Стратегическа теория в управлението


Категория на документа: Други


2. Поддържане и използване на БД
3. Подпомагане вземането на решения и тяхната оценка
4. Основни мрежови услуги- локални и глобални
5. Администриране и сигурност
По същество под щабна инфо система се разбира мрежата от общите компоненти. Тя заедно с външните компоненти е обект на изграждане и администриране от органите по управление на КИС.
Архитектурата на инфо с-ма се описва в проста таблица за:
1. Орган за управление
2. Работни станции
3. Инсталирано програмно осигуряване
4. Достъп до локални и регионални мрежи
5. Участие в специализирани/ външни компоненти
6. Локална периферия
7. Ниво на сигурност
8. Отговорник
9. Забележки
Структурата на пилотна щабна инфо система за изследване и обучение вкл.:
1. Модул администриране- съдържа инсталиране/ деинсталиране на с-мата, настройки, избор на вариант за работа и т.н.
2. Модул БД- позволява поддържането на всички БД, подготовка но отчети
3. Модул моделиране- служи за подпомагане вземането на решения
4. Модул документи- подпомага потребителя при генерирането и оформянето на документи
5. Модул презентации- подготовка, настройка и представяне на презентации и доклади
6. Модул обучение на потребителя- подпомага потребителя чрез он лайн помощ
Проблемни въпроси:
1. Прототипът на щабна инфо с-ма трябва да се обвърже с допълнителни конкретни проекти
2. Изследователско демонстрационен център- нови устройства и програмни компоненти следва да се инсталират след тестване и сертифициране
3. Всяка работна станция/ място трябва да има пакет документи за описание на състава му, функциите, ръководство за работа
4. Всички изследователи да имат връзка с изследователско демонстрационния център за он лайн консултации

Въпрос 44: Военни приложения на географските информационни системи (ГИС).

Същност и структура. Място на ГИС в системите за командване и управление, комуникационните и информационните системи, и ситеми за разузнаване (C4I). Разработки на ГИС за българската армия-общо описание на принципи на изграждане. Функционална структура на ГИС за работа с оперативна картна обстановка .

Практиката при планиране и управление на бойни действия и мироопазващи операции в страните от НАТО показва, че съществена част от информацията, необходима за работа в щабовете на различно равнище, са геореферираните оперативни данни. Това води до разработка и приемане на на въоръжение на географски информационни системи (ГИС) с военно предназначение. Те заемат ключово място в системите за командване и управление, комуникационни и информационни системи и разузнаване (C4I). Терминът ГИС в широк смисъл покрива всички страни от компютризираната работа с географски данни - от изграждането на проста цифрова карта за изобразяване на тактическа обстановка до извършването на сложни анализи и 3-D визуализиране с използване на големи бази от данни.
Причините за комплексното използване на ГИС са:
* Ползват се от различните командни равнища;
* Открива се широк спектър от функции;
* Поддържат се различни тактически задачи;
* Могат да се използват за невоенни операции в гражданската защита (при кризи), в тренировки, за симулация на бойни действия и компютърно подпомагани учения;
* Има разработени механизми за работа с големи бази от данни с географска информация;
* Поддържаните типове от географски данни отговарят на изискванията за военни приложения (топографски и други знаци).
Основните задачи за военната област могат да се формулират така:
* Да се осигури по-добра основа за вземане на решение
* Да се съкрати времето за вземане на решение (съкращаване във времето на циклите наблюдение, ориентация, решение, действие);
* Да се разшири и задълбочи когнитивният процес на щабовете
ГИС имат ключово място във Въоръжените сили и съдържат следните елементи:
* Специализиран софтуер;
* Хардуер и специализирани технически средства;
* Бази от данни с географска информация;
* Потребители в организациите, способни да внедрят и използват ГИС технологията;
* Създадени типови приложения за различни специализирани анализи (видимост, проходимост и т.н.) и оптимизации с използване на георелационния модел на данните;
* Интегриране с друга стандартна БД с числено-бойния състав;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическа теория в управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.