Стандартизацията в библиотечната дейност


Категория на документа: Други


Testing standard
Standard that is concerned with test methods sometimes supplemented with other provisions related to testing, such as sampling, use of statistical methods, sequence of tests
Стандарт за продукт
Стандарт, който определя изискванията, на които трябва да отговаря даден продукт или група продукти, за да се осигури неговата (тяхната) пригодност за използване по предназначение

Product standard
Standard that specifies requirements to be fulfilled by a product or a group of products, to establish its fitness for purpose
Стандарт за процес
Стандарт, който определя изискванията, на които трябва да отговаря един процес, за да бъде осигурена неговата пригодност за използване по предназначение

Process standard
Standard that specifies requirements to be fulfilled by a process, to establish its fitness for purpose
Стандарт за услуга
Стандарт, който определя изискванията, на които трябва да отговаря една услуга, за да бъде осигурена нейната пригодност за използване по предназначение

Service standard
Standard that specifies requirements to be fulfilled by a service, to establish its fitness for purpose
Задължителен стандарт
Стандарт, прилагането на който е задължително по силата на закон от общ характер или на безусловно позоваване в наредба

Mandatory standard
Standard the application of which is made compulsory by virtue of a general low or exclusive reference in a regulation
Позоваване на стандарти (в нормативен акт)
Препращане към един или повече стандарти вместо включване на техни конкретни предписания в нормативен акт

Reference to standards (in regulations)
Reference to one or more standards in place of detailed provisions within a regulation

* Принципи на стандартизацията

За провеждане на успешна и ефективна стандартизация е необходимо да се познават и прилагат нейните принципи. Основни са: системността и приемствеността; перспективността, благодарение на която стандартите на прогреса в съответната област и оптималното ограничаване, предпазва от икономически неизгодна стандартизация, поради ограничаване на прекомерното й разширяване; оптимизирането на равнището на обектите на стандартизация; обвързването с действуващите стандарти, за да се осигури приемственост, да се избегне дублирането на вече стандартизираните обекти и да се гарантира обхващане на новите обекти на стандартизация.

Реализуемостта осигурява прилагане в практиката на разработените стандарти; динамичността се проявява чрез изменяне, заменяне и отменяне на стандартите и осигурява актуалността на стандартизационния поток,привеждането му в съответствие с настъпващите промени в развитието на обектите на стандартизация и отстраняване на "задържащия" ефект на стандартизацията.

Стандартизацията се проявява чрез двете свои форми - официална и неофициална.

Характерното за официалната стандартизация е, че тя се извършва от специално създадени за целта органи - международни, регионални, национални и други видове институции и техните структурни звена, и винаги завършва с разработването на официален документ - стандарта.

Неофициалната стандартизация се проявява непрекъснато във всекидневието на специалистите, но не завършва с разработването на стандарти, а резултатите й имат различна форма - групирани, типизирани, унифицирани, класифицирани и подходящо симплифицирани и систематизирани обекти, комплекси и системи.

* Методи на стандартизацията

Стандартизацията се осъществява чрез прилагането на методи, които са: систематизиране, заимствуване, взаимозаменяемост, симплифициране, типизиране, унифициране и агрегиране.

Систематизирането е в основата на осигуряването на реда в дадена област.

При заимствуването под форма на закупуване или заемане, се набавя онова, което липсва за осигуряване на необходимия ред.

При взаимозаменяемостта се осигурява взаимно заменяне на документи които са напълно унифицирани.

Симплифицирането, чието наименование произтича от английската дума "symple", се свежда до опростяване или съкращаване на излишните разновидности, в резултат на което се премахва ненужното разнообразие и се стига до необходимата оптимизационна икономизация на съответната дейност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стандартизацията в библиотечната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.