Средства, методи и похвати за техническо възпитание в детската градина


Категория на документа: Други
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

Педагогически факултет

По:Формиране на начална технологична култура в

ДГ

Теоретична постановка на проблема за: СРЕДСТВА, МЕТОДИ И ПОХВАТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Изготвил: Възложил: ...................

Десислава Тодорова Пандова Проф. Д-р М.Генчева

Фак. № 01080
2014г.

ТЕМА:6

СРЕДСТВА, МЕТОДИ И ПОХВАТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ОБУЧЕНИЕТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Обучението в педагогическите ситуации осигурява системно и последователно реализиране на познавателните и възпитателните задачи. Обучението, като средство за техническо възпитание се осъществява според учебните програми. Неговите основни звена са следните: възприемане, осъзнаване и осмисляне, затвърдяване на знанията, приложението им в практиката.

Възприемането като първо звено на обучението на децата от предучилищна възраст има основно значение. Възприемането е предпоставка за изграждането на представи за предметите, материалите и инструментите.

Осмислянето се проявява в процеса на възприемането. При възприемането на нов обект децата го сравняват с познатия вече, търсят сходство. Отбелязват различията. Най-типично то се проявява при формирането на понятията, правенето на изводи и обобщения.

Свързването на знанията с практиката намира израз в изпълнителската работа и по специално при формирането на умения. Многократните упражнения създават предпоставки за трайното им овладяване, за формирането на навици и привички.

ИГРАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Конструктивно-техническата дейност на децата има творчески характер. В дейността си детето отразява действителността по своеобразен начин. То използва конструктивните материали и само си прави играчки, които са средство за изпълнение на игровия замисъл. Конструктивната игра е основно средство за техническо възпитание. Конструктивната игра има характер на игра с правила. Тя има винаги игров мотив. Най-често той се определя от ролята, в която детето влиза. Детето се вживява в игровата ситуация, но независимо от това осъзнава задачата. То се стреми да я изпълни като достигне до материализиран резултат.

ТРУДЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Чрез конструктивно-техническата дейност у децата се формира положително отношение към техническите обекти и професии. Положителният самостоятелен труд позволява да се вникне в особеностите и материалите, да се преодоляват трудности, да се вземат решения. Създават се предпоставки за формиране на критерии за добро и по-посредствено изпълнение на трудовата задача, за уважение труда на другите.

Конструктивно-техническият труд за разлика от играта има изключително практическа мотивировка. Децата изработват предмети, които имат художествено-приложен характер и жизнено значение. С изработването на предмети от природни и подръчни материали децата използват различни инструменти. Чрез този труд децата овладяват умения като шиене, преплитане, разкрояване и др. Трудът като средство за техническо възпитание съдейства за разширяване и усъвършенстване на уменията, за опознаване качествата на материалите и технологични процеси, за възпитаване на редица качества.

МЕТОДИ И ПОХВАТИ

Осъществяването на техническото възпитание в детската градина до голява степен зависи от методите и похватите, използвани при обучението. Те се провеждат в единство с нагледните, словесните и игровите похвати. Прилага се комбинирането използване на няколко метода като единият е основен, а другите-допълнителни.

Наблюдението като метод намира широко приложение. Наблюдението е характерно за първото звено на обучението в педагогическите обучаващи ситуации-възприемането. Възприемането на конструктивните особености на технически обекти става чрез подробно и целенасочено обследване.

За провеждане на наблюдението е необходима предварителнаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Средства, методи и похвати за техническо възпитание в детската градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.