Стратегическа теория в управлението


Категория на документа: Други


В стратегическото управление по-голямо признание са получили прескриптивните школи, които водят своето начало от военната сфера.

Въпрос 35: Стратегическа методология в управлението. Стратегически подходи. Стратегически проблеми. Стратегическа мъдрост. Стратегическо мислене. Стратегически аксиоми

Стратегическата методология в мениджмънта се разглежда като изкуство за решаване на стратегически проблеми. Изисква мъдрост, интелект, ерудиция. Стратегическото изкуство в мениджмънта означава майсторство, школовка, опитност.
Стратегическата методология се основава предимно на дескриптивния и прескриптивния подход в съвременния мениджмънт. Дескриптивният подход подробно описва отделните факти от прилагането на редица успешни или неуспешни стратегии. Тези факти чрез използване на индуктивни методи се обобщават и превръщат в знания. Индуктивната методология е свързана с изследване на явленията в практиката, въз основа на които се изгражда теорията. Прескиптивният подход предписва начина на поведение във всяка конкретна ситуация. При него се използват дедуктивните методи, които предоставят акумулираните знания в качеството на ръководство за действие. Дедуктивната методология е свързана със създаване на теория, чиито основни постулати се подкрепят с факти от практиката. Стратегическата методология дава възможност ръководителите правилно да направляват действията съобразно измененията в обкръжаващата среда. Стратегическите проблеми в отделната организация възникват като следствие на турбулентността в обкръжаващата среда. Стратегическите проблеми могат да бъдат класифицирани съобразно получаваната информация. За едни се приемат по-силни сигнали, а за други по-слаби сигнали. Първата група проблеми са явни и очебийни, което позволява своевременно да се прецени тяхната значимост. Втората група проблеми стават известни по слабите сигнали, които съдржат неясна и неточна информация. Излъчваните слаби сигнали постепенно с времето се превръщат в силни сигнали. При ниска турбулентност на обкръжаващата среда организацията може да си позволи да чака по-силни сигнали. Когато турбулентността достигне критични стойности тя може да закъснее с вземането на решения. Стратегическата методология се базира върху използването на спицифични стратегика и стратегема. Стратегиката дефинира - процесите и резултатите, а стратегемата - инициатива и действия.
Стратегическа мъдрост
Стратегическата мъдрост се изразява в способността да се вземат жизнено важни решения, които са от изключително значение за държаната, обществото, отделната организация. В Пантеона на боговете почетно място заемат боговете на мъдростта на древните цивилизации. Асирииците са чествали бога на мъдростта - Ашур. Египтяните са чествали бога на мъдростта и писмеността - Тот. Гърците са се прекланяли пред богинята на мъдростта и разума Атина Палада. Римляните са почитали Минерва, богинята на мъдростта, занаятите, науките и изкуството. Индииците са се отнасяли с голяма почит към бога на мъдростта - Ганеша. Славяните са тачели бога на мъдростта - Велес. Древногръцките мислители са способствали чрез своето слово за развитието на военната мъдрост. Ксенофон изтъква "Военното изкуство в последна сметка е изкуство да запазиш свободата на действие" и "Мъдрият човек и от врага извлича полза". Аристотел твърди "Съмнението е начало на мъдростта". Занон отбелязва "Не в силата е доброто, а в доброто е силата". Публий Сир съветва "Подготвяйте войната бавно, за да победите бързо". Цицерон изтъква "Във време на война законите немеят", "Трябва не само да се придобие мъдрост, но и да се използва". Вегеций поучава "Ако желаеш мир, бъди готов за война". Салустий твърди "Чрез обединението най-малките държави процъфтяват, чрез разединението най-големите държави се разрушавт". Наполеон споделя "Най-висшата мъдрост е да бъдеш постоянен в своите решения".
Стратегическата мъдрост на народите се проявява при създаването на такива значими неща, като:
- Митологеми, които отразяват митовете, легендите, хрониките, събитията;
- Идеологеми, които изразяват възгледите, убежденията, вярванията, позициите;
- Стратегеми, които представят каноните, правилата, предписанията.
Стратегическата мъдрост се демонстрира в народните традиции, които представят различни обичаи, ритуали, символи. Стратегическата мъдрост на българския народ се е натрупвала в продължение на много векове. Тя е формирала националните особеностти, които са оказвали съществено влияние върху всички сфери на живота. В бъдеще ще определя нашето място в глобалното общество. Великия поет и революционер Христо Ботев отбелязва "Нашият народ има особен живот, особен характер, особена физиономия, която го отличава като народ". Нашият народ според историците се е формирал чрез сливането и обединяването на славяните, българите, траките и други етноси, които са населявали земите на Балканския полуостров. Тези народи са притежавали собствени култури, които естествено са се обогатили от контактите с Великите империи - Рим, Византия, Китай, Персия. Стратегическата мъдрост на нашия народ представлява съществен компонент от националната култура. Българската азбука "Азъ, буки, веди, глаголи" в преносен смисъл означава "Помни буквите, разбирай думите". Така се подчертава важното значение на писмеността и грамотността за просперитета на нацията. Неизчерпаем източник на мъдри мисли са различните предания, легенди, песни, приказки, пословици. Стратегическата мъдрост способства за изграждането и използването на житейски стратегии, свързани със сплотяване, обединяване, променяне, преуспяване, оцеляване.
Твърдения Стратегия за сплотяване
Зная кой Приятел в неволя се познава
Зная какво Блага дума врата отваря
Зная защо Един юнак не е юнак
Зная как Сговорна дружина планина повдига
Зная ако Ако има грешка, има и прошка
Зная кога Утрото е по-мъдро от вечерта
Зная къде Краят увенчава делото
Народната памет пази мъдрите слова на хан Кубрат към неговите синове за необходимостта от запазването на единството. Широко популярен е националния девиз "Съединението прави силата" житейската философия на нашия народ се заключава в характерните слова "Всяко нещо си има начало и край" и "Щастието помага на смелите". Стратегическата мъдрост на народа представлява солиден фундамент, върху който успешно да се гради бъдещото развитие на българското общество.

