Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система


Категория на документа: Други


6. Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система и "класическото" свободно пазарно стопанство. Монополи и олигополи. Ролята на транснационалните корпорации.

В реалната икономика госпотстват пазарните структури на несъвършената конкуренция. Несъвършената конкуренция възниква винаги, когато се нарушава някое от условията на съвършената конкуренция. Съществува голямо разнообразие от пазарни структури на несъвършена конкуренция. Една от тях е чистият монопол. Монопола е такава форма на пазарна организация, при която една фирма доминира в отрасъла и определя цените. Моделът на чистия монопол играе важна роля в теорията на несъвършената конкуренция. Той е пазарна организация, която показва максимално възможната пазарна власт и с това разкрива същността на несъвършената конкуренция. Съществуват два вида конкуренция - съвършена и несъвършена конкуренция. Съвършената конкуренция. (Laissez Faire) съществува в отрасъл, състоящ се от много относително малки фирми, произвеждащи еднаква продукция. Най-важното ограничително условие е, че в тази пазарна среда нито една фирма няма контрол върху цените. Отделната фирма не може да влияе върху пазарната цена на произвеждания от нея продукт или на ресурсите, които купува. Отделната фирма приема цените като зададени и решава само колко да произведе и предложи на пазара и каква производствена технология да избере. Законите на съвършената (перфектната) конкуренция действат в така нареченото "класическо пазарно стопанство ". От друга страна несъвършената конкуренция е закономерен резултат в икономическото развитие, произтичащ от неговата вътрешна логика. При несъвършената конкуренция концентрацията на капитала и производството прави възможно появата на мощни фирми, които притежават определена пазарна мощ, т.е. могат в една или друга степен да влияят върху пазарните процеси, както и върху ценообразуването. При несъвършената конкуренция се появява фирма монопол, която е единствения продавач или купувач на даден продукт (стока или услуга), който няма адекватен заместител. Монопол, който държи 100% от пазара, се нарича чист (абсолютен) монопол.

Съвършена конкуренция

1) Характеристика на съвършената конкуренция
- неограничен брой на продавачи и купувачи;
- търгува се хомогенен продукт, което означава че всички стоки на отделен пазар са еднакви;
- участниците на пазара разполагат с необходимата им информация;
- не съществуват бариери за навлизането на нови продавачи.

2) Фирмено търсене при съвършена конкуренция
При съвършена конкуренция отделната фирма притежава незначителен пазарен дял и не може да оказва контрол или влияние върху пазарната цена. Тя се формира от действията на всички купувачи и продавачи в отрасъла - от отрасловото търсене и предлагане.

Независимо от обема на продажбите, стоките се търсят по една и съща цена - равновесната пазарна цена и фирменото търсене изглежда като една хоризонтална линия, която се намира на нивото на тази цена.

3) Съвършената конкуренция и пределният приход (MR)
Пределният приход отразява промяната в общия приход, настъпила в резултат на промяната в реализираното количество: MR= промяна TR/ промяна Q
При съвършената конкуренция MR=P - пределният приход е равен на пазарната цена и линията на пределния приход съвпада с тази на фирменото търсене.

4) Съвършена конкуренция в краткосрочен период
В краткосрочния период фирмата извършва постоянни (FC) и променливи (VC) разходи, които могат да бъдат представени и с техните средни величини съответно - средни постоянни (AFC) и средни променливи (AVC) разходи. В краткосрочен период е възможно фирмата да работи на печалба или загуба, в зависимост от пазарната цена.

>> Максимизиране на печалбата при P > ATC
Фирмата увеличава обема на производството до MC=MR, за да максимизира печалбата.

>> Минимизиране на загубата при P < ATC

>> Минимизиране на загубата при AVC < P < ATC
Фирмата увеличава обема на производството до MC=MR, за да минимизира загубата.

>> Минимизиране на загубата при P < AVC
Фирмата спира производството, защото приходите не могат да покрият фиксираните разходи.

>> Крива на фирменото предлагане (s)
Частта от кривата на МС, която се намира над пресечната точка на МС с AVC, е кривата на фирменото предлагане (s). Всяка точка от този участък на МС показва количеството продукция, което фирмата предлага на пазара при съответната пазарна цена, за да минимизира загубата или максимизира печалбата.

>> Извеждане на кривата на отрасловото предлагане (S)
Кривата на отрасловото предлагане се извежда чрез хоризонталното сумиране на отделни фирмени криви (s).

5) Съвършена конкуренция в дългосрочен период
На конкурентия пазар се постига развновесие при условието P = MC = min ATC. Тогава фирмите нямат стимул да напускат съответния отрасъл и да променят производствения си капацитет. През този период е възможно да съществуват отрасли с повишаващи се, непроменящи се и намаляваши разходи. При първите от тях количеството на ресурсите е ограничено и тяхната цена се увеличава при навлизането на нови фирми.

Чрез съвършената конкуренция се постига т.нар. Оптимум на Парето, когато ресурсите се използват максимално и са разпределени между отделните отрасли по такъв начин, че търсенето съвпада с предлагането.

Несъвършена конкуренция.
Под несъвършена конкуренция се разбира пазар, на който индивидуалните производители могат да оказват някакво въздействие върху цената. При несъвършената конкуренция всички фирми притежават нещо общо - те упражняват пазарна власт, т.е. способност да увеличават цената без при това да губят цялото търсене на своя продукт.Ключова характеристика на пазарите на несъвършена конкуренция е пазарната власт. Тя може да бъде по-голяма или по-малка. В зависимост от това се различават разновидностите на несъвъшената конкуренция. Представени в нисходяща градация те са - монопол, олигопол, монополистична конкуренция.Обединяваща черта на всички тези случаи на несъвъшена конкуренция е, че при тях отделната фирма се изправя пред лицето на намаляваща крива на търсенето. Тази обща особеност означава, че фирмата при несъвършена конкуренция не може да продаде кое да е количество по текущата пазарна цена. Тъкмо обратното, при намаляваща крива на търсенето фирмата трябва да осъзнава, че нейната цена зависи от количеството произведена и предложена продукция и от такава гледна точка да оптимизира поведението си на продавач на пазара.
Най-общо казано несъвършената конкуренция възниква тогава, когато се нарушава някое /някои/ от условията на съвършената конкуренция.
За появата на несъвършена конкуренция могат да допринесат следните причини.
А) Поедряването на производството обусловено от развитието на технологиите и динамиката на разходите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.