Стратегическа референтна рамка


Категория на документа: Други


2.1.2.1. Транспорт
Добре развитата и висококачествена транспортна мрежа е жизненоважен фактор за
развитието и растежа на българската икономика поради следните причини:
i. развитието на България като малка отворена икономика зависи в голяма
степен от разширяването на нейните международни търговски отношения;
ii. страните-членки на Европейския съюз са главните търговски партньори на
България. Тъй като износът на страната включва предимно суровини и
полуфабрикати, за които са от значение транспортните разходи, е
изключително важно да се изградят добри транспортни връзки между
България и Европейския съюз. Поради местоположението на основните
стопански дейности в България най-широко се използват сухопътният и
железопътният транспорт;
iii. в страната стопанската дейност е съсредоточена в определен брой бързо
развиващи се големи градове, докато много малки селища с потенциал за
растеж (в които живее голяма част от населението) са изолирани и остават
слаборазвити поради лошата транспортна мрежа;
iv. достъпността на социалните и административните услуги е силно зависима от
транспорта.
Територията на Република България се намира на кръстопът от гледна точка на
геостратегическото разположение на страната, което налага допълнителни изисквания
за качеството на българската транспортна мрежа. Развитието на транспортната система
в страната ще допринесе за по-доброто функциониране на Общия европейски пазар
чрез предлагането на по-ефективни транспортни връзки и осигуряване на достъп до
други страни и пазари. България предоставя ефикасна връзка за търговия между
северната и южната част на Европа, както и между западна Европа и страните от
региона на Каспийско море и Близкия изток.
През 2003 г. Групата на високо равнище І, под председателството на Карел ван Миерт,
определи два главни европейски транспортни коридори, които да преминават през
територията на Република България: Видин - София - Кулата и река Дунав. Решение
884/2004 на Европейската комисия посочва основните проекти от Европейско значение
за развитието на транс-Европейската транспортна мрежа. Следните проекти бяха
идентифицирани като основен приоритет за развитието на транс-Европейската
транспортна мрежа:
 Модернизиране на железопътната линия Видин - София - Кулата;
 Подобряване на корабоплаването по река Дунав;
 Изграждане на магистрала "Струма".
В края на 2005 г. Групата на високо равнище ІІ, под председателството на г-жа Лойола
де Паласио, представи доклад за разширяване на главните транс-европейски
транспортни оси до съседните страни и региони. Една от петте транспортни оси,
посочени в доклада, преминава през територията на България, Югоизточната ос, която
свързва Европейския съюз, през Балканите и Турция, с Кавказ и Каспийско море, както
и с Египет и Червено море. Предвиждат се също така и изграждането на връзки за
подобряване на достъпа до Албания и бивша югославска република Македония, Иран,
Ирак и Персийския залив. Основните мултимодални връзки, преминаващи презНационална стратегическа референтна рамка на България
2007-2013
14
територията на нашата страна, включващи важни проекти от транс-Европейската
транспортна мрежа са:
 Белград - Ниш - София, през Пловдив до Истанбул (TRACECA);
 италианските пристанища Бари/Бриндизи, през Дурес/Влора - Тирана - Скопие
- София - Бургас/Варна;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическа референтна рамка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.