Стратегическо мислене
Стратегическата мъдрост е резултат на стратегическото мислене,което отразява психиката и душевността,битието и съзнанието, характера и поведението на народите.То разкрива перспективите и възможностите.Стратегическото мислене е най- важното умение, което задължително трябва да притежават стратегическите ръководители.Стратегическото мислене в мениджмънта включва анализиране,предвиждане на различни събития, обстоятелства, процеси,тенденции, които оказват силно влияние върху организационното развитие. Негови отличителни черти са: съзидателност, конструктивност, иновационност. Също така: автентичност, неповторимост, целенасоченост, фокусираност, системност, перспективност, последователност, предвидливост, далновидност, компетентност, практичност. Стратегическото мислене отхвърля рутината, шаблоните, догмите. Изисква смяна на ракурсната точка. Стратегическото мислене зависи в значителна степен от когнитивните способности и практическите умения на отделния индивид, независимо от заеманите административни позиции. Когнитивните способности са свързани с информиране, осмисляне, предвиждане.

Стратегически аксиоми Стратегическата методология се асоциира с използването на стратегически аксиоми. Те представляват възприети максими, канони, постулати и други норми. Намират практическо приложение в политиката, дипломацията, икономиката, бизнеса, сигурността и отбраната. Организационната стратегия включва корпоративната, деловата, производствената, финансовата,кадровата и административната стратегии.Организационната стратегия според проф. Ансофтрябва да се базира върху прилагането на: аксиомата на инцидентността,която застъпва тезата, че всяка организация трябва сама търси собствена стратегия, която да има уникален характер; аксиомата на зависимостта, която съдържа тезата, че основните фактори от обкръжаващата среда определят поведението на дадената организация; аксиомата на съответствеността, която представя тезата, че харакера на организационната стратегия трябва да съответства на на степента на турбулентност на обкръжаващата среда; аксиомата на способността, която застъпва тезата, че изградените способности формират стратегическото поведение на отделната организация; аксиомата за резултатността, тази аксиома обосновава тезата, че резултатите от усилията се обуславят от ефективното взаимодействие между основните звена на съответната организация; аксиомата на балансираността, която представя тезата, че е необходимо балансирано съчетаване на ключовите елементи в управлението на отделната организация. В света от античността до наши дни са водени над 15 000 войни, което е позволило да се натрупа огромен опит. Военните максими за водене на битки са описани в съчиненията на известни историци - Аристотел, Херодот, Плутарх, Тит Ливий, Флавий Вегеций Ренат. Те се събират и обобщават в "стратегеми" , в които се отразява изкуството на войната. Тази дума се появява в античните хроники и трактати, в които се разглеждат стратегическите въпроси на военните действия. Западните творци го разглеждат като канони и постулати, докато източните автори - като военни хитрости и уловки по време на война. Проучванията показват, че всички народи по света са създавали и са прилагали стратегеми по време на война. Българските владетели със своите армии са водели множество сражения за съхраняване и укрепване на държавата.В мирно време са строили крепости, заселвали са територии , изграждали са валове и други защитни съоръжения.Българите са имали талантливи пълководци, които са прилагали стратегеми за нападение и отбрана, те се основавали върху вещото използване на качествата на пехотата и конницата.