Стопанска политика за развитие на селските райони в България


Категория на документа: ДругиЦелите и обектите трябва да притежават следните качествени характеристики:

1. Да бъдат последователни с оглед на очакванията, т.е. желанието да се намали младежката безработица трябва да бъде изрично поставено като цел.

2. Да бъдат разбираеми и да включват основните измерения на проблемите. Например усилията за създаване на нови работни места трябва да се съчетаят с нови курсове за обучение, а също с увеличаване на бизнес дейностите.

3. Да бъдат точно определени, за да осигурят ефективни действия, т.е. опитите да се намали безработицата трябва да са насочени към определена група.

4. Да бъдат вътрешно постоянни или последователни, но не и прекалени, т.е. опитите за намаляване на младежката безработица не бива да засягат разкриването на работни места за възрастните.

5. Да приемат като ограничени дадености ресурсите и приетите програми, т.е. ограничеността на земята за индустриално развитие е в пряка връзка с развитието на индустрията в съответния район и т.н.

Фиг. 3.1 Дърво на целите

Генералните цели на върха на дървото (фиг.3.1) са изцяло приети и общопризнати. Трудностите започват при приспособяване на индивидуалните подходи към това, как да се постигнат тези цели. Това се превръща в истински проблем, когато трябва да се избират специфични обекти и цели на по-ниски равнища.

Генералната цел на политиката на развитие на селските райони е решаване на регионалните, демографските и социално-икономическите проблеми или постигане на необходимото качество на живот на населението в тях. За да се постигне тя, трябва да се осъществят четири основни цели:

* първо, осигуряване на здравеопазването;

* второ, осигуряване на необходимите образователни институции;

* трето, даване на икономическа възможност на всеки член на селската общност;

* четвърто, гарантиране на всеки член на селската общност на справедливост и свобода.

Първата основна цел - здравеопазването, се свързва със следните обекти:

1. Достъп до медицински услуги, т.е. изграждане на медицински пунктове в малките села и махали, а в общинските селища - на поликлиники и болнични заведения. По този начин всеки жител на селските райони ще може да получи необходимата му медицинска помощ.

2. Осигуряване на необходимите качествени хранителни продукти, т.е. всеки жител на тези райони да може да задоволи своите биологични потребности.

3. Осигуряване на чист въздух и вода.

4. Осигуряване на възможност за почивка. Последните две цели са специфични за всеки селски район, но са необходими за измерването на основната цел - здравната осигуреност на всеки жител.
Втората основна цел - образованието, се свързва със следните обекти:

1.Осигуряване на училища.

2. Осигуряване на програми за продължаване на образованието. Поради обезлюдяването на по-голяма част от селските райони и отрицателния естествен прираст за постигането на тази основна цел трябва да се отдели по-голямо внимание на осигуряването на програми за продължаване на образованието с цел преквалификация и получаване на нова професия от малкото млади жители, останали в тези райони.

Третата основна цел - икономическата възможност, се свързва със следните обекти:

1. Осигуряване на задоволителна работа.

2. Даване на възможности за напредък. Постигането на тази цел изисква да се даде възможност на всеки жител в селския район да работи, да продължи своето образование и да напредне в своето развитие.

Четвъртата основна цел - справедливостта и свободата, се свързва със следните обекти:

1. Осигуряване на достъп до властта.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанска политика за развитие на селските райони в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.