Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система


Категория на документа: Други3. съществуват възможности, при големи размери на производството да се намаляват разходите за единица изделие. Този ефект, наричан икономии от мащаба, е типичен при едросерийното производство.

4. съществуват пространствени ограничения пред предлагането на даден продукт
телеграфни, телефонни и пощенски услуги, електрическа енергия, железопътен
транспорт. Става въпрос за дейности, в които не е икономически оправдано и рен -
табилно да се захранват или поддържат мощности от две или повече фирми на
едно и също място.

Другият вид монопол е институционалният монопол, при който:

1. държавата или местният орган на властта са единствените производители на
дадена стока или услуга. Тук се включва и предоставянето на изключителни
права на даден производител за създаването на определено благо от името на държавата. В българският икономически език последното е познато като франчайс. Обикновено се практикува за дейности, които са в интерес на цялото общество, но са нискорентабилни за частния бизнес.

2. се формират легални съглашения и обединения на производителите от типа
на картели, синдикати, тръстове, концерни. Първите два вида монополни образувания са съглашения на фирми от един отрасъл, при който има договаряния относно търговската политика и евентуална съвместна снабдително - реализационна дейност при синдиката. Тръстът е обединение на еднородни фирми или фирми, свързани по хоризонталата в производството на дадения продукт.

При концерна обикновено се обединяват производители от различни стадии в производството на дадения продукт или концентрацията е от " вертикален тип " от суровините до готовият продукт и реализацията му. Възможно е да се появи и обединение от конгломератен тип, в което участват несвързани по между си фирми.

3. държавата е в състояние да създаде бариери за влизане чрез своята патентно - лицензационна политика, когато гарантира изключително право за производство на даден продукт на точно определен производител и забранява навлизането в този бизнес на конкуренти. Подобна роля играе и митническата политика, която ограничава достъпа на определени външни производители до вътрешният пазар.

4. имаме наличие на диференциране на даден продукт и привличане към неговите нови характеристики на част от потребителите. В тази връзка много голямо значение за отделния производител имат неценовите форми на конкуренция като реклама, налагане на запазена марка или стандарт спрямо продукта, сегментиране на пазара, осигуряване на следпродажбен сервиз за стоката. Монопола в съвременият ни живот води след себе си доста значими последици, които бихме разделили на няколко групи:

1. неефективност - знаем, че маржиналният приход и маржиналният разход са по-ниски от цената. Монополиста установява цена по - висока от пределният разход. Или с две думи той работи при по - високи цени и по - малко количество стоки . Това означава, че той работи под производствените си възможности. Така създава условия за нерационално разпределение на ресурсите. Ако неизползваемите производствени възможности са веществен капитал, то разходите за амортизационни отчисления се включват в цената на стоката и се покриват от потребителите.

2. условията на монопол чрез увеличаване на цената и намаляване на количеството се осигурява монополна печалба, с което се ощетява потребителя. Чрез тях се прехвърля доход от купувачите към касата на монополистите.

3. влиянието на пазарната власт върху научно - техническият процес, иновациите в производството. Отсъствието на конкурентният натиск на пазара дава възможност на фирмата да не стреми към снижаване на разходите. Това води до задържане на техническият прогрес.

Ето защо е нужно да се вземат някой мерки срещу монопола. Някои от тях са ефикасни, други по - малко ефикасни. В различните страни предпочитания се отдават на някои от следните средства за въздействие:

1. Данъци - за намаляване на отрицателните последици от монопола върху разпределението на доходите могат да се използват данъците. Чрез облагане на монополизирани отрасли с високи данъци, държавата намалява монополните печалби, смекчавайки по този начин част от социалното напрежение. Но по този начин не се постига пазарно равновесие. Въпроса за социалната справедливост се решава, но вследствие на високия данък монопола може да повиши цената и да намали коли - чеството.

2. Контрол върху цените - същността му се свежда до административно регулиране на цените, където ценовият контрол дава някои практически резултати като например:

* намаляване цените и печалбата на големите корпорации, но от друга страна предизвиква редица негативни последици, най - сериозна, от които е получаващият се дефицит на регулираните пазари.

3. Държавна собственост - в някои сектори като водоснабдяване, газ, телефонни услуги се смята, че ефективно производство може да има при условия на монопол или приближаване до него. В такъв случай възниква въпроса дали да не се установи държавна собственост или държавно регулиране. В световната практика се използват два метода.

4. Регулиране - то се развива последните 100 години и е важно средство за държавен контрол върху отраслите и фирмите. То дава право на специални органи да преразгледат: цените, обемите, влизането и излизането от регулирани отрасли. Регулирането по същество предствавлява държавен контрол без държавна собственост.

5. Антитръстова политика - Тя обхваща закони, които забраняват определен тип поведение или определен тип пазарни структури. За разлика от регулирането, което казва на бизнеса, какво да прави и как да определя цените на продукцията, антитръстовата политика е пасивна. Тя показва на фирмите какво не трябва да правят.

Другата разновидност на несъвършената конкуренция е олигопола

Олигополните пазари характирезират в най - голяма степен съвременните пазарни
структури. Измежду моделите несъвършена конкуренция те заемат междинно поло -
жение между монопола и монополистичната конкуренция.

Олигополът е пазар, доминиран от няколко големи фирми, които са достатъч -Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.