Сравнителен анализ на две банки


Категория на документа: Други


Юробанк
Предлага богата гама от продукти и услуги, които удовлетворяват индивидуални финансови потребности :потребителски кредити, жилищни кредити, кредити за покупка на автомобил,депозити, инвестиционно банкиране, дебитни и кредитни карти и още много други.
Клиентите на персоналното банкиране получават бързо и компетентно съдействие при извършване на всички финансови операции, Конфиденциалност , Специални условия и атрактивни отстъпки при ползването на редица банкови продукти и услуги, Информираност .
Малък бизнес- Банката предлага банкови продукти и услуги на фирми с годишен оборот до 2 млн. лева.Осигуряват гъвкави кредитни срокове, възможност за комбинирано обезпечение, подходящи лихви и такси, по-кратки процедури и разнообразни схеми на кредитиране.
Корпоративно банкиране- Целта е да се подпомагат фирмите успешно да ръководят и развиват своя бизнес. Услуги са предназначени за компании с годишен оборот над 2 000 000 лв.
Стратегията на управление "Корпоративно банкиране" е да предоставя на корпоративния сектор бързи и ефективни пакети от продукти и услуги, съответстващи на нуждите на клиентите.
Услугата Интернет банкиране на Пощенска банка предоставя сигурност, бързина и удобство при управлението на финансина клиентите си.
В обобщение бихме могли да отчетем богатата гама от продукти , които банките ни предлагат , както и новостите които усъвършенстват като например Интернет банкирането , което ще достига нови върхове и ще става все по-популярно.

Клиентска удовлетвореност
През април 2008 г. УниКредит Булбанк обособява отделно звено "Обслужване и удовлетвореност на клиените" с цел да подобри качеството на обслужване.
В стремежа си непрекъснато да подобрява своето обслужване Пощенска банка провежда периодично изследвания за нивото на клиентската удовлетвореност. През 2009 г. бе проведено мащабно проучването за степента на удовлетвореност не само на индивидуалните клиенти на банката, но и на нейните бизнес клиенти. Проучването доказва, че въпреки трудния бизнес климат, Пощенска банка се оценява като стабилен и надежден партньор както за своите индивидуални клиенти, така и за бизнеса. Резултатите от изследването показват висока степен на лоялност от страна на клиентите, които определят Пощенска банка като модерна, добре организирана водеща банка, с която е лесно да се работи.

