Стандартизацията в библиотечната дейност


Категория на документа: ДругиPrestandard
Document that is adopted provisionally by a standardizing body and made available to the public in order that the necessary experience may be gained from its application on which to base a standard
Техническа спецификация
Документ, който определя техническите изисквания, на които трябва да отговаря един продукт, процес или услуга

Technical specification
Document that prescribes technical requirements to be fulfilled by a product, process or service
Кодекс за добра практика
Документ, който препоръчва начини на действие или процедури за проектиране/разработване, производство, монтаж, поддържане или използване на технически средства, конструкции или продукти

Code of practice
Document that recommends practices or procedures for the design, manufacture, installation, maintenance or utilization of equipment, structures or products
Наредба
Документ, съдържащ разпоредби и приет от упълномощен орган

Regulation
Document providing binding legislative rules, that is adopted by an authority
Техническа наредба
Наредба, съдържаща технически изисквания пряко, чрез позоваване на стандарт, на техническа спецификация или на кодекс за добра практика или като включва тяхното съдържание

Technical regulation
Regulation that provides technical requirements, either directly or by referring to or incorporating the content of a standard, technical specification or code of practice
Орган с дейност по стандартизация
Орган, който извършва признати дейности в областта на стандартизацията

Standardizing body
Body that has recognized activities in standardization
Орган по стандартизация
Орган с дейност по стандартизация, признат на национално, регионално или международно равнище, чиято основна функция според статута му е подготовката, одобряването или приемането на стандарти, които са общодостъпни

Standards body
Standardizing body recognized at national, regional or international level, that has as a principal function, by virtue of its statutes, the preparation, approval or adoption of standards that are made available to the public
Национален орган по стандартизация
Орган по стандартизация, признат на национално равнище, на който е дадено право да бъде национален член в съответни международни и регионални организации по стандартизация

National standards body
Standards body recognized at the national level, that is eligible to be the national member of the corresponding international and regional standards organizations
Основен стандарт
Стандарт, който е с общо предназначение или съдържа общи предписания за определена област

Basic standard
Standard that has a wide ranging coverage or contains general provisions for one particular field
Терминологичен стандарт
Стандарт, който се отнася за термини, обикновено придружени с техните определения и понякога с обяснителни бележки, илюстрации, примери и т.н.

Terminology standard
Standard that is concerned with terms, usually accompanied by their definitions, and sometimes by explanatory notes, illustrations, examples, etc.
Стандарт за изпитване
Стандарт, който се отнася за методи за изпитване, понякога придружен от други предписания, отнасящи се до изпитването, като вземане на проби, използване на статистически методи, последователност на изпитването
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стандартизацията в библиотечната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.