

І. Сравнение между НСС1 Представяне на Финансови отчети и МСС1 Представяне на Финансови отчети

Тези стандарти (МСС 1 и НСС 1) предписват правилата за изготвяне и предоставяне на информацията във финансовите отчети с общо предназначение. В МСС 1 са регламентирани процедурите по разработване, съдържанието и структурата на консолидираните финансови отчети. Важна особеност на финансовите отчети изготвяни според МСС е наличието на подробна информация в пояснителни положения. По смисъла на МСС 1 понятието "оповестяване" означава представянето на информацията както на лицевата страна на отделните компоненти на финансовите отчети, така и в пояснителните приложения. МСС 1 изисква всяка позиция на лицевата страна на който и да е от елементите да има препращата референция към съответната информация предоставена в пояснителните приложения. Такова изискване в НСС 1 няма.
Съгласно МСС 1 във финансовите отчети се предоставя информация за предприятието относно:
а) активите;
б) пасивите;
в) собствения капитал;
г) приходите и разходите, включително печалби и загуби;
д) вноските от и разпределенията към собствениците в качеството им на такива;
е) паричните потоци,
докато съгласно НСС 1 във финансовите отчети се представя информация за:
а) активи;
б) пасиви;
в) собствен капитал;
г) приходи;
д) разходи;
е) парични потоци.
Според МСС 1 пълният комплект на финансовите отчети включва следните компоненти:
а) отчет за финансовото състояние към края на периода;
б) отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
в) отчет за промените в собствения капитал за периода;
г) отчет за паричните потоци за периода;
д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните
счетоводни политики и друга пояснителна информация; и
е) отчет за финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителен период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети, или когато прекласифицира статии в своите финансови отчети,
докато според НСС1 съставни части на финансовия отчет са:
а) счетоводен баланс;
б) отчет за приходите и разходите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение между НСС 1, 2, 7, 18, 32, 37 и съответните МСС 1, 2, 7, 18, 32, 37 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.