Сравнение между НСС и МСС


Категория на документа: Други


- Извънредни статии - са приходи или разходи, получени в резултат на събития или операции, които са ясно разграничени от обичайната (типична) дейност на предприятието, поради което не се очаква те да се повтарят често или постоянно.
- Обичайна дейност - са дейностите, които предприятието предприема и тази, оито са свързани или произтичат от предприетите дейности, и такива, които допринасят за развитие на предприятието. Тя може да бъде основна, финансова и инвестиционна.
- Фундаментални греши - са грешките, които са от такова значение, че финансовият отчет за един или повече предходни периоди вече не може да се счита за достоверен към датата на неговото публикуване.
- Счетоводна политика - съвкупност от конкретни принципи, бази, установени правила и практики, приети от предприятието при изготвянето и представянето на финансовите отчети съгласно изискванията на НСС 1 - Представяне на финансовите отчети.
По това НСС 8 се различава от МСС 8, като дефинициите в международния стандарт са:
- Счетоводни политики - са специфични принципи, бази, правила и практики, които се прилагат от предприятието при изготвянето и представянето на финансовите отчети.
- Промяна в приблизителната счетоводна оценка - е корекция на балансовата стойност на активи или пасиви или на стойността на периодичното потребление на актив, която е резултат от оценяването на настоящото им състояние свързаните с тях очаквани бъдещи изгоди и задължения.
- Съществени грешки - са пропуск или неточност при представянето на статии, когато те - индивидуално или общо, биха повлияли върху икономическите решения на потребителите, вземани на базата на информацията и финансовите отчети.
- Грешки от минали периоди - пропуски и неточности във финансовите отчети на предприятието за един или повече минали периоди, произтичащи от неизползването или липсата на надеждна информация, която:
* е била налична, когато финансовите отчети за тези периоди са били одобрени за издаване;
* която е могло разумно да се очаква, че ще бъде получена и взета предвид при изготвянето и представянето им.
- Ретроспективно прилагане - прилагането на нова счетоводна политика към транзакции, явления и условия, все едно тя е била прилагана винаги.
- Ретроспективна корекция - коригиране на признаването, оценяването и оповестяването на стойности на елементите от финансовите отчети, все едно че грешката от предходния период не е възниквала.
- Неосъществимо (практически невъзможно) - прилагането на едно изискване е практически невъзможно, когато предприятието не може да го приложи, след като е направило всякакви разумни усилия за това.
- Перспективно прилагане - такова прилагане на промяната на счетоводната политика или в признаването на ефекта от нея в счетоводните оценки, при което:
* новата счетоводна политика за транзакции, други процеси и явления се прилага след датата, на която е променена счетоводната политика;
* ефектът от промяната в приблизителната счетоводна оценка се признава през текущия и през следващите отчетни периоди, повлияни от нея.

3. Сравнение между НСС 17 и МСС 17 Лизинг
> НСС 17 Лизинг изисква отчитането като актив на финансовите разходи за бъдещи периоди за лихвите по договори за финансов лизинг за целия срок на лизинга при лизингополучателя. Според Общите положения за изготвянето и представянето на финансовите отчети към МСФО такива разходи за бъдещи периоди не са актив (само предплатените разходи да отговарят на дефиницията за актив).
> В НСС 17 Лизинг се изисква текущите финансови разходи да бъдат признавани на пропорционална база, докато МСС 17 Лизинг изисква това да става на база присъщия лихвен процент на лизинговия договор.
> МСС 17 Лизинг разграничава финансовия лизинг при лизингодателя на два вида: пряк финансов лизинг и финансов лизинг на производители и търговци (продажбен тип). В НСС 17 Лизинг по същество е възприет само продажбения тип (при който се отчита и печалба/загуба от първоначалната продажба).
> Първоначалните преки разходи при оперативния лизинг при наемодателя се капитализират (прибавят се към балансовата стойност на актива) и се признават като текущ разход на линейна база през срока на лизинга. Не се разрешава да се отчитат като текущи. Според НСС 17 Лизинг такива разходи се отчитат като текущи за периода на извършването им.
> Първоначалните преки разходи (за уреждане на лизинговия договор) при финансовия лизинг според МСС 17 Лизинг при лизингодателя (ако са за негова сметка) се капитализират, като се прибавят към сумата, призната като актив (и се амортизират съобразно възприетия от предприятието метод на амортизация на актива). В НСС 17 Лизинг няма регламент по въпроса. Същия тип разходи при лизингодателя (ако са за негова сметка) по финансов лизинг съгласно МСС 17 се отчитат:
a) като текущи, ако е финансов лизинг на производители и търговци;
b) капитализират се, като се прибавят към вземането по лизинга и водят до преизчисляването на присъщия (ефективен) лихвен процент, който става по-малък и чрез отчитането на по-малък размер на дохода от лихви се признават като текущи.
В НСС 17 няма регламент по въпроса.
4. Сравнение между НСС 28 и МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия
Според МСС 28 :
> Финансови отчети, в които се прилага методът на собствения капитал, не са индивидуални финансови отчети, нито пък финансовите отчети на предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или няма дял на контролиращ съдружник в съвместно предприятие.
> Индивидуални финансови отчети са тези, представени в допълнение към консолидираните финансови отчети, финансовите отчети, в които инвестициите са отчетени по метода на собствения капитал, както и финансовите отчети, в които дяловете на контролиращите съдружници в съвместното предприятие са пропорционално консолидирани. Не е задължително индивидуални финансови отчети да се прилагат или да придружават тези консолидирани финансови отчети.

