Сравнение между НСС 1, 2, 7, 18, 32, 37 и съответните МСС 1, 2, 7, 18, 32, 37


Категория на документа: Други


Критериите за признаване, предвидени в НСС 18 и МСС 18, обикновено се прилагат отделно за всяка сделка. При някои обстоятелства обаче критериите за признаване трябва да се прилагат за делими компоненти на една сделка, за да се отрази същността на сделката. Например когато продажната цена на един продукт включва определима сума за последващо гаранционно обслужване, тази сума се разсрочва и се признава за приход през периода, през който се извършва обслужването. Обратното, критериите за признаване се прилагат за две или повече сделки едновременно, когато те са свързани така, че търговският ефект не може да се установи, без да се отчете цялата поредица от сделки. Например предприятието може да продаде стоки и същевременно да сключи отделно споразумение за обратно изкупуване на стоките на по-късна дата и така да отмени същностния ефект от сделката. В такъв случай двете сделки се разхлеждат заедно.

Относно приходът от продажбата на стоки имаме съпоставимост на твърдението заложено в НСС 18 и МСС 18, че приходът трябва да се признава, когато са изпълнени всички посочени условия: предприятието е прехвърлило на купувача съществените рискове и ползи от собствеността върху стоките; предприятието не запазва продължаващо участие в управлението на стоките, доколкото то обикновено се свързва със собствеността, нито ефективен контрол над продаваните стоки; сумата на прихода може надеждно да бъде оценена; вероятно е икономическите ползи, свързани със сделката, да бъдат получени от предприятието; и направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат надеждно оценени. В МСС 18 е доуточнено, че преценката кога предприятието е прехвърлило на купувача значителните рискове и ползи от собствеността изисква преглед на обстоятелствата на сделката. Ако предприятието запазва значителните рискове от собствеността, сделката не е продажба и приходът не се признава.

Приходите и разходите, свързани с една и съща сделка или друго събитие, се признават едновременно. Този процес обикновено се нарича съпоставяне на приходите и разходите. Разходите, включително гаранциите и други разходи, които ще бъдат направени след експедирането на стоките, обикновено могат да бъдат надеждно оценени, когато другите условия за признаването на прихода са удовлетворени. Приходът обаче не може да бъде признат, когато разходите не могат да бъдат оценени надеждно. При такива обстоятелства всяко вече получено възнаграждение за продажбата на стоките се отчита като задължение. В частта Предоставяне на услуги в двата стандарта има както прилики така и разлики. Така в двата стандарта се казва, че приходът, свързан със сделката за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. Резултатът от сделката за извършване на услуги се оценява надеждно, когато са изпълнени едновременно следните условия:
- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката;

- етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги към датата на съставянето на счетоводния баланс може надеждно да се определи;

- разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат надеждно да бъдат измерени.

Конкретизирани са три начина за определяне на етапа на завършеност на сделката, а именно:

- проверка на извършената работа;

- съотношение в процент на извършените до момента услуги към обема на услугите, които ще бъдат извършени;

- съотношение между направените до момента разходи към общо изчислените разходи по сделката за извършване на услугата.

В МСС 18 се споменава за "метод на процент на завършеност" за признаване на прихода в етапа на завършеност. При този метод приходът се признава през счетоводните периоди, през които са извършени услугите. Признаването на прихода на тази основа осигурява полезна информация за обхвата на обслужващата дейност и резултатите от дейността през определен период.Също така в международния стандарт е споменато за надеждните оценки, които всяко едно предприятие може да прави след като е постигнало договореност с другите страни по сделката за следното:

- изпълнимите права на всяка от страните по отношение на услугата, която ще се предоставя или получава от страните;

- полученото или платено възнаграждение; и

- начина и условията на уреждането.

Обикновено е необходимо и предприятието да има ефективна вътрешна система за финансово бюджетиране и отчитане. Предприятието проверява и ако е необходимо, преразглежда приблизителните оценки на прихода по време на изпълнението на услугата. Нуждата от такова преразглеждане не означава непременно, че резултатът от сделката не може да бъде надеждно оценен.

В частта на оповестяването няма разлики в двата стандарта.

В заключение, като най-съществени разлики между МСС 18 и НСС 18, можем да посочим:
- определението за "Справедлива стойност" посочено в двата стандарта;
- В МСС 18 е дефиниран "метод на процент на завършеност" за признаване на прихода в етапа на завършеност;
- МСС 18 дава възможност да се правят надеждни оценки, след като е постигнало договореност с другите страни по сделката по три критерия.

V. Сравнение между Национален счетоводен стандарт 32 Финансови инструменти, Международен счетоводен стандарт 32 Финансови инструменти - представяне

Счетоводното отчитане на финансовите инструменти се определя от НСС 32 и съответно МСС 32, МСС 39 и МСФО 7. Националния СС 32 определя принципите за определяне, класифициране, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на информация за финансовите инструменти във финансовите отчети на предприятията. Докато МСС 32 има за цел да създаде принципи за представянето на финансовите инструменти като пасиви и инструменти на собствения капитал и за компенсирането на финансовите активи и финансовите пасиви. Принципите в този стандарт допълват принципите за признаване и оценяване на финансовите активи и финансови пасиви в МСС 39 и за оповестяване на информация за тях в МСФО 7. В НСС 32 нормите за счетоводното отчитане на финансовите инструменти са точно, ясно и кратко дефинирани, докато в МСС 32 се залага на по-описателен стил и повече примери.

В частта Определения се дефинират използваните по нататък в стандартите понятия. Основна разлика тук е, че в НСС 32 класификациите на финансовите пасиви и активи са отделени като самостоятелна част на изложението, а в МСС 32 няма такива обособени класификации на финансовите активи и пасиви.

Единствено в МСС 32 има точно определени принципи отнасящи се до класифицирането на финансовия инструмент или неговите съставни части като пасив или като собствен капитал, а също така и норми за представяне на финансови инструменти от издателя, които съдържат елементи както на пасив, така и на собствен капитал. Също така в МСС 32 се разглежда и компенсирането на финансовите активи и пасиви, като това става на нетна основа и съобразно някои правила.

Основната разлика между НСС 32 и МСС 32 е съдържанието на стандартите. МСС 32 съдържа само част от темите на НСС 32.

VІ. Сравнение между НСС 37 Провизии, условни активи и условни задължения и МСС 37 Провизии, условни активи и условни пасиви

Целта на тези Стандарти е да осигурят подходящи критерии за признаване и бази за оценяване, които да се прилагат към провизиите, условните пасиви и условните активи, както и да осигурят оповестяването на достатъчна информация в поясненията към счетоводния отчет, за да се даде възможност на потребителите му да разберат техния характер, разположение във времето и сума. Те трябва да се прилагат от всички предприятия при отчитането на провизии, условни пасиви и условни активи, като има някои изключения - такива, които произтичат от подлежащи на изпълнение договори, освен ако договорите са обременяващи, от обичайната му търговска дейност и такива, които са покрити от други стандарти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение между НСС 1, 2, 7, 18, 32, 37 и съответните МСС 1, 2, 7, 18, 32, 37 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.