Стратегическа теория в управлението


Категория на документа: ДругиВизия, мисия, цели и задачи на организацията. Построяване на дърво на целите.

Стратегическото управление в Колективната система за сигурност и отбрана включва изграждането на визия, формирането на мисия, определянето на цели, прилагането на стратегии, изпълняването на програми и оценяването на резултати.

Стратегическите цели посочват главните ориентири на отделната организация. Те са декларирани в нейната визия, мисия, цели и задачи. Това са и основните стратегически ориентири.

Визия- комплекс от идеи, замисли, представи, виждания.

Мисия- система от ценности, възгледи, убеждения, символи

Цели- съвкупност от намерения, аспирации, стремежи, желания.

Задачи- множество от дейности, работи, функции, задания.
Всяка организация трябва да има собствена визия за своето бъдеще, която да способства от една страна, за запазване на нейната специфика, а от друга- за стимулиране на нейния напредък.

Визията разкрива основните възгледи и очертава възловите промени в колективната система за сигурност и отбрана. Тя декларира висшите ценности и цялостните намерения за бъдещето. Посочва ръководните принципи и прилаганите подходи. Представя картина от възможности, надежди, очаквания и резултати. Фокусира се върху благоприятните тенденции и съществените предизвикателства. Отговаря на въпроси като: Каква е ориентацията?, Какви са перспективите?, Какви са потребностите?, Какви са приоритетите?, и други. Визията се стреми да привлече повече хора към дадена кауза.

Мисията напълно идентифицира отделната организация в сферата на колективната сигурност и отбрана, като разкрива нейните стремежи и я различава от останалите. Отразява изразените виждания и очертава областите на действие. Мисията отговаря на въпросите: Какви са стремежите?, Какви са нагласите? (ангажиментите, отговорностите, предимствата, компетенцията, потенциала). Тя определя стандартите за поведение и правилата за действие на персонала.

Мисията декларира философията, принципите, убежденията и аспирациите по отношение на бъдещето. Представлява фундаментална цел, която продължително ще се следва във времето и ще е в основата на предприеманите стратегически действия. Тя показва поетите ангажименти към хората и обществото. Трябва да внушава надеждност, стабилност, солидност и да респектира с отговорност, честност и етичност.

Стратегическите цели произтичат от изразената визия и декларираната мисия. Обикновено се фокусират върху разрешаването на стратегически предизвикателства. Съобразно времевия хоризонт се класифицират на дългосрочни (5-10 години), средносрочни (2-5 години) и краткосрочни (1-2 години). Отговарят на въпроси като: Какво трябва да се направи?, Какви промени са наложителни?, Къде трябва да се реализират?, Кога трябва да се осъществят?, Какви ресурси са необходими?, какви бариери трябва да се преодолеят? и други.

Стратегическите цели трябва да бъдат насочващи, постижими, измерими, реалистични, мобилизиращи и ориентирани към резултата.

Стратегическите цели и необходимо да бъдат ясни и разбираеми.

Стратегиите в сферата на сигурността и отбраната определят начините и средствата за практическото реализиране на стратегическите цели. Във всеки конкретен случай се търси подходящ отговор на въпроса "Как трябва да се достигне поставената цел?", наред с това се обръща внимание на такива неща като: Как да се използват възможностите?, Как да се ограничат заплахите?, Как да се намалят рисковете?, Как да се увеличат ползите?, Как да се извършат промените?, Къде да се фокусират усилията? и други. Стратегическата пирамида включва съвкупността от прилаганите стратегии. Представя тяхната йерархия на организационно, институционално, функционално и операционно равнище. Така се обхващат всички структурни единици. Необходимо е обаче тяхното хармонизиране и координиране с оглед обединяване на усилията и ресурсите на стратегическите екипи. Идеалният модел представлява стратегически пъзел, в който отделните елементи взаимно се допълват един до друг. Цялостната стратегия интегрира различни стратегии в отделните сектори.

Стратегическите програми в системата за сигурността и отбраната непосредствено касаят реалното изпълнение на набелязаните цели. Всяка програма обединява важни задачи в избраната област с обща целева ориентация. Разполага с определени ресурси и съответното време за тяхното извършване. Разработват се стратегически програми за интегриране, приобщаване, подпомагане, реформиране, обновяване, преструктуриране и други.

Стратегическите резултати в областта на сигурността и отбраната се оценяват с помощта на съвкупност от критерии. Те включват различни индикатори, които осигуряват измеримост, изпълняваща различна роля в процеса на стратегическото управление. Едни характеризират съществени фактори, други - достигнатото състояние, трети - предприеманите действия. Те се използват за извършването на целесъобразни корекции в прилаганата стратегия.

Всяка организация с придържа към определена целева система, която може да се представи като дърво на целите. Главната цел се декомпозира на йерархична последователност от цели. Целите на всяко ниво произтичат от целите на по-високото ниво. Дървото на целите се характеризира с броя на нивата и броя на елементите. Първото зависи от сложността на решавания проблем, докато второто- от възприетата структура. Всеки елемент в дървото на целите притежава определен шифър, който еднозначно посочва неговото място в йерархията.

Дървото на целите може да се представи като граф или матрица. Върховете в съответния граф посочват конкретните цели и задачи, а дъгите, които свързват нивата, показват техните връзки. Всеки връх представлява цел за всички излизащи от него дъги. Количествените оценки в целевата матрица се формират въз основа на следните показатели:
* Коефициент на важност- характеризира значимостта на всеки елемент
* Коефициент на връзка- посочва отношенията с елементите на по-високото ниво.
* Определянето на стойностите става с помощта на съответните методи.

Въпрос 38 : Стратегическа пирамида на организацията

В научната литература съществувт множество определения за това що е стратегия.
Най-общо тя е средтво за постигане целите на организацията.

Според българския тълковен речник думата "стратегия" има гр.произход и означава "умение, изкуство и наука да се води война по добре обмислен план.

Според оксфордския тълковен речник "стратегията представлява изкуство да се планират военните операции".

Игор Ансоф също дава свое определение за стратегия. Според него "стратегията е множество от правила за вземане на решения, които формират поведението на организацията".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическа теория в управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.