Съгласно НСС 28 значително влияние е на лице, когато инвеститорът притежава (пряко или косвено, чрез дъщерно предприятие) 20 или повече процента от гласовете в предприятието, в което е инвестирано, се приема, че този инвеститор има значително влияние, освен когато съществуват доказателства за противното.

МСС 28 добавя, че доказателствата за противното на даденото определение за значително влияние от НСС 28 трябва да са недвусмислени. В МСС 28 е казано още и: в случай че инвеститорът притежава пряко или косвено (например чрез дъщерни предприятия) по-малко от 20 % от гласовете в предприятието, в което е инвестирано, се приема, че този инвеститор не притежава значително влияние, освен когато съществуват недвусмислени доказателства за противното. Притежаването на значителен брой или на мнозинството от гласовете от друг инвеститор не означава задължително, че даденият инвеститор няма значително влияние.

Според НСС 28 наличието на значително влияние от страна на даден инвеститор се доказва чрез наличието на едно или повече от следните условия:
> представителство в управителния съвет ( съгласно МСС 28 в съвета на директорите ) или в равностоен управленски орган на предприятието, в което е инвестирано;
> участие в процеса на вземане на решения ( а МСС 28 допълва включително при вземане на решения за разпределение на дивиденти или други подобни );
> значими сделки между инвеститора и предприятието, в което е инвестирано - тук между двата стандарта ( МСС 28 и НСС 28 ) няма разлика;
> взаимен обмен на управленски персонал;
> осигуряване на съществена техническа информация.

Но МСС 28 добавя към условията освен отбелязаните допълнения и значимите сделки между инвеститора и предприятието, в което е инвестирано.

НСС 28 дава краткото обяснение, че преизчисляването на балансовата стойност на инвестицията, става в резултат на промяна в:
> процентния дял на инвеститора в предприятието, в което е инвестирано - тук МСС 28 уточнява: вследствие на промени в капитала на предприятието, в което е инвестирано, които промени не са били отразени в печалбите или загубите му. Делът на инвеститора в тези промени се отразява директно в капитала на инвеститора.
> в нетния капитал на предприятието, в което е инвестирано, когато промените не са били отразени във финансовите му отчети - МСС 28 дава по-точни насоки за хората, които го четат и прилагат като им разяснява: при наличието на потенциални права на глас, делът на инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирал, и в промените в капитала на същото се определят на база настоящия дял в собствеността и не отразява възможното упражняване или прехвърляне на потенциалните права на глас.

Според НСС 28 когато делът на инвеститора в загубите на предприятието, в което е инвестирано, възлиза или превишава балансовата стойност на инвестицията, тя се отчита по нулева стойност и инвеститорът прекратява включването на своя дял в по-нататъшните загуби. Могат да се отчитат допълнителни загуби, само ако инвеститорът е поел задължения или е извършил плащания от името на асоциираното предприятие, обвързано с дадените от инвеститора гаранции. Когато асоциираното предприятие отчете отново печалба, инвеститорът възобновява включването на своя дял в тази печалба, едва след като делът му в печалбата се изравни с дела на непризнатите нетни загуби. Това обяснение липсва в МСС 28.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение между НСС и МСС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.