Стойностнообразуващи и ценоотклоняващи фактори


Категория на документа: ДругиВсички тези форми имат място в пазарната икономика и се проявяват, чрез и на база на законодателните и административни актове на пряко и косвено регулиране или замразяване на цените и работна заплата, на данъци, мита, премии, субсидии, валутни курсове и др.
Умишленото отклонение на цените от стойността и пазарните им нива, обаче трябва да става, когато е неизбежно, когато не е възможно с помощта на други икономически средства да се постигне дадена цел в определен период. Голямото отклонение на цените над или под стойността е вредно за развитието на икономиката, затруднява внедряването на постиженията на научно-техническия прогрес, закупуването на нова техника от производителите, задържа жизненото равнище или създава условия за нерационална употреба на ресурсите.

Ценообразуващите фактори могат да се класифицират и по други признаци, като например в зависимост от:

а) времето им на действие - дълго, кратко, неопределено;
б) характера им на въздействие върху цените - циклични и извън циклични;
в) направлението на действие - за увеличаване на цените (инфлация) и за намаляване на цените;
г) начин на въздействие - пряко и косвено;
д) фазите на въздействие - в производството или при реализацията на пазара;
е) териториите на действие - в страната, в региона, в света;
ж) обхватът им - върху цените само на някои стоки или върху цените на всички стоки

Цените са понятие и явление на икономическата система, което показва колко стоки и услуги са произведени, колко ще получат икономическите агенти, какви ще бъдат измеренията на производственото и гражданското потребление. С две думи цените са обективно свързани с парите и стоковото обръщение, поради което икономическото и финансовото мислене е немислимо да се развива без тях. Следователно цените са другото название на парите. Парите винаги предполагат цени, а цените посочват колко парични единици струва една стока и услуга. По принцип голяма част от стоките, услугите и благата имат парични изменения. Чрез паритесе осъществява връзка и съпоставимост на стоките. Именно в процеса на размяната се проявява най-силно ролята на цените. На тази основа подобно на парите и данъците, цените винаги са основна тема в изследванията на теоритици и практици. Цените зависят на първо място от стойността и стабилността на парите. Известно е правилото, че стабилните пари предполагат стабилни цени. А стабилността на парите зависи от стабилността на производството. Реално количеството на парите трябва да отразява количеството на произведените стоки и услуги. Ако на пазара има достатъчно стоки и услуги парите ще бъдат стабилни и цените поносими. Всяко нарушение на пропорцията между количеството на стоките и услугите и количеството на парите е основание за обезценка на парите (инфлация) и за неизбежен разстеж на цените. Във връзка с това да се постави като цел намаляването на цените без да е налице оживление в производството е безмислена и немислима задача. Цените и ценовата политика зависят от наличието на стоки и услуги и от тяхното търсене, но не бива да се пренебрегва и морала на производителите и търговците, които не винаги следват разумната логика при фиксирането на своите цени. Всъщност повечето от нещата зависят от състоянието на икономиката и производството. Колкото по-стабилни са производството и икономиката, толкова по-богати са икономическите агенти и толкова по-малък е проблема с цените.

Използвана литература:

1) Цени и ценова политика, доц. д-р Румяна Лилова, "АБАГАР"-АД, Велико Търново;
2) Цени и ценообразуване, проф. Борис Атанасов, София 2004;
3) Цени и ценообразуване в промишлеността, доц. Благо Благоев, Варна 2005;

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стойностнообразуващи и ценоотклоняващи фактори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.