Сравнение между НСС и МСС


Категория на документа: Други


> отчетната дата на финансовите отчети на асоциираното предприятие, когато са използвани при прилагане на метода на собствения капитал и са към дата или период, различни от тези на инвеститора, както и причините за използването на различни отчетни дати или различни отчетни периоди;
> характерът и степента на всякакви значими ограничения (например произтичащи от кредитни ангажименти или регулаторни изисквания), които намаляват възможността на асоциираното предприятие да прехвърля средства към инвеститора под формата на дивиденти или погасяване на заеми, или изплащане на аванси;
> непризнатия дял на загубите на асоциираното предприятие, за даден период и общо, ако инвеститорът е преустановил включването на своя дял в загубите на асоциираното предприятие;
> фактът, че асоциираното предприятие не е отчетено чрез използването на метода на собствения капитал;
> обобщена финансова информация за асоциираните предприятия, индивидуално или по групи, които не са отчетени по метода на собствения капитал, включваща общата сума на активите, общата сума на пасивите, приходите и печалбата или загубата.

5. Сравнение между НСС 38 и МСС 38 Нематериални активи

Различията между стандартите произтичат главно от преработката на международния стандарт, чиято необходимост произтича от изменението на МСФО 3 Бизнес комбинаци

Друга разлика е че МСС 38 разглежда въпросите за амортизацията на нематериалните активи, което липсва в българския стандарт; те са разгледани в СС 4 Отчитане на амортизациите.

В НСС 38 нематериалният актив е определен като установим финансов ресурс, който няма физическа субстанция, от съществено значение е неговата употребата и носи икономическа изгода. Не се дава трактовка какво се разбира под "установим". Посочва се, че един нематериален актив може да бъде ясно разграничим от репутацията, ако е отделим, но отделимостта не е необходимо условие за установимостта.

В МСС 38 се уточнява, че установим е нематериален актив, отговарящ на критериите за такъв и:
> е отделим /може да бъде разделен от предприятието и да бъде продаден, разменен, отдаден под наем, отделно или заедно със съответен договор, актив или пасив/ или;
> произтича от договорни или други юридически права, независимо дали тези права са отделими от предприятието или от други права и задължения.

НСС 38 постановява, че нематериалните активи са с ограничен срок на полезност и този срок не може да надвишава 20 години.

МСС 38 изисква един нематериален актив да се счита за такъв с неограничен срок, когато не съществува ограничение за периода, през който този актив се очаква да генерира нетни парични постъпления за предприятието. Такъв актив не се амортизира, а полезният му живот се преразглежда всеки отчетен период за да се потвърдят обстоятелствата, които го класифицират като нематериален актив с неограничен срок. Ако тези обстоятелства се променят, промяната на актива като такъв с ограничен срок се счита като промяна в приблизителната счетоводна оценка.

НСС 38 изисква възстановимата стойност на нематериален актив, който се амортизира за срок по-дълъг от 20 години да се определя към края на всяка финансова година, независимо дали има признаци за обезценка на актива. Според международния стандарт такава оценка се прави само, когато съществуват условия по реда на МСС 36 Обезценка на активи.

Съгласно НСС 38 разходите за разширение на нематериални активи се отчитат в увеличение на балансовата им стойност, при спазване на определени критерии, различни от тези за първоначално признаване.

В МСС 38 съществуват единни критерии за отчитане на разходи, както при първоначалното признаване на нематериален актив, така и при последващо увеличение на стойността му с разходи за подобрения.

Специфично изискване според МСС 38 е предприятието да оповестибалансовата стойност на нематериален актив с неограничен полезен живот и причините, подкрепящи преценката за неограничен полезен живот.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение между НСС и МСС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.