Сравнение между НСС и МСС


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА ПО
"МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ
ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ"

Прилагането на международните финансови стандарти в страната е отклик на необходимостта от повишаване на прозрачността на финансовата информация, която се оповестява от предприятията.

За малките и средни предприятия у нас бяха оформени и публикувани национални счетоводни стандарти, които да улеснят тези предприятия (Изрично посочени в Закона за счетоводството) при оповестяване на счетоводната информация във финансовите отчети. До голяма степен, тези стандарти са хармонизирани с международните, но все пак съществуват и разлики, предвид дейността и обхвата на дейността на малките и средни предприятия. Също така, трябва да се посочи, че от началото на 2008 г. има и редица промени в националните стандарти, като тези промени ги доближават до МСФО.

В разработката ще се направи кратко сравнение между избрани пет национални и международни стандарти:

1. Сравнение между НСС 1 и МСС 1 Представяне на финансови отчети
При МСС 1, годишният счетоводен отчет съдържа:

- баланс;

- отчет за доходите;

- отчет за паричния поток;

- отчет за собствения капитал;

-пояснителни приложения, представляващи обобщение на значителните счетоводни политики и други пояснителни бележки.

При НСС 1, годишният счетоводен отчет съдържа:

- счетоводен баланс;

- отчет за приходи и разходи;

- отчет за паричния поток;

- отчет за зобствения капитал;

- приложение.
> При МСС 1 всяка позиция на лицевата страна на баланса, отчета за доходите, отчета за промени в собствения капитал и отчета за паричните потоци, трябва да има препращаща референция към съответната информация, представена в пояснителните приложения.
> При НСС 1 няма изисквания за такава препращаща референция. Там са регламентирни справки, като елементи на приложението към финансовия отчет.
> Според НСС 1 предприятието избира и прилага счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството (ЗСч) и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). За нерешени въпроси в НСФОМСП е избрало и прилагало политика в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и е оповестило този факт. При НСС 1 управляващият орган на предприятието определя счетоводната политика, която трябва да дава сигурност, че информацията във финансовите отчети е достоверна.
> Според МСС 1 при изготвянето и представянето на счетоводната политика се включват принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, приети от предприятието.
> При НСС 1, освен принципи, изходни положения, концепции и правила, се включват и бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията във финансовите отчети.
> При МСС 1 Представяне на финансовите отчети, ръководството на предприятието изготвя годишния счетоводен отчет в съответствие с принципа действащо предприятие. Това означава, че не възнамерява да ликвидира предприятието или да прекрати стопанската дейност в обозримо бъдеще. Изрично е посочено, че предвидимото бъдеще трябва да е не по-малко от 12 месеца от датата на баланса.
> При НСС 1 Представяне на финансовите отчети, няма регламентиран период, който да обхваща обозримото бъдеще.
> Според МСС 1 седалището и правният статут на предприятието, държава на регистрация и адрес на управление /или основно място на дейност, ако е различно от адреса на управление/ се вписват в Други оповестявания. Също така се вписва и описание на характера на дейността на предприятието и неговите основни дейности. Записват се и името на предприятието майка и на крайното предприятие - майка от групата.
> Според НСС 1 в Други оповестявания се вписват наименованието и правната форма на предприятието, страната, в която се намира седалището, адресът, периодът, за който се отнася, както и датата, към която е съставен, и датата на изготвянето му.
> При МСС 1 финансовите отчети често се правят по-разбираеми чрез представянето на информацията в хиляди или милиони от отчетната валута. Това е приемливо дотолкова, доколкото степента на закръгленост при представянето е оповестена и съответно не се губи значима информация.
> При НСС 1 финансовите отчети се изготвят в хиляди левове, а сумите по статиите на тези отчети, които са отрицателни величини, се посочват в скоби.
2. Сравнение между НСС 8 и МСС 8 Нетни печалби или загуби за периода,фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Този стандарт се прилага при подбора и прилагането на счетоводни политики и отразяването на промените в счетоводните политики, счетоводните приблизителни оценки и коригиране на грешки от преходен период.
В НСС 8 са посочени следните определения:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение между НСС и МСС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.