Политическото значение за стабилизиране на българската държавност и привличането на съюзници са имали дипломатическите преговори, династичните бракове, мирните договори, военните примирия. Византийския писател Кекавмен в своето произведение"Strategicon" казва, че всеки стратег преди всичко трябва да проявява постоянна бдителност, както в условията на мир, така и по време на война. Римския военачалник и писател Секст Юлий Фронтин е разгледал реални примери от военната история на древния Рим, Картаген, Гърция, които обобщил в трактата"Strategimata". В съчинението се дават полезни съвети относно поведението на армията. Военната стратегия според автора представлява всичко онова, което което пълководеца извършва по предварително обмислен план. Преди началото на битката това се отнася до начините за скриване на собствените планове, разузнаване на намеренията на неприятеля, създаване на условия за водене на война, нападение от засада.Важно значение по време на сражение имат начините за построяване на войската, за разполагане на отрядите, за избиране на времето. Поведението след битката зависи от състоянието на противника, опасността от измяна, настроението на победените.
Знаменитият трактакт "36 стратегеми" се счита за ненадминат шедьовър на военната мисъл на древен Китай. Той се създава в разказна форма в продължение на хилядолетие, като устно се предава от поколение на поколение, а първият ръкопис със заглавие "Тайното изкуство на войната" се появява през XVI век. В него се представят алтернативните стратегии за воюване при различни обсоятелства, те са описани с 138 йероглифа, които се нуждаят от компетентно тълкуване поради тяхната лаконичност. Трактака включва шест групи по шест стратегеми, в които се разкриват тайните на победа над противника. Могат да бъдат обобщени в максимите "превръщай нападението в своя защита, със защита преодолявай нападението", "примамвай врага с изгода, побеждавай го с оръжие", "нападай само тогава, когато си сигурен в успеха", "когато си слаб, показвай, че си силен, когато си силен показвай, че си слаб", "първо сплашвай, после действай".
Сун Дзъ поучава: Умението да се водят войски в бой се заключава в следното:
- Когато превъзхождаш противника десетократно, обкръжи го.
- Когато числеността на войските ти е пет пъти по-голяма, нападни го.
- Когато го превъзхождаш само два пъти, пак можеш да влезеш в бой.
- Ако сте равни по сила, опитай се да го разединиш.
- Ако му отстъпваш по численост, бъди готов за отбрана.
- Ако му отстъпваш във всяко отношение, гледай да му избягаш.
Във всеки случай по-слабата войска ще бъде пленена от превъзхождащата я, ако се опитва да удържи позициите си и упорито се отбранява.
Сун Дзъ отбелязва има пет признака, по които може да се предвиди победата:
- Ще победи този, който знае кога да се бие и кога да се въздържи.
- Ще победи този, който знае как да се справи както с превъзхождащ, така и с по-слаб противник.
- Ще победи този, чиито редици са сплотени около единна цел.
- Ще победи този, който е благоразумен и изчаква в засада непредпазливия враг.
- Ще победи този, чиито командири са способни и на които владетелят не се меси в работата.
В тези пет точки се съдържа ключът към победата.
Стопанските организации подобно на военните структури се ориентират към заемането на стратегически позиции на пазара. Военните максими на Сун Дзъ са удачно адаптирани за условията на съвременния бизнес.
- Спечелете всичко по мирен път, без да влизате в битка - стратегията посочва как може да се завоюва даден пазар без да бъде разрушен или напълно унищожен.
- Избягвайте силните страни и атакувайте слабите страни - стратегията показва как трябва да се насочват атаките срещу различните конкуренти.
- Събирайте полезна информация - стратегията показва как може максимално да се оползотвори събраната информация.
- Използвайте бързината и предварителната подготовка, стратегията показав как трябва да се действа, за да се изпревари конкуренцията.
- Подвеждайте своите съперници - стратегията показва как могат да се манипулират конкурентите с оглед извличане на изгоди.
- Изграждайте класни лидери - стратегията показва как трябва да се разчита на способни ръководители при кризистни ситуации.
Военните максими на Сун Дзъ полагат солидна основа за разбиране на стратегическите канони за правене на бизнес през новото хилядолетие. В епохата на глобалната конкуренция става крайно необходимо да се овладяват и успешно да се прилагат печелившите стратегии.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическа теория в управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.