Стилове на общуването


Категория на документа: Други- развитие на педагогическото мислене;

- умения научнообосновано да се решават педагогически задачи;

- практическо владеене на методиката на учебно-възпитателното взаимодействие;

Емоционално-комуникативната подсистема включва:

- творческо самочувствие и умения да се управляват психическите състояния;

- педагогическа импровизация;

- практическо владеене на цялостната емоционално-комуникативна сфера.

Учителят е важно да отчита равнището на собствената си комуникативност. Това може да става на основата на различни показатели. Най-елементарно това са: честота на контактите с учениците, характер на емоционалния тон на тези контакти; стил на общуване; удовлетвореност от общуването и др.

КОМУНИКАТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЛИЧНОСТТА

Комуникативният потенциал на личността е относително стабилно личностно образувание, което започва да се формира още от детството. Важен фактор за неговото развитие е общия уровен на взаимоотношенията в семейството, емоционалните контакти между родители и деца, създадения личен опит на детето да общува, който целенасочено се разширява и обогатява в предучилищните и училищните заведения и общности.

Към комуникативния потенциална личността се отнасят:

- равнище от потребност за общуване;

- негова локализация и интензивност;

- комуникативната активност и инициативност;

- наличие на нагласи за общуване с други хора;

- особеностите на емоционалния отклик на партньора;

- собственото самочувствие в ситуация на общуване;

- степен на удовлетвореност от общуването;

- увереност в общуването;

- увереност в общуването.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА УЧИТЕЛЯ И КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ

1. Комуникативната компетентност е сърцевина на професионализма на учителя, защото общуването с децата е същността на педагогическата дейност.

Тя има сложна структура и се създава от определена система от научни знания и практически умения.

Това е способност да се установяват и поддържат контакти с други хора. Тя включва съвкупност от знания, умения и навици, осигуряващи успешното протичоне на педагогическото общуване.

Комуникативната компетентност на учителя е система от вътрешни ресурси, необходими за осъществяване на ефективна комуникативна дейност в педагогическата действителност в ситуации на междуличностно взаимодействие.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стилове на общуването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.