Стандартизацията в библиотечната дейност


Категория на документа: Други


- Подобряване на административния и технически капацитет за управление и администриране на системата за оценяване на съответствието.

Присъединяването на БИС към съществуващи схеми за сертификация и активизиране на дейностите, свързани с доброволно оценяване на съответствието на продукти, услуги или системи са от голямо значение за потребителите, за да могат да вземат по-добри решения относно продуктите, намиращи се на пазара. Чрез доказване на съответствието, доставчиците могат по-ефективно да постигнат пазарно приемане и доверие от клиентите. Схемите за сертификация се поддържат от международните и европейските организации за стандартизация. Към схемите могат да се присъединяват само националните органи по стандартизация, които са членове на тези организации, какъвто е БИС.

* Разработване на Български държавен стандарт (БДС)

Технологията за разработване на БДС е регламентирана в документа Правила за работа с националната стандартизация част 2. Технологията е еднаква за разработването на БДС от всички ТК. Формата на БДС както на ISO и EN е А4. Етапите на технологията са:
* Предложение и приемане на нова тема (нов БДС).
* Обявяване началото на работата в официалния бюлетин на БИС.
* Разработване на проект на БДС - създава се целева работна група (ЦРГ), което трябва да се съобрази с етапите и сроковете за разработване в работната програма и изискванията за структурата на БДС.
* Обществено допитване - предава се в секретариата на ТК за проверка, регистриране и организиране на общественото допитване. Допитването се прави до заинтересованите организации, като информация за проектите се обявява в официалния бюлетин на БИС и в Интернет страницата.
* Преглед на становищата от допитването - заинтересованите са задължени да реагират в срок от 2 месеца като представят своите становища. ЦРТ се занимават с корекциите на текста и разработването на окончателния вариант. Когато промените в текста са значителни се разработва коригиран проект, който наново се предоставя за обществено допитване, ако не се достигне консенсус, може да се стигне до промяна на вида на стандартизационния документ.
* Приемане на проекта на БДС.
* Подготовки за одобряване и издаване на БДС.
* Одобряване на БДС - Изпълнителният директор подписва одобрения стандарт, който преди това се обсъжда и приема от ТК.
* Издаване на БДС.
* Структура, съдържание и оформяне на БДС.

Действащи стандарти в областта на библотечната дейност:
- БДС 15419:1982 - Библиографско описание на книгите
- БДС 15687:1983 - Библиографско описание на периодичните издания
- БДС 15934:1984 - Библиографско описание на картографски издания
- БДС 15935:1984 - Библиографско описание на нотните издания
- БДС 16764:1988 - Библиографско описание на графични издания
- БДС 17264:1991 - Библиографско описание аналитично. Описание на съставни части от публикации в книжни материали
- БДС ISO 832:2004 - Информация и документация. Библиографско описание и цитирания. Правила за съкращаване на библиографски термини
- БДС ISO 2789:2012 - Информация и документация. Международна библиотечна статистика

* Структура и оформяне на БДС

Структурирането и оформянето на всеки БДС става в съответствие с Правилата за работа по националната стандартизация. Структурирането на всеки БДС е следното:
* Заглавна страница тя съдържа 13 отделни полета за данни, разположени на точно определени места. Тя съдържа следната информация:
- Месец и година на издаване от БИС.
- Лого на БИС.
- Абривиатура и номер на БДС.
- Заглавието на стандарта на български, немски и френски език.
- Индекс ICS (International Clasification of Standarts).
- Номер на страницата и общ брой страници на БДС стр.1 от всичко 21.
- Сведения за авторското право, принадлежащо на БИС и т.н.
* Списък на съвпадението веднага след заглавната страница.
* Предговор съдържа информация за ТК, за частите на стандарта, за неговото прилагане, за връзката ми с предишни издания, вида на приложенията и др.
* Извод незадължителен елемент.
* Основна част, която се състои от раздели, подраздели, точки, подточки и т.н., изредени в йерархична последователност (подчиненост).
* Приложения могат да бъдат основни (част от текста) и информационни допълващи стандарти.
* Библиография.
* Индекси азбучни, предметни, номерационни и др. под формата на справочни списъци (показалци).

* Промяна и актуализация на БДС

Българският институт за стандартизация извършва периодичен преглед за актуалността на българските стандарти с оглед те да отразяват достигнатото ниво на науката и технологиите. Изменянето, преработването или отменянето на български стандарт или български стандартизационен документ се извършва в съответствие с правилата за работа по националната стандартизация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стандартизацията в библиотечната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.