Стратегическа теория в управлението


Категория на документа: ДругиИгор Ансоф също дава свое определение за стратегия. Според него "стратегията е множество от правила за вземане на решения, които формират поведението на организацията".

А според Фред Дейвид "стратегията е средство за постигане на дългосрочни цели на организацията".

Същността на стратегията е описана и чрез т.нар. модел "5Р" на Хенри Минцбърг. Петте "П" са:
1) План за работа - стртегията като план означава съзнателно и целенасочено разработен курс на оганизация, съобразен с конкретните пазарни условия
2) Замисъл за действие - стратегията характеризира намеренията на организацията по отношение на постигането на набелязаните резултати
3) Стил на поведение - стратегията характеризира начина на действие на организацията
4) Позиция към пазар (спрямо противника) - стратегията като избрана позиция, характеризираща отношенията на организацията към пазарната среда
5) Перспектива за развитие - стратегията като перспектива, характеризира политиката на развитие на организацията в краткосрочен и дългосрочен аспект

3. Стратегически концепции
В стратегическата теория се разграничават два типа стратегически концепции: концептуални (съдържателни) и процесуални.
Съдържателните разкриват същността на стратегията като:
1. "5Р" на Хенри Минцбърг
2. Инструмент за управление
3. Поредица от маневри
4. Реакция на промените
5. Процес на иновиране
6. Серия от решения
7. Низ от ходове
8. Отговор на предизвикателства
9. Култура на поведение
10. Начин на действие
11. Концентрация на силите
12. Подход към бизнеса
13. Насока за усъвършенстване
14. Оръдие за надмощие
15. Метод за конкуриране
16. Механизъм за адаптиране
Процесуалните концепции разглеждат измененсията, които настъпват по време на осъществяването на стратегията. Сществуват следните пет вида:
1. Оригинална
2. Изпълнителна
3. Реализирана
4. Нереализирана
5. Спонтанна

Стратегията спомага за:
1. Да се откроява организацията
2. Да се направлява развитието
3. Да се осигурява стабилност
4. Да се фокусират усилията
5. Да се координират действията
6. Да се намали неопределеността
7. Да се устоява на промените
8. Да се повишава ефективността

4. Стратегически школи в управлението
Стратегическото управление започва да се развива през 70-те години на 20 век.
Професор Х.Минцбърг откроява десет научни школи, които се характеризират със специфични виждания за стратегическото управление. Школата на позиционирането акцентира върху създаването на стратегически позиции, школата на планирането - върху програмирането на действията, школата на дизайна - върху формирането на отличителна компетентност. Тези школи използват прескриптивни подходи. Школата на познанието се фокусира върху човешките възприятия, школата на обучението - върху последователните изменения, школата на властта - върху сблъсъка на интереси, школата на културата - върху използваните символи, школата на обкръжението - върху формите на адаптиране, школата на конфигурирането - върху извършването на трансформации. Тези школи прилагат дескриптивни подходи, с които се описва протичането на стратегическите процеси. Школата на предприемачеството се ориентира върху поощряването на предприемчивостта и заема междинно положение спрямо другите школи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическа теория в управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.