Стратегическа теория в управлението


Категория на документа: Други


* Подготовка и обмен на графични документи за ръководния състав и щабовете;
* Двумерно и тримерно визуализиране на положението, състоянието и действията на страните на фона на електронната карта.
В информационно отношение се изпълняват пет основни процеса: вход, обработка, управление, заявки и анализ, визуализация.
Определящо значение при използването на ГИС за въоръжените сили има използването на стандартни формати за съхранение на географска информация.

Функционална структура на ГИС за работа с оперативна картна обстановка.

При разработката на ГИС за работа с оперативна обстановка са приложени принципите на спираловидния подход чрез формата му на пилотен проект.

При създаване на системата са използвани постиженията на световния лидер в развитието на ГИС-технологията - Environmental System Research Institute Inc. (ESRI), с един от най-популярните предлагани на пазара продукти MapObjects. MapObjects представлява библиотека от стандарни компоненти, чрез които се създават пълноценни потребителски ГИС-приложения.

Прилагането на MapObjects е основано на похвата "обектно свързване и внедряване", което позволява използването на различна програмна среда според предпочитанията на разработчиците на ИС. В случая е избрана интегрираната среда за визуална разработка на приложения Delphi.

Съчетаването на средствата MapObjects и Delphi е изключително печеливша комбинация. Тя дава следните предимства:
* Гарантира качество на разработваната ИС - от една страна, се използват готови компоненти на MapObjects, а от друга, се използват богатите възможности на Delphi за отстраняване на грешки още в процеса на кодиране на алгоритмите;
* Съкращава се времето за разработка на системата, както и разходът на ресурси за въвеждане на новата система;
* Опростява се интерфейсът на ИС чрез използването ня стандартни компоненти.
Така изградената ГИС за работа с оперативна обстановка дава възможност на потребителя:
* Да създаде нова оперативна обстановка, запис на текуща работна обстановка, доразвитие на вече създадена обстановка, разпечатка на принтер
* Да филтрира част от изобразяваната картографска информация като включване и изключване на координатната мрежа, пътна и жп мрежа, релеф реки, водни площи и населени места;
* Да редактира и въвежда нови неселени места и някои други точкови географски обекти като планински върхове и морски носове и др.;
* Да разполага с библиотека на тактически условни обозначения. Библиотеката е структурирана в секции, като е предвидена възможност потребителят да дефинира нови секции без ограничение за елементите във всяка секция. За всеки елемент от библиотеката е предвидена възможност за настройка на изчертаването на базова точка, както и да се редактират и добавят нови графични изображения на тези елементи.
* Да се разполага с навигационна подсистема на картната основа. Диалогово съсеждане на километрични кординати на географска точка, която се центрира на екрана, задаване на желан точен мащаб на изображението. Чрез система за бързо търсене може да се избере географски обект, който да заеме центъра на екрана.
* Да определя оптическа видимост в 360 градуса сектор спрямо произволно зададена точка от повърхността;
* Да създава разрез на релефа и да определя превишимостта на характерни точки.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическа теория в управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.