Сравнение между НСС и МСС


Категория на документа: Други


Международните счетоводни стандарти (МСС) са набор от счетоводни принципи, правила и методи, общоприети от професионалните счетоводители. Те изискват високо качество, прозрачност и сравнимост на информацията във финансовите отчети.
Международните счетоводни стандарти (МСС) са приети от Европейската комисия, съгласно Регламент №1606/2002 г. на Европейския парламент и на Съвета от 19.06.2002 г. През 2003 г. ЕС преминава към МСС. ЕС преразглежда МСС и ги утвърждава с някои условности. През 2003 г. публичните предприятия преминават към МСС, а през 2005 г. и големите предприятия.
Под Национални счетоводни стандарти (НСС) се имат предвид Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Те са приети от Министерския съвет и са в съответствие с актовете на Европейския съюз и националните особености. Приети са с Постановление на МС №251 от 17.10.2007 г / ДВ бр. 86 от 26.10.2007 г/.
Двете групи стандарти са едновременно много близки и различни. Националните счетоводни стандарти са разработени на основата на международните като са взети предвид и някои национални особености. Различията могат да се обособят в следните две основни насоки:
* по начина на оценяване на елементите, представени във финансовия отчет - част от оценките ще се различават ако са направени на основата на Националните или Международните счетоводни стандарти;
* в начина на представяне на информацията - Международните счетоводни стандарти дават много по-голяма свобода на предприятията при избора на начин за представяне на информацията, като се спазват само някои принципни изисквания. При Националните счетоводни стандарти необходимата информация и начина на представяне са в много голяма степен предварително регламентирани и схематизирани. Формата на представяне е точно определена.
Съществен въпрос в българската счетоводна практика е изборът на счетоводна база - приложението на Националните или Международните счетоводни стандарти. Този въпрос е регламентиран нормативно в Закона за счетоводството. Предприятията в България се разделят на:
* предприятия, които могат да избират приложими стандарти
* предприятия, които нямат право на избор на приложими стандарти
Предприятията, които нямат право на избор са:
1. Бюджетните предприятия - за тях министърът на финансите утвърждава счетоводни стандарти и сметкоплан;
2. Предприятия в несъстоятелност или ликвидация - те представят годишния си финансов отчет на база на стандарт, приет от министерския съвет без да имат право на избор.
3. Задължително изготвят и представят годишния си финансов отчет на база Международните счетоводни стандарти:
* предприятията, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
* кредитните институции (банки, застрахователни, пенсионно - осигурителни и инвестиционни дружества);
* предприятия, за които това изискване е установено със закон;
* големи предприятия, които в поне една от предходните си две години отговарят на следните критерии:
- балансова стойност на активите да надхвърля 8 млн. лв.;
- приходите от продажби да надхвърлят 15 млн. лв.;
- средната численост на персонала да надхвърля 250 души.
Предприятия, които могат да избират приложими стандарти - всички предприятия, които не попадат в горните групи, имат право да избират:
1. Предприятия, които за една от двете предходни години не надвишават горните критерии.
2. Новообразуваните предприятия изготвят и представят отчетите си на база на на Националните счетоводни стандарти.
По-особено е положението на предприятията, чиито отчети подлежат на консолидация, тъйкато в групата едновременно може да съществуват предприятия, използващи като база Международните, а други - Националните счетоводни стандарти. Законът за счетоводството регламентира кои предприятия изготвят консолидирани финансови отчети - а именно предприятията "майки". Консолидираните финансови отчети се изготвят и представят на база на счетоводните стандари, на основата на които се изготва годишния финансов отчет на предприятието "майка".
Ако конкретно предприятие е преминало по някаква причина на база Международни счетоводни стандарти, а същевременно отговаря на критериите за право на избор, то не може да се върне към прилагане на база Национални счетоводни стандарти.

Сравнителен анализ на НСС 1 и МСС 1 - Представяне на финансови отчети
Тези стандарти (МСС 1 и НСС 1) предписват правилата за изготвяне и предоставяне на информацията във финансовите отчети с общо предназначение. В МСС 1 са регламентирани процедурите по разработване, съдържанието и структурата на консолидираните финансови отчети. Важна особеност на финансовите отчети изготвяни според МСС е наличието на подробна информация в пояснителни положения. По смисъла на МСС 1 понятието "оповестяване" означава представянето на информацията както на лицевата страна на отделните компоненти на финансовите отчети, така и в пояснителните приложения. МСС 1 изисква всяка позиция на лицевата страна на който и да е от елементите да има препращата референция към съответната информация предоставена в пояснителните приложения. Такова изискване в НСС 1 няма.
Съгласно МСС 1 във финансовите отчети се предоставя информация за предприятието относно:
а) активите;
б) пасивите;
в) собствения капитал;
г) приходите и разходите, включително печалби и загуби;
д) вноските от и разпределенията към собствениците в качеството им на такива;
е) паричните потоци,
докато съгласно НСС 1 във финансовите отчети се представя информация за:
а) активи;
б) пасиви;
в) собствен капитал;
г) приходи;
д) разходи;
е) парични потоци.

Според МСС 1 пълният комплект на финансовите отчети включва следните компоненти:
а) отчет за финансовото състояние към края на периода;
б) отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
в) отчет за промените в собствения капитал за периода;
г) отчет за паричните потоци за периода;
д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните
счетоводни политики и друга пояснителна информация; и
е) отчет за финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителенСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение между НСС и МСС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.