Статистическо изучаване на влогонабирателната и депозитната дейност в банковите институции


Категория на документа: Други


Статистическо изучаване на влогонабирателната и депозитната дейност в банковите институции
1. Същност на влогонабирателната дейност.
Влоговете са парични средства по безсрочните сметки.
При влоговете банката издава на титулярът на средствата Влогова книжка.

Вложенията са канал за привличане на чужди средства, суми по които банките дължат лихви и още са сделки, по които обект са не само парите, но и ценните книжа, вещи и ценности. Вложенията са и внесени суми в полза на държавата, съдебните и други учредения.

Съществуват условия, които се приемат влоговете е банката, също и вложенията за физически и юридически лица.

За откриване на влог и депозит от фирма,търговските банки изискват лично присъствие на вложителя или негов пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Към документите за откриване на влог или депозит се прилагат и спесимен от подписите на лицата имащи право да се разпореждат с парите по сметката, документи за регистрация за юридическите лица.

Условия за приемане на вложенията
* Сключване на договор между клиента и банката
* Отриване на банкова сметка, срока на вложението започва да тече от деня на откриването на сметката.
* Уточняване на лихвите
* Уточняване на сумата при валутните влогове

Условия за влогове на физически и юридически лица
* Банковият влог служи за съхранение на пари, платими на виждане и в зависимост от остатъка по сметката, осигурява лихви.
* Банката открива влогове в лв. на пълнолетни, местни или чуждестранни физически лица.
* При откриване на банковият влог се открива спестовна сметка и сумите по нея се внасят касово или безкасово.
* Банката изисква минимална сума за откриване на сметката.
* Банката уведомява титулярят за наличността и операциите по влога чрез извлечения.
* Лицето на чието име е открит банковият влог е титуляр на сметката, който се разпорежда с влога си лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
* В банковият влог могат да се внасят суми във всяко поделение на банката, без ограничение на сумите.
* За теглене и изходящи преводи банката събира стандартни такси, съгласно тарифата за таксите и комисионните, до определен месечен брой.
* Банката има право едностранно да променя лихвените проценти, за което уведомява титулярят по подходящ начин.
* Влогът се закрива от титулярят или наследниците му след подаване на " Искане за закриване на банкова сметка" .

Видове влогове
* Спестовен влог

Може да се открие от всеки пълномощен български или чуждестранен гражданин. Определя се минимална първоначална вноска и минималния остатък по безсрочния влог, който трябва да се подържа. Лихвеният процент, който банката заплаща на вложителите е по-нисък в сравнение с другите влогове.

Внасянето на сумите по безсрочните влогове може да става в брой по безкасов начин. За всеки открит спестовен влог се издава спестовна книжка.

Откриването на безсрочен влог по безкасов начин и захранването му с вноски се извършва чрез платежно нареждане.

От безсрочни влогове могат да се теглят суми с/у представяне на спестовна книжка и документ за самоличност.

Влогът се закрива по нареждане на титулярят.
* Разплащателен влог

Такъв влог може да се открие от всеки пълнолетен български гражданин. От РС се извършват безкасови плащания за определени задължения и на титуляри. По тези сметки могат да се превеждат работни заплати, пенсии и др. Титулярят може да ползва електронна дебитна карта.

Сумите в разплащателния влог се олихвяват с капитализирана лихва е края на годината или при закриване на сметката.
Детски влог

Открива се на всяко малолетно или непълнолетно лице. Използват се правилата за безсрочни влогове. Могат да се поставят и условия за изплащането на спестените суми.

При детските влогове могат да се теглят суми само в поделението на банката, където влогът е открит. Спазва се изискването за размера на минималния остатък по сметката. При навършване на пълнолетие на титулярят, детският влог се трансформира в безсрочен.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистическо изучаване на влогонабирателната и депозитната дейност в банковите институции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.