III. Анализ на финансовите данни

През 2008 г. УниКредит Булбанк стана първата банка в България, чийто активи надвишиха 11 млрд. лева. Постигнатото увеличение на този показател от 21.5% спрямо 2007 г. е над отчетената от БНБ стойност от 17.7% за банковия сектор.
При Пощенска банка общата сума на активите е двойно по-ниска , но и при тях се наблюдава растеж.
Тенденцията на значително увеличение в обема на бизнеса продължи и УниКредит Булбанк продължава да е лидер в кредитирането. Делът на нетните кредити в общите активи нарасна до 66%, от 57% през 2007 г. и достигна 7.23 млрд. лева. Това представлява общ годишен ръст от около 39%, с което банката надвишава показателите за пазара. По данни на БНБ кредитният портфейл за банковата система за 2008 г. е нараснал с 31.2% при корпоративния сегмент и 33.8% при експозициите на дребно. Въпреки увеличения кредитен портфейл, традиционната политика на благоразумно управление на риска в УниКредит Булбанк сведе нередовните кредити до 2.7% от портфейла при 3.3% за банковата система.
Капитала на Пощенска банка(476 527 000 лв) като обща сума отново е значително по-малък в сравнение с този на УниКредит Булбанк(1 378 289 000 лв).
И през 2009 УниКредит Булбанк е банката у нас с най-голям размер на собствения капитал в България, който се увеличи с над 18% и достигна близо 1.4 млрд. лева. Така банката преизпълнява всички изисквания на БНБ за капиталовата адекватност по Наредба 8.
УниКредит Булбанк изпреварва резултатите на пазара по основните показатели за доходност и ефективност. Възвращаемостта на активите през изминалата година е 2.9%, а възвращаемостта на капитала достигна 23%. Отношението Оперативни разходи/Брутен оперативен доход (cost/income ratio) за изминалата година е 42.4% - над средното за пазара, независимо от сътресенията на финансовите пазари в последното тримесечие на 2008 г.
През 2009 г. депозитите на клиенти достигнаха 6.42 млрд. лева, от които половината са депозити на индивидуални клиенти. Това e увеличение с 6.5% при 3.7% за банковия сектор.
При Пощенска банка привлечените средства от клиенти не превишават сумата от 4 332 млрд лв., но въпреки това има повишение в сравнение с 2008 година .
Брутният кредитен портфейл на УниКредит се увеличи с 3.4% до 7.775 млрд. лева при 7.518 млрд. лева година по-рано. От тях над 71% са фирмените кредити, които отбелязаха нарастване с 5.6% до 5.531 млрд. лева. Ипотечните заеми за индивидуални клиенти се увеличиха с 6.4% годишно до 1.425 млрд. лева.
Независимо от тежката икономическа обстановка през годината, доходността и ефективността на УниКредит Булбанк останаха стабилни. Възвращаемостта на активите и на капитала бяха съответно 1.7% и 12.9%, а капиталовата адекватност 16.7%. И трите показателя надвишават стойностите за банковата система.
През 2009 година Пощенска банка отчита предотавени заеми на клиенти в размер на около 4 млрд и 276 млн лв и се отчита растеж; предоставени средства на други банки - 587 730 млн лв, тук обаче наблюдаваме лек спад.Депозитите от банки и клиенти също бележат ръст в сравнение с данните от 2008 година.
В края на 2010 г. най-голямата банка по размер на активите у нас остава Уникредит Булбанк с 11.34 млрд. лв. През септември банката попадна по този показател и сред 50-те най-големи в ЦИЕ, заемайки 42-ра позиция. Активите на Пощенска банка (Юробанк И Еф Джи) са над 6 млрд. лв., което й отрежда пета позиция в подреждането.
Собствения капитал и на двете банки нараства в сравнение с предходните години .
При предоставените средства на други банки УниКредит отново доминира пред Пощенска банка.А при предоставените заеми на клиенти се наблюдава същата тенденция , но при Пощенска банка наблюдаваме лек спад в сравнение с предходната година.
При привлечените средства от други банки се наблюдава спад в общата им сума в УниКредит Булбанк, а при Пощенска банка бележат ръст .Но при депозитите от клиенти и двете банки отбелязват покачване на общите суми , като УниКредит отново превъзхожда Юробанк.
За 2011 година Уникредит Булбанк отново остава начело в класацията по активи , а Пощенска банка е на 6 място поради намаление на сумата на активите спрямо предходната година.УниКредит отбелязва ръст и покачване и в сумата на обшия напитал , който достига 2 022 млрд лв.Отпуска повече кредити на други банки , както и предоставя повече следства на клиентите си .Привлечените средства от други банки отново намаляват като обща сума за поредна година, но пък депозитите от клиенти превишават позициите си от предходните години.
Пощенска банка разполага с достатъчно собствен капитал за осигуряване на адекватно капиталово покритие на рисковите й активи. Към 31 декември 2011г.собственият капитал на банката (изчислен по реда на Наредба 8 за капиталовата адекватност на банките) е 626 млн. лева. Коефициентът на обща капиталова адекватност към 31 декември 2011г. е 15.32%, коетозначително надвишава изисквания от регулатор
Юробанк И Еф Джи България АД финансира дейността си основно чрез привличане на
средства от клиенти. Доброто позициониране на Банката на пазара за депозити, както и добрият пазарен дял в ръста на депозити, показват, че предлаганите от нея депозитни продукти са конкурентни. В края на отчетният период привлечените средства от клиенти са в размер на 4,718 млн. лева, като от тях безсрочните депозити са 19.08%, срочните депозити са 71.18%, а спестовните депозити 9.74%, което е в съответствие с възприетата от Банката стратегия за стабилизиране на привлечения ресурс. Делът на трайно привлечения ресурс от банки и клиентиформира 81.76% от общия привлечен ресурс. Към 31 декември 2011г. привлечените депозити от кредитни институции са в размер на 92 млн. лева.
За нормалното функциониране на Юробанк И Еф Джи България АД е от съществено значение във всеки един момент да поддържа оптимална ликвидност. Коефициентът на ликвидните активи на банката към 31 декември 2011г. е 28.42%. Коефициентът на ликвидните активи, спрямо привлечените средства от институции различни от кредитни, граждани и домакинства към 31 декември 2011г. е 30.20%, което е значително над минимално изискуемото от БНБ равнище от 15%.

Коефициенти

Показатели за рентабилност 2008 година

ROA
ROE
C/I
NIM
УниКредит Булбанк
2,65%
21,25%
38,17%
4,20%
Пощенска банка
1,67%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на две банки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.