Стратегически действия в интернет търговията


Категория на документа: Други


 ШЕСТА ТЕМА
Стратегически действия в интернет - търговията
От гледна точка на на планирането електронната търговия в Интернет има следните характеристики:
* Мултидисциплинарна по отношение на дейностите , многофункционална по отношение на вътрешната организация и между отраслова по отношение на един широк пазар.
* Изисква фирмен управленски подход.
* Има множество отправни точки, всяка от които от различен ъгъл.
* Изисква дългосрочен подход за постигане на стратегическо въздействие.
1. Определчне на Очакванията по интернет
Поради това че интернет в нова методология за правене на бизнес на физически пазар , неговото въздействие може да бъде толкова стратегически, колкото вие желаете да го направите.
Нови пазари и услуги се създават всекидневно. Бизнесмоделът COIN предоствя продуктивна среда за всички участници, тъй като те се концетрират вирху това, как да извлекат изгоди от първоначалните си силни страни, и върху ползите за бизнеса вътре в местната COIN.
2. Отговори на стратегическите въпроси
В края на периода Вие трябва да разполагате с кратки отговори на следните въпроси:
* Как Интернет- търговията ще промени нашия бизнес? Трябва да подчертаете ясно на стратегическо ниво връзката между сегашните Ви бизнесцели в киберпространство , като си изясните как те ще се променят в Интернет
* Как да използваме предимствата на новите електронни връзки с потребителите и търговските ?
* Ще бъдат ли елеминирани посредниците при процеса? Чрез анализа на това как всяко звено от Вашата стойностна верига или паричен поток може да бъде повлияно Вие ще можете да определите дали е време да станете посредник.
* Как да променим естественото на нашитш продукти и услиги?
* Защо Интернет влияе повече на дригите фирми, отколкото на нашите? Може би се питате дали не сте имунизирани срещу Интернет.
* Как да управляваме и оценяваме развитието на нашата стратегия? Вие трябва да осигурите осъществяването им чрез постоянно управление и контрол и чрез увеличаване на Вашия успех на пазара.
3. Десет стъпки към киберзрелостта
1. Проведете необходимо обучение.
2. Анализирайте сегашните си модели за дистрибуция и доставка.
3. Разберете какво очакват от Интернет Вашите клиенти.
4. Извършете преоценка на естественото на Вашите продукти и услