Стокови тържища


Категория на документа: Други


 Стопанска Академия "Д. А. Ценов"

Доклад

По: Управление на човешките ресурси

Тема: Основни управленски дейноти за развитието на персонала

Изготвил: Нели Илиева

Спец.: икономика на туризма

Група: 54

Фак.номер:106294

Свищов 2012

Управлението на персонала е управленска функция, свързана с формулиране и приемане на правилата за персонала и разработване стратегия на организацията в тази област, разработване на препоръки за изпълнение на приетата сстратегияи осигуряване на услуги, свързани с набиране, мотивиране на достатъчен брой работници за всички равнища на организацията, предприятията и кооперациите.

Основните функции и правила, с които се занимават ръководителят на отдела (в някои организации начело стои вицепрезидент) и неговите сътрудници, са свързани със: набиране и подбор на персонал, заплащане и награди (пенсии), обучение и развитие на кадрите, отношенията със синдикатите, професионално развитие, трудово законодателство, безопасност и охрана на труда.

Правилата са ръководство за поведението на персонала, установено в организацията, което казва какво да се прави и какво да не се прави по отношение на работниците и работодателите.

Стратегическата задача на заетите с управление на персонала е насочена към изпълнение на плана на организацията и осигуряване решаването на проблемите, отнасящи се до планиране на работната сила, поддържане на необходимата мотивация на персонала със средствата на признанието и адекватното заплащане на труда, адекватни възможности за развитие на кариерата, отношения със синдикатите и провеждане организирани действия по отношение на новото развитие на трудовото законодателство.

Друго направление в дейността на управлението на персонала е това за оказване на персонални услуги. Персоналните услуги са свързани най-вече със:

• услуги за набиране на работна сила - даване на реклами, организиране на интервюта, управление на кореспонденцията с кандидатите и други;

• процедури по заплащане и осигуряване на оценяването на труда;

• подготовка на оценъчни формуляри и своевременна оценка на кандидатите и др.;

• служебно обслужване - информиране на ръководителите и служителите, осигуряване достоверна информация за заплащането, организиране на срещи между синдикатите и ръководството, както и наблюдаване процедурите по наказанията и др.;

• обучаващи услуги, като осигуряване на информация за обучение, организиране на курсове, както и такива за безопасност и здравни услуги.

В някои организации на отделите за управление на персонала освен въпросите, свързани с разработване на правила, стратегия и услуги, се предоставя и възможността да правят предложение за нова организационна структура в организацията и евентуалните промени в персонала, т.е. намаляване потребността от някои категории служещи или увеличаване на потребностите от други категории.

В зависимост от отношението на висшето ръководство на организацията за ролята на персонала в дейността й, нейното развитие и обновяване на ръководителя на персонала е определена главна роля, а в други, където тези въпроси са на втора позиция, на управлението на персонала се отрежда място за осигуряване услуги на другите ръководители и изпълняването на рутинна административна роля.

На тази основа и организацията на отдела е различна. В организации, развиващи различни и мащабни дейности, отделът има разгъната щаб със специалисти за отделните дейности - за персонални услуги, служебни отношения, организационно планиране и развитие и т.н., ръководени от изпълнителен директор, а в други, по-малки или с друга нагласа към ролята на този отдел, работите се ръководят от линейните ръководители.
Набиране и подбор на персонала в кооперацията

Това е дейност, свързана с управление на персонала, имаща голямо значение за развитието и изпълнението на целите и задачите на организацията. Това е процес, с който се използват две взаимно свързани, но имащи специфични задачи работи.

С набирането на персонала се цели да се осигури организацията с работна сила чрез привличане на потенциални служители по начин, осигуряващ бързо и ефективно набиране с отчитане на разходите, които ще се направят.

Целите на подбора: да се определи кои от тези, които са дошли, са най-подходящи да изпълнят изискванията, предявявани от организацията. На тази основа съществуват различия и специфичност в използваните правила и процедури при набирането и подбора на персонала в организацията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стокови тържища 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.