Сравнителен анализ на две банки


Категория на документа: Други


3,72%
Пощенска банка
0,25%
1,89%
53,29%
4,06%

IV. Качество на кредитните портфейли
УниКредит Булбанк
През 2008г. брутният кредитен портфейл на Банката нарасна с 38.4% до 7,518 млв.лв.(от 5,432 млн.лв. година по-рано). Средногодишният размер на портфейла през годината възлиза на 6,217 млн.лв., с 27.3% повече от 2007 година. Съотношението Кредити/Депозити се увеличи с 39 процентни пункта до 124.8% (спрямо 120.3% за банковата система). Делът на кредитите във валута, различна от левове и евро, се увеличи от 1.6% до 2.2%. Фирмените кредити отбелязаха ръст от 42.7% до 5,240 млн.
лв., подобрявайки дела си в общия портфейл от 68% на 70%. Кредитите за физически лица нараснаха с 29.4%, до 2,278 млн.лв., подкрепени от силния ръст на ипотечните кредити, които достигнаха дял от 18% в общия кредитен портфейл (16% в края на 2007г.). Предвид бума на пазара на недвижими имоти и силното търсене през първите девет месеца на 2008г., ипотечните кредити отново бяха в центъра на търговските
усилия. В резултат на това бе постигнат съществен ръст от 50.6% (достигайки 1.3млрд.лв.). Въпреки силното търсене, потребителските кредити останаха с по-нисък приоритет поради съображения, свързани с риска. Независимо от това, те нараснаха с 7.8% до 938 млн.лв.
През 2009 г. брутният портфейл на банката се увеличи с 3.4% достигайки 7,775 млн. лв., в сравнение с 7,518 млн. лв. година по-рано. Средногодишните брутни кредити за 2009г. бяха 7,646 млн.лв, по-високи с 18.1% от 2008 г.. Съотношението Брутни кредити/Депозити намаля с 3.6 процентни пункта годишно, до 121.1% (за сравнение, същото съотношение за банковият сектор бе 121.2%). Валутната структура на кредитния
портфейл остана почти непроменена, като кредитите в лева и евро представляваха 98% от всички кредити. Фирмените кредити нарастнаха с 5.6% до 5,531 млн. лв., което бе 71% от кредитния портфейл на Банката. Кредитите на физически лица се свиха с 1.5% до 2,234 млн. лв., представлявайки 29% от портфейла. Ипотечните кредити се увеличиха с 6.4% годишно до 1,425 млн. лв., запазвайки дела си от 18% от общите кредити. Потребителските кредити намаляха с 12.8% годишно до 818 млн. лв, в голяма степен под влияние на прехвърлянето на новите кредити от този вид в УниКредит Кънсюмър Файненсинг.
2010 година- Забавянето в икономиката занижава рисковия апетит за заеми от страна на фирми и граждани. Същевременно нетният кредитен портфейл на Банката отчита покачване от 1.4% до 7,472 млн. лв., при 7,370 млн. лв. за предходната година. Съотношението на нетни кредити към депозити се подобрява с 0.6 п.п. до 114.2% (при 108.2% за банковата система). Валутната структура остава непроменена, като кредитите в лева и евро представляват 98% от общия портфейл. Брутните кредити отчитат покачване от 3.6% до 8,054 млн. лв. спрямо 7,775 млн. лв. година по-рано. Кредитите на фирми се увеличават с 3.3% до 5,712 млн. лв., равнявайки се на 71% от целия портфейл. Останалите 29% са кредити на граждани и домакинства, които растат с 4.4% до 2,342 млн. лв. в резултат на положителни изменения при жилищните кредити и овърдрафтите, докато потребителските кредити отчитат лек спад. Жилищните кредити се покачват с 10.5% до 1,575 млн. лв., а делът им в общите кредити става 20% (при 18% през 2009г.). Потребителските кредити намаляват с 6.2% до 767 млн. лв. Това е повлияно от прехвърлянето на новоотпуснатите потребителски кредити в лева към УниКредит Кънсюмър Файнансинг.
Общият обем на кредитния портфейл на банката е в размер на 8.5 млрд. лв., което и отрежда най-голям пазарен дял и през 2012 г. В сравнение с 2010 г. той е нараснал с 5.3%. Повишено кредитиране се отчита и за фирмите и за домакинствата през миналата година. Заемите, отпуснати на фирмите от УниКредит Булбанк, са с 6% повече до малко над 6 млрд. лв. Домакинствата са изтеглили кредити за 2.4 млрд. лв. или с 3.4% повече спрямо 2010 г.
Пощенска банка
Към 30 септември 2009 година нетният кредитен портфейл на банката достигна 3,851 милиона лева, което представлява нарастване с 4.8% спрямо септември 2008г. Провизиите, заделени за покриване на загуби по отпуснатите кредити, са в размер на 120 милиона лева. Кредитният портфейл към 30 септември 2009 представлява 64.6 % от дела на активите на банката. Въпреки нарастването на кредитния портфейл на Банката, качеството на кредитите продължава да бъде добро и е над средното за банковия сектор към момента.
Към 31,12,2010 година нетния кредитен портфейл на банката е в размер на 4,156 млн лв. Провизиите , заделени за покриване на загуби по отпуснатите кредити , са в размер на 186 млн лв.
Към 31 декември 2011 година нетният кредитен портфейл на банката възлиза на 4,163 милиона лева и представлява 69.40% от активите на банката. Kачеството на кредитите продължава да бъде добро.

V. Изводи и перспективи пред бъдещото развитие на двете банки

Българският банков сектор се развива бурно през последното десетилетие. В резултат на банковата приватизация и сделките по сливания и придобивания, някои в България. Чрез тяхното ноу-хау местните кредитни институции от най-големите гръцки, италиански, френски и австрийски финансови групи присъстват доближиха високите стандарти за бизнес, установени в развитите банкови системи.
Пример за това е УниКредит Булбанк , която през последните години регистрира висок растеж. Не по този начин стоят фактите за Пощенска банка. През следващите години тя трябва да излезе от кризата и да постигне желаните печалби като повиши кредитния си рейтинг и персепктивите пред нея.

Банковото кредитиране е основният източник на привлечени средства за МСП. Банките са кредитните специалисти, които имат нужния капацитет и квалификация да отсяват лошите от добрите рискове, т.е. да се справят с асиметричната информация. И двете банки трябва да намалят процента на лошите си кредити, за да намалят кредитния риск.
Банковата система в страната има за цел да се подготви за следващия възходящ етап от развитието си, както и да остане жизнеспособна, въпреки постоянно менящата се и предизвикателна среда. Всички регулации трябва да имат само една цел, а именно банковият сектор да е необходимият, надежден партньор на бизнеса и домакинствата, а не носителят на системен риск, за което е обвиняван.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на две банки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.