Стратегическа теория в управлението


Категория на документа: ДругиВъпрос 36: Стратегичеси решения в организацията

1. Характеристика на стратегическите решения

Стратегическите решения се взимат при формирането, избирането, реализирането, контролирането и оценяването на стратегията на организацията. Те засягат провежданата политика, сферите на бизнес, предлаганите продукти, обслужваните пазари и осъществяваните функции. Стратегическите решения в КССО се основават на теорията на решението. В нея се приема че вземането на решението е изключително право и непосредствено задължение на всички ръководители. Приетото решение представлява волеви акт на колективен орган или на отделно лице. В определени случаи се отъждествява с решаването на проблеми. Приеманите решения се класифицират като стратегически, тактически и оперативни.

Решенията могат да бъдат индивидуални или колективни. Първите изискват персонална отговорност, докато вторите изискват съвместна отговорност за постигнатите резултати.
Стратегическите решения засягат:
1. Целите и стратегиите
2. Възможностите и заплахите
3. Предимствата и недостатъците
4. Сферите и обхвата на действие
5. Периодите и етапите в развитието
Стратегическите решения Определят насоките на развитие, Оказват продължително въздействие, Създават конкурентни предимства, Налагат извършването на промени, Изискват рационално преструктуриране, Ангажират значителни ресурси и др.
Стратегическите мениджъри трябва да:
1. Имат ясна визия за бъдещата стратегическата ориентация
2. Определят правилно приоритетите в развитието
3. Установяват полезни контакти извън организацията
4. Търсят консенсус при разрешаването на проблемите
5. Преодоляват съпротивата срещу наложените промени
Колективните решения биват мажоритарни или консенсусни.

Мажоритарните решения се основават върху принципа на мнозинството. Те се вземат чрез формални гласуване в съответните органи за управление. Вотът може да бъде "ЗА" ли "ПРОТИВ" него или "ВЪЗДЪРЖАНЕ" от гласуване. Мажоритарните решения са следствие от модела WL "win-lose", при който винаги има печеливши или губещи.

Консенсусните решения се базират върху принципа на съгласието. Те се вземат със или без гласуване от органите за управление. Консенсусът с гласуване се формира чрез одобрителен вот на всички участници. Предвижда персонално подреждане на направените предложения. Консенсусните решения се основават върху модела WW "win-win", при който повече се набляга върху съществуващите сходства, отколкото върху проявените различия.

Вземането на решения се извършва в условията на определеност, неопределеност и риск.

Процедурата за вземане на решение предвижда поредица от последователни стъпки. Първата фаза е дескриптивна, втората- аналитична, третата- интеграционна и четвъртата- композиционна. Необходимо е постигането на пълно съгласие във всяка от фазите.

Стратегическите решения в областта на отбраната и сигурността изискват постигането на стратегически консенсус в органите за управление. Неговият характер зависи от степента на значимост и неотложност на вземаните решения.

2. Вземане на стратегически решения
Вземане на стратегически решения преминава последователно през три стадия- дескриптивен, диагностичен и прескриптивен.
* Дескриптивният - цели създаването на стратегически профили. Външният профил съдържа информация както за общата среда, така и за специфичната. Вътрешният профил се декомпозира на фирмено, бизнес, функционално и операционно ниво, съобразно което се разглеждат мисията, визията, целите, стратегиите, структурите и т.н. Създава се маркетингов, производствен, финансов, кадрови, изследователски, технолигичен, логистичеи и др. профили.
* Диагностичният стадий е свързан с идентифицирането на критичните фактори, които влияят на развитието на организацията. Диагностицират се от една страна, възможностите и заплахите във външната среда, и от друга страна - предимствата и недостатъците във вътрешната среда. Възможностите се разглеждат като благоприятни фактори, които могат изгодно да се използват.Заплахите са неблагоприятни фактори, които могат да окажат негативен ефект върху заеманите позиции. Много важно е да се определят основните фактори за постигането на пазарен успех.
* Прескриптивният стадии е свързан с определянето на обосновани препоръки по отношение на предприеманите стратегически действия за бъдещи периоди. Те засягат използването на възможностите и предимствата и избягването на заплахите и недостатъците. Необходимо е да прецени целесъобразността от продължаване на прилаганата стратегия или от разработването на нова.
3. Стратегическите решения налагат прилагането на подходящи модели.
Политико-поведенческият модел се базира върху поддръжката на влиятелни групи, които имат общи интереси. Цели се изграждането на голяма коалиция, която да обедини и подкрепи съответното решение.
Интуитивно-емоционалният модел се основава върху личностните качества на ръководителите. Интуитивно се избира подходящо решение от ограничен кръг алтернативи, с помоща на различни евристични методи.
Рационално-аналитичният модел се базира върху системният подход. Изследва се цялата съвкупност от възможни алтернативи. Използват се различни оптимизационни методи, с помощта на които се търси оптимално решение.

4. Системи за подпомагане на стратегическите решения

Създадени са различни компютърни системи за подпомагане на стратегическите решения. Тези системи представляват човеко-машинни системи, в които човека изпълнява творческите функции по обосноваване на решенията, а компютърът- рутинните функции по обработка на инфо. Основните елементи на системите за подпомагане на стратегическите решения са базата от стратегически данни, базата от стратег. модели, базата от компютърни програми и базата от стратег. инфо.
Компютърната система "Стратег" подпомага реализирането на стратегически програми. Тя позволява решаването на специфични задачи в областта на стратегическото управление.

5. Методи за обосноваване на решенията - Адитивен метод, Мултипликативен, Аксиоматичен (Детерминистични и Стохастични методи)

Въпрос 37: Стратегически ориентири на организациятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическа теория в управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.