Средствата на научната комуникация в сферата на спортологията


Категория на документа: Други


 Шуменски университет

''Епископ Константин Преславски ''

Педагогически факултет гр. Шумен
Тема : Средствата на научната комуникация в сферата на спортологията
Изготвил:Джевайдия Джевайдинова Мустафова
Специалност : Физическо възпитание
Фак. Номер : 0931

Спортната наука е неизменна част от световната наука , като специфична човешка дейност на събиране и систематизиране на факти .Факт е , че науката дава на човека знания от висш порядък, които съществено влияят върху неговия живот.Провеждането на научни изследвания в сферата на спортологията е неотделима част от дейността на изследователите.Научните резултати стават достояние след тяхното публикуване.Средства на комуникацията са текстове като : дисертацията ,студията , научната статия , монографията , научната статия ,дипломната работа , докладът и други.

Монографията е научно съчинение , което изчерпателно обсъжда даден въпрос.Дисертацията обширно засяга даден въпрос , служи за добиване на докторска степен във ВУЗ и се нарича още ''докторски труд ''.Тези научни съчинения за изготвени за специализирана аудитория - специализанти , студенти ,изследователи от БАН и други научни изследователи.

Студията представлява научно съчинение , което е голямо по обем и се стреми да изчерпа даден въпрос.Докладът информира аудиторията до конкретна тема и не дава оценка за съдържанието на информацията.Той е с познавателна функция.
Докладването е комуникативна дейност, при която се предоставя информация от различни източници.Те засягат проблеми от конкретна област.

Дипломната работа се пише на базата на голям брой от източници и учебни материали като задължително в нея присъства използвана литература.Чрез нея се защитава научна степен ''бакалавър ''.Запознах се с дипломните работи на :
Дипломна работа :
Тема : '' Относно прилаганите методи в зависимост от двигателната подготовка на учениците по модел на спортно-подготвителните игри - Футбол ''.
Дипломант : Величко Живков

фак. Номер 773 - НУП
Научен ръководител : гл. ас. М. Малчев
Шумен 1995г.
Дипломна работа:
Тема : '' Реактивната същност на физическата култура и интелектуалната дейност на учениците от втори клас '' .
Дипломант : Соня Георгиева Гаичева - 1988 г.
Научен ръководител: ст. Пр. змс М. Малчев
Дипломна работа:
Тема: '' Проблеми на спортно-техническата подготовка на учениците в 4 и 5 клас '' .
Дипломант: Галин Венелинов Герчев
Научен ръководител: доц. М. Малчев.

Списанието '' Спорт и наука '' възприемаме като източник на информация в сферата на спортологията .Целта и задачите му са :
- Да отбелязва факти и важни събития;
- Дава съвети за развитието на спортните педагози;
- Да направи класификация на физическата дееспособност при учениците;
- Да ни научи да изготвяме учебни програми;
- Учи ни как да реагираме на бедствени ситуации в хода на учебния процес;

Чрез списанието '' Спорт и наука '' ние можем да се усъвършенстваме професионално. То ни дава безценни знания, които ще улеснят нашата работа в училище.

Списанието спорт и наука е един добър наръчник на спортния педагог.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Средствата на научната комуникация в сферата на спортологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.