Стопанска политика за развитие на селските райони в България


Категория на документа: Други
ТЕМА 3

СТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ

Съдържание на темата:
3.1 Въпроси на базисната политика. Създаване на стратегия на политиката за селско развитие. Дърво на целите
3.2 Социално-икономическа функция на благосъстоянието. Държавна политика в областта на земеделието и селските райони

3.1 Въпроси на базисната политика. Създаване на стратегия на политиката за селско развитие. Дърво на целите

Проблемите, които трябва да решава политиката за селското развитие, са концентрирани в четири основни направления:

1. Къде да се извърши определеният тип развитие?

2. Какъв да бъде видът развитие?

3. За кого е необходимо то?

4. Какви предварителни условия са необходими за това?

Политиката за развитие на селските райони няма за цел как да направи всички райони еднакви, а как да осигури справедливо разпределение на ресурсите, така че местоположението да не осъжда хората на неприемливи стандарти на живот. Това предполага, преди да се ангажира с каквато и да е политика на развитие, всяка институция, имаща отношение към развитието на селските райони, да даде отговор на няколко основни въпроса:

1. На какво равнище са целите на тази политика - на национално, регионално, държавно или местно?

2. Кой определя целите - оторизирани ли са съответните лица?

3. По какъв начин са определени целите: с указ, чрез политически процес на гласуване за кандидати или чрез специален референдум, чрез анализ на социално-икономическите условия вътре в селския район или чрез проучване на нагласите на населението в тези райони?

4. Каква е взаимовръзката между обществените цели? Някои от тях са допълнителни, а други са конфликтни.

5. Ще има ли намеса от страна на обществото (населението от тези райони), без значение какъв ще бъде ефектът - положителен или отрицателен, върху текущите условия или очакваните промени? Това означава, че някои действия на обществото няма да имат ефект, а други могат да влошат ситуацията.

6. Кога ще бъде необходима обществена намеса и кога би трябвало да стане това? Въпросът проучва възможността за ответна реакция на населението - съгласие или несъгласие с избраната политика за развитие.

Когато е даден ясен отговор на тези основни въпроси, ще бъде възможно за всяка цел, която съответства на избраната политика, да бъде изградена ясна, точна и разбираема стратегия. В противен случай е възможно да се прилагат програми, които едва ли ще имат ефект за постигане на поставените цели. Прилагането на определена стратегия като действие трябва да има положителен, комуникативен и взаимнозасилващ се ефект за постигане на поставените цели, т.е., ако две действия се прилагат като част от избраната стратегия, всяко от тях трябва да засилва ефекта или най-малкото да не пречи на другото. Фазите и времетраенето също са важни. Стратегията означава не просто избор на действие, а по какъв начин всяко действие да постигне най-добър резултат.

Необходимостта от изграждане на алтернативни стратегии за развитие на селските райони се поражда от следните причини:

* Първо, да се изясни насоката на икономическото развитие на обществото. Съставянето на стратегията включва целите и перспективите на обществото, ролята на местните и на неместните фактори, използването на ресурсите и т.н.

* Второ, стратегията може да бъде полезна при определяне на ключовите проблеми и постигането на цели с предимство.

* Трето, тя е необходима за точното определяне на ресурсите и за избягване на конфликтни ситуации.

* Четвърто, с нейна помощ се създава организационна структура и се получава точен отговор на въпросите кой, какво и кога го прави.

* Пето, стратегията създава рамка, която направлява основните и второстепенните действия, които са необходими за развитието на селските райони.

Стратегията се реализира чрез поетапното изпълнение на приоритетни цели за всеки отделен район. Целите са общо качествено понятие, което дава описание за бъдещи постижения, които могат да бъдат трудно измерими. В повечето случаи целите на икономическото развитие са абстрактни, трудно измерими, със свое качествено измерение. Затова трябва да им се придаде количествено съдържание, въз основа на което да се определи степента на тяхната осъществимост. Това може да се постигне чрез обектите, необходими за постигането на всяка цел. Обектите на развитие са специфични понятия, които могат да се измерят и да се представят количествено. Целите и обектите са тясно свързани. Обектите произлизат от целите и са индикатори, че целите са били постигнати. На фиг.3.1 е представено т.нар. "дърво на целите", което дава възможност да се проследи връзката между цели и обекти. Целите и обектите, които се прилагат към обществото като цяло, са най-високата точка на дървото. Целите и обектите на по-ниските равнища са създадени, за да се приложат към специфични аспекти вътре в района.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанска политика за развитие на селските райони в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.