Стандартизацията в библиотечната дейност


Категория на документа: Други


* Стандартизация

"Стандартизацията играе основна роля в развитието на информационното общество. Богатото разнообразие от стандарти, разработвани на международно, регионално, в т. ч. европейско, национално, браншово и фирмено равнище чрез ефективно функциониращите стандартизационни структури - специализирани организации по стандартизация и техните работни органи, т. нар. технически комитети и техните работни програми, осигуряващи бъдещето развитие на стандартизацията, както и добре разработената законова и нормативна уредба, са сигурна гаранция за доброто стандартизационно осигуряване на информационната дейност."
Севдалина Гълъбова

Много важно е да обясним преди всичко какво означава терминът "Стандартизация". Думата или терминът "Стандартизация" произлиза от английската дума "Standart" и означава "норма", т.е. определеност, изразена чрез общоприета величина, вид и характеристики на продукция или процес, определение, означение и др.

Стандартизацията е сложна система, включваща разработването, одобряването, разпространяването и прилагането на правила, показатели, единици за измерване, термини и много други предписания за общо и повтарящо се прилагане - за решаване на реално съществуващи или потенциални задачи. Стандартизацията е дейност, чрез която се постига оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства чрез приемане, прилатане и узаконяване на редица стандарти.
Стандартизацията бива два вида - официална, като винаги завършва с разработването на стандарти и неофициална, която незавършва с разработването на стандарти, но се проявява непрекъснато в ежедневието на специалистите.

Дейността на стандартизацията има за цел оптимизирането на явленията и процесите както и тяхното подреждане в съответствие с определени правила. Дейността по стандартизация включва процесите на разработване, одобряване, издаване и прилагане на стандартите, като се спазват общопризнатите основни принципи и правила за работа на стандартизацията. Стандартите се разработват и публикуват в интерес на обществото и представляват мощно средство за информация и взаимно разбиране между партньори.

В условията на развиваща се пазарна икономика и във връзка с членството на България в ЕС дейността по стандартизация играе все по-голяма роля за фирмите, производствените предприятия, научните среди, правителствените и неправителствените организации, лабораториите, органите за сертификация и контрол, като се отчитат значението на стандартите за производството, търговията и услугите, оценяването на съответствието и сертификацията, внедряването на постиженията на науката и техниката и подкрепата на законодателството.

Стандартизацията предлага важни предимства, които са свързани основно с подобряване годността на продуктите, процесите и услугите по предвиденото им предназначение. Тя е свързана с премахването на бариерите пред търговията и улесняване на сътрудничеството.

Обектът на стандартизацията обхваща продукта, услугата и процеса, но в по-широк смисъл се разбира, че става въпрос и за материал, елемент, оборудване, система, интерфейс, процедура, функция, метод, дейност. Във всички международни стандарти продукта, услугата и процеса на стандартизационна дейност се изработват съвместно. Когато се извършва стандартизационна дейност в някоя област и за даден продукт, се обхващат въпросите, свързани с неговата характеристика, процедурата за преработването му, функциите, които осъществява, монтажа, опаковката, етикирането и съхранението. Стандартизацията е дейност, която в своята същност непрекъснато води до повишаване на качеството на продуктите.

Стандартизацията може да се ползва както за обекти в по-широк смисъл на значение, така и за конкретен обект - например продукт или услуга, процес. В някои случаи могат да се стандартизират и отделни показатели.

Областите на стандартизацията могат да бъдат най-различни. Обикновено това са отраслите от народното стопанство.

Богатото разнообразие от стандарти, разработвани на международно, регионално, в т. ч. европейско, национално, браншово и фирмено равнище чрез ефективно функциониращите стандартизационни структури - специализирани организации по стандартизация и техните работни органи, т. нар. технически комитети и техните работни програми, осигуряващи бъдещето развитие на стандартизацията, както и добре разработената законова и нормативна уредба, са сигурна гаранция за доброто стандартизационно осигуряване на информационната дейност.

Анализирането и оценяването на състоянието на стандартизацията на информационната дейност безспорно са полезни за специалистите и за очертаване на перспективите на нейното развитие.

Установяването на състоянието на националната стандартизация на информационната дейност е целесъобразно да се извършва, като се отчита взаимодействието й с европейските и международните стандартизационни инфраструктури, тъй като интеграционното взаимодействие между тях е основен принцип в развитието на българската стандартизация.

* Цели и задачи на стандартизацията

Проблемът за ефективността, качеството на продукцията, както и за взаимното обвързване на показателите и изискванията придобива изключително важно икономическо и социално значение. С оглед на това целите на стандартизацията са:
* Ускоряване на техническия прогрес.
* Повишаване ефективността на стопанската дейност и производителността на труда.
* Подобряване качеството на продукцията и осигуряване оптималното му равнище.
* Осигуряване на условия за увеличаване износа на стоки с високо качество.
* Усъвършенстване на организацията на управлението на националното стопанство и определяне на рационална структура на произвежданата продукция.
* Развитие на специализацията в областта на проектирането и производството на продукция.
* Развитие на международното икономическо, техническо и културно сътрудничество.
* Задачите, които се поставят пред стандартизацията, са:
* Стандартизиране качествените показатели на готовата продукция.
* Определяне на единна система от показатели за качествата на продукцията; единна терминология, единни методи и средства за изпитване и контрол на продукцията.
* Развитие и въвеждане на унификацията на продукцията като важно условие за реализация на производството, комплексна механизация и автоматизация на производствените процеси, повишаване равнището на взаимозаменяемостта.
* Обезпечаване на достоверност, точност и единство при измерванията в страната.
* Усъвършенстване на държавните еталонни единици за измерване и установяване на единна документация.

* Видове стандартизация
Дейност за определяне на предписания за общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, насочена към постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства
- Международна стандартизация - Стандартизация, в която могат да
участват съответните органи на всички страни
- Регионална стандартизация - Стандартизация, в която могат да
участват съответните органи на страни само от един географски, политически или икономически регион в светаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стандартизацията в библиотечната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.