Стратегическа теория в управлението


Категория на документа: Други


 Въпрос 34: Стратегическа теория в управлението

Стратегическият мениджмънт се основава на парадигмите и концепциите на стратегическата теория. Тя от своя страна обхваща формираните възгледи и схващания относно стратегиите на поведение и действие във военната, политическата, стопанската, социалната и други сфери на човешката дейност.

Стратегическата теория включва описание на основните подходи и методи в стратегическата проблематика. Основно тя обхваща два подхода: дескриптивен и прескриптивен. Първият се включва индуктивни методи, докато вторият дедуктивни.

Самите термини "стратегия", "стратег", "стратегически", "стратегическо изкуство" и "стратегическо действие" са въведени още в Древна Елада. Те са били свързани с военното изкуство и умения на елинските пълководци при воденето на битки с неприятелите.
Военните стратегии целят създаването, развиването или запазването на превъзходство над противника и основно могат да се разделят на следните групи:
1. Стратегии на заплашване - при тях целта е противника да се откаже
2. Стратегии на съюзяване - алианси, обединяване на ресурси
3. Нападателни стратегии - офанзивни. Те биват : Фронтална атака, Флангова атака, Обсадна атака, Изолираща атака, Нетрадиционна атака
4. Отбранителни стратегии - те биват: Позиционна отбрана, Мобилна отбрана, Превантивна отбрана, Флангова отбрана, Стратегическо отстъпление

1. Принципи на творческото стратегическо мислене

те представляват извлечените от живота правила, които ни помагат да постигнем целите :
Принципите са:
* Системен подход - глобално мислене и конкретно действие
* Предвиждане на ефекта на обратните връзки в дългосрочен план - отрицателната обратна връзка е инструмент за регистриране на отклоненията от целта и коригиране на входа с обръщане на знака на отклонението. Отрицателната обратна връзка е стабилизиращ тип въздействие. За разлика от нея оположителната обратна връзка, при която корекцията е със същия знак на отколонението, води до дестабилизиране на процесите.
* Вариантност на решения с възможност за преход
* Творческо мислене
* Непрекъснатост на работа
* Принципа на "черната кутия" - е инструмент за изследване на поведението на обектите на управление, паралелно сравняване на входа и изхода
Стратегическото мислене е важен атрибут на стратегическото управление. Насочено е към определянето на стратегическите цели и избирането на подходящи стратегии за отразяване на евентуалните заплахи и използване на благоприятните възможности в стратегическата среда.

2. Стратегическите парадигми

Важна роля в стартегическия мениджмънт заемат стратегическите парадигми. Те обобщават правилата за ръководене на всяка дейност. Военната практика е формирала стратегически правила за :
1. Командване на войските
2. Планиране на операциите
3. Коалиране със съюзници
4. Съгласуване на решенията
5. Обединяване на усилията
6. Унифициране на действията
7. Оценяване на възможността
8. Разузнаване на противника

9. Използване на изненадата
10. Търсене на предимства
11. Поддържане на духа
12. Поощряване на храбростта
13. Прилагане на хитрости
14. Поддържане на напрежението
15. Създаване на резерви

В научната литература съществувт множество определения за това що е стратегия.
Най-общо тя е средтво за постигане целите на организацията.

Според българския тълковен речник думата "стратегия" има гр.произход и означава "умение, изкуство и наука да се води война по добре обмислен план.

Според оксфордския тълковен речник "стратегията представлява изкуство да се планират военните операции".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическа теория в управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.