Стартер. Предназначение и принцип на действие.


Категория на документа: Други


След пускане на двигателя зъбният венец на маховика ще завърти зъбно колело 7 на съединителя за свободен ход с по-големи обороти, отколкото роторът на електродвигателя на стартера на празен ход. По този начин въртенето на коляновия вал няма да се предава на вала на ротора на електродвигателя.

3. Работа на стартера.

Когато двигателят не работи, контактите на релето за включване на стартера са отворени. За да заработи първоначално двигателят, необходимо е да се завърти контактният ключ надясно докрай. В този случай се затваря веригата на намотката на релето за включване на стартера (фиг.2) Веригата на тока е плюс полюса на акумулаторната батерия, контактен ключ КК, клема К1 на релето за включване на стартера, намотката на същото, клема К2 на релето за включване на стартера, масата, минус полюса на акумулаторната батерия.

Токът, протичащ по намотката на релето за включване на стартера, създава електромагнитно поле, което преодолява силата на пружина 11 и привлича котва 9, и контактите се затварят. В този случай се затваря веригата на тяговото реле на стартера. През неговите намотки токът протича по две паралелни вериги:

- притегляща намотка 3, възбудителна намотка на електродвигателя, положителни четки, роторна намотка, отрицателни четки, маса, отрицателен полюс на акумулаторната батерия;

- задържаща намотка 4, маса, отрицателен полюс на акумулаторната батерия.

Под действието на тока, протичащ по двете намотки - притегляща 3 и задържаща 4 на тягово реле 5, се създава силно електромагнитно поле, което привлича сърцевина 6. Тя издърпва лоста на задвижващия механизъм и зацепва зъбното колело на муфата за свободен ход със зъбния венец на маховика. Когато зъбните колела се зацепят напълно, тогава подвижен контакт 1 шунтира допълнителното съпротивление на запалителната бобина и включва основната верига на електродвигателя на стартера:

- "плюс" полюса на акумулаторната батерия, през клемите на неподвижните контакти на тяговото реле, съединени помежду си от подвижен контакт 1, възбудителната намотка на електродвигателя на стартера през положителните четки, роторната намотка, отрицателните четки, масата, минус полюса на акумулаторната батерия.

При това притегляща намотка 3 се затваря на късо (шунтира се) и сърцевина 6 се задържа под действието само на задържаща намотка 4, по която продължава да протича ток. Роторът на електродвигателя на стартера започва да се върти, като завърта коляновия вал на двигателя.

След като двигателят се пусне, чрез контактен ключ КК веригата на намотката на релето за включване на стартера се прекъсва. Както се вижда от схемата (фиг. 2), при отваряне на контакти 8 и 9 на релето за включване на стартера веригата на задържащата намотка 4 не се прекъсва, а чрез притеглящата намотка 3 тя е съединена с акумулаторната батерия. По задържаща намотка 4 продължава да протича ток в същата посока, а по притегляща намотка 3 протича ток в обратна посока.

Броят на навивките на двете намотки е различен, резултатното намагнитващо напрежение намалява почти до нула и електродвигателят на стартера се изключва.

Пружината изтегля сърцевината на тяговото реле, като прекъсва основната (силовата) електрическа верига на стартера и извежда от зацепване зъбното му колело.

Ако при включване на стартера зъб от зъбното колело застане срещу зъб от зъбния венец на маховика, движението на зъбното колело спира, но сърцевина 6 на тягово реле 5 продължава да се премества за сметка на свиването на буферната пружина от задвижващия механизъм.

Това дава възможност подвижен контакт 1 да се съедини с клемите на тяговото реле и да затвори електрическата верига на стартера. Роторът на електродвигателя на стартера се завърта. Зъбното колело се зацепва не само под въздействието на свитата буферна пружина, но и от осовата сила, възникваща в шлиците.

В случай на заклинване на зъбното колело на привода във венеца на маховика в момента на изключване на стартера, тогава пружината на сърцевината (котвата) на тяговото реле чрез лост 5 (фиг. 1) премества лявата половина на теглителната муфа на привод 11, като свива по-слабата пружина от задвижващия механизъм. Това позволява подвижен контакт 2 на тяговото реле да се отдели от клемите на неподвижен контакт 1, като едновременно с това предотвратява разреждането на акумулаторната батерия чрез електродвигателя на стартера.

4. Блокировка на стартерите.

Блокирането на стартер СТ-103 се осъществява от генератора Г-290 чрез блокировъчното реле РБ, монтирано в реле-регулатора РР-361. За целта от две от статорните намотки на генератора е изведено променливо междуфазно напрежение, което се получава на негови изводи "Л1" и "Л2". То се прилага към едноименните изводи на реле-регулаторът, след което се преобразува в постоянно от изправителен блок 14 и се прилага към основната намотка 15 на РБ през ограничаващо тока съпротивление 16. Контактите 11 на РБ се разтварят, поради което се прекъсва връзката между клема "Кс" и намотката 7 на РС. Задействането на стартера при работещ двигател, респективно генератор става невъзможно.

Фиг. 4. Принципна схема на реле-регулатора РР-361А
1-контакти на ограничителя на тока; 2-контакти на регулатора на напрежението; 3-триод; 4 - диод за обратна връзка; 5 - ускоряващо съпротивление; 6 - намотка на регулатора на напрежението; 7 - намотка на релето на стартера; 8 - форсираща намотка на релето за блокиране на стартера; 9 - контакти на релето за включване; 10 - контакти на защитното реле; 11 - контакти на релето за блокиране на стартера; 12 - контакти на релето на стартера; 13 - последователна намотка на ограничителя на тока; 14 - диод на изправителния мост; /5 - намотка но релето за блокиране на стартера; 16 - съпротивление, ограничаващо тока чрез диода; 17 - шунтиращ диод на намотката на релето за включване; 18 - намотка на релето за изключване; 19 - добавъчно съпротивление на форсиращата намотка на релето на стартера; 20 - термокомпенсационно съпротивление; 21 - паралелна намотка на релето за защита; 22 - съпротивление; 23 - диод; 24 - последователна намотка на релето за защита; 25 - диод за защита на триода от токовете на самоиндукция на възбуждащата намотка; 26 -съпротивление във веригата на базата; 27 - ограничаващо съпротивление на базата

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стартер. Предназначение и принцип на действие. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.