Стандартизацията в библиотечната дейност


Категория на документа: Други
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ФАКУЛТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ"

КУРСОВА РАБОТА
по дисциплина:
"Стандартизация в библиотечната дейност"

Изготвил: Проверил:
Ана Стоянова Проф. д-р С. Гълъбова
Фак. № 5123
Спец. Библиотекознание и Библиография
ІІІ курс, редовна форма / индивидуален план

София - 2013 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

* Стандартизация ......................................................................................................................
* Цели и задачи на стандартизацията ..............................................................................
* Видове стандартизация...............................................................................
* Основни термини за стандартизацията и свързаните с нея дейности съгласно (БДС EN 45020) .........................................................................................................................
* Принципи на стандартизацията .....................................................................................
* Методи на стандартизацията ...........................................................................................
* Програма по стандартизация ...........................................................................................
* Стандарт ..................................................................................................................................
* Съдържание на българските държавни стандарти ...............................................
* Класификация на стандартите в България. Видове стандарти .......................
* Технология за разработване на български стандарти ...........................................
* Въвеждане на международни и европейски стандарти в България ..............
* Връзки на стандартите с други дейности. Стандартите - нормативна основа на качеството. Сертификацията - дейност по установяване съответствието със стандартите..........................................................................................
* Полезно действие на стандартите .....................................................................................
* Български институт за стандартизация .......................................................................
* Цели на БИС ............................................................................................................................
* БИС и неговият уебсайт
* Органи на БИС ........................................................................................................................
* Членство и членове ..............................................................................................................
* Участие на БИС в международната дейност по стандартизация................
* Работни програми .................................................................................................................
* Програми за развитие на бъдещи дейности на БИС.................................
* Разработване на български държавен стандарт ......................................................
* Структура и оформяне на БДС ........................................................................................
* Промяна и актуализация на БДС ..................................................................................
* Библиография ....................................................................................................................

Стандартизацията в България
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стандартизацията в библиотечната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.