Стопанска политика за развитие на селските райони в България


Категория на документа: Други- стимулиране развитието на селските райони;

- стимулиране на аграрния туризъм като алтернативен източник на доходи в селските райони;

Посочените цели позволяват няколко извода: част от целите могат да са противоречиви. Например поддържането на високи цени на селскостопанските стоки, за да се гарантират доходите на производителите, от една страна, и стабилизиране на ниски цени за консуматорите, от друга. Възможно е няколко цели на аграрната политика да влезне в противоречие с целите на селскостопанската политика. Например стабилността на селскостопанското производство може да привлича капитали, поради което да се намалят темповете на развитие на другите сектори. Характерно за избор на цели е че те се променят във времето. Някои от целите, които са типични за определен период, постепенно се изместват от други цели, което е наложено от икономическото развитие на обществото, от сключени междуправителствени спогодби, от членуването в икономически съюзи и др. Характерно за селското стопанство е, че една цел може да бъде постигната по различен начин. Именно поради това е необходимо да се знаят кои са икономическите лостове (мерки), които правителствата използват в аграрната политика.

Въпроси и задачи към Тема 3:
1. Кои са основните направления за решаване на проблемите от политиката на селско развитие?
2. Кои са причините които пораждат необходимостта от изграждане на алтернативни стратегии за развитие на селските райони?
3. Какви характеристики трябва да притежават целите и обектите в стратегиите за развитие на селските райони?
4. Коя е генералната цел на политиката на развитие на селските райони?
5. Какво представлява благосъстоянието селското общество?
6. Как може да се определи какъв е ефектът от избраната политика за развитие на селския район?
7. Кои са компонентите на социално-икономическата функция на благосъстоянието?
8. По какъв начин държавата упражнява своята политика за развитие на селските райони?
9. Кои са целите на аграрната политика?

Литература:
1. Георгиев, Л., Регионална икономика, С., 1998.
2. Генешки, М. и А Георгиев, Регионална икономика, С., 1995
3. Генешки, М., Икономическа база на общините, С., 1989.
4. Маджарова,С. Развитие на селските райони, С.,2000.

Интернет източници:
1. http://prsr.government.bg/
2. http://www.naas.government.bg/
3. http://www.eufunds.bg/
Тематичната единица е разработена на 20.09. 2013 г.

Датата на последната актуализация на тематичната единица е на 28.09. 2013 г.

Автор на темата е гл. ас Радмил Димитров Николов
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанска политика за развитие на селските райони в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.