Сравнителен анализ на синтетични и екзотични опции


Категория на документа: Други


 Бургаски Свободен Университет

гр.Бургас

Център по Икономически и Управленски науки

Курсова работа по Финансов инженеринг

Тема: "Синтетични и екзотични опции.Сравнителен анализ."

Синтетични и екзотични опции. Сравнителен анализ.

Въведение
Съвременните пазари предлагат много богати възможности за инвестиране. Един от тези инструменти са опциите. Те са вид производни ценни книжа, чиято цена зависи от цената на други, базови по отношение на тях инструменти. Преди финансовата криза, опциите имаха сериозно приложение в практиката на инвеститорите. Създадени са различни видове опции. Характерно за тях е, че въпреки доброто развитие на българския капиталов пазар, тези инструменти не намериха съществено приложение у нас. Очакванията за навлизане на опциите на нашия пазар са положителни.
Поради това въпросите, свързани с изследване на опционните видове контракти са актуални. Целта на разработката е да се анализира същността и спецификата на два вида опции - синтетични и екзотични.

1. Характеристика на опциите:
Опцията е деривативен финансов инструмент.
Опциите имат и други характеристики,както следва:
- те са вид алтернатива за краткосрочно инвестиране в ценни книжа
- те са средство за управление на риска ( в случая се прилага техниката на "хеджиране" ) и за увеличаване на доходността
- опциите се използват за елиминиране на неблагоприятните резултати от инвестиционни дейности
- като средство за увеличаване на доходността, опциите предлагат на инвеститорите лостов и усилващ ефект
Първоначално опциите се търгуват на неорганизирания пазар, а от 1973 г. са обект на търговия на Чикагската фондова борса. Те се търгуват и на Американската фондова борса и на други регионални борси. Основни участници на тези пазари са големи институционални инвеститори, което потвърждава значимостта на опциите за инвестиционната дейност на пазарите.
Според законовата дефиниция, приета у нас, опцията е деривативен финансов инструмент, който изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книги или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или определена дата.
От правна гледна точка, опцията представлява:
- сложна конструкция от правоотношения, които се развиват във връзка с нея
- вид право - притежателят на определен базов актив може да реши да продаде право върху този актив
- правото, надстроено върху базовия актив възниква като субективно право със сключването на договор за покупко-продажбата му. Първоначалния договор се сключва между титуляра на базовия актив, учредил правото върху него и първоначалния купувач на правото
Правото, наречено опция, може много кратно да се прехвърля на капиталовите пазари. Реализирането на правото "опция" води до сключване на последващ договор, с предмет базовия актив.
Опциите позволяват на купувача да извлече полза от движението на пазра в една посока, без да рискува да понесе загуба от движение в обратна посока.
Стойността на опциите зависи от:
- характера на базовите ценни книжа
- краткосрочния лихвен процент
- продължителността на живота на опцията
- цената на упражняване на опцията
Съществуват два класически вида опции, наричани още ванила опции:
- кол опция (call) - дава правото да се купи актив на определена ударна цена и падеж, като цената, която се плаща се нарича премия. Притежателя на опцията разчита на покачване на цената на актива в бъдеще
- пут опция (put) - дава правото да се продаде даден актив на определена цена и падеж. Очакванията на купувача са цената на актива да се понижи

2. Синтетични опции
Синтетичните опционни договори представляват специфична методика за конструиране на опционни или свързани с тях базови позиции, чрез съчетаване на опции със срочни сделки и сделки на спот пазара на реални финансови активи, с цел по-успешно използване на състоянието на опционния пазар, за ограничаване на риска или получаване на допълнителен безрисков доход.
Като основа за провеждането на синтетичните опционни стратегии могат да бъдат поставени с еднакъв успех спекулативните, хеджинговите и арбитражните мотиви.
Изграждането на синтетични позиции се позовава на следните зависимости, валидни за кол-пут паритета:
- Синтетична покупка на актива - при покупка на кол опция и продажба на пут опция, базирани върху един и същ актив, с еднакви падежи и цени на упражняване се изгражда позиция, симулираща срочна покупка на актива. В случай, че цените на упражняване на по двете опции не съвпадат, възможната покупна цена по синтетичния фючърс ще бъде по-атрактивна или по-непривлекателна от пазарната цена на актива
- Синтетична продажба на актива - синтетичната къса позиция на актива включва покупка на пут и продажба на кол опции, базирани върху един актив, с еднакви падежи и цени на упражняване. Резултатите от позицията съответстват на фючърсна продажба на актива, с цена равна на цената на упражняване и срок до падежа на опциите (за европейските опции и по-малък или равен за американските)
Дълга кол позиция ще бъде синтезирана, чрез покупка на действителна пут опция и съответния пакет от базовия актив. Тази синтетична стратегия е с по-ниска ефективност от обикновена покупка на кол опция и депозиране на стойността на контракта по контракта до падежа. Мотив за провеждане на синтетична продажба на пут опция може да бъде притежаването на акциите и нежеланието за продажбата им, въпреки очакванията за обезценката им. В случая се постига защита от слабо понижение на цената, като се запазва възможността за задържане с евентуална печалба от повишението им. Заедно с това остава очакването за печалба и от премията по късата продажба при реализация на прогнозата за обезценка на актива.
Други стратегии:
1) Синтетичен къс страдл - преко хеджиране. Стратегията се състои в съчетаване на:
- спот покупка (притежаване) на актив
- продажба на две кол опции с еднакви падежи и цени на упражняване, при което активът се използва в качеството на марж по кол задължениятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на синтетични и екзотични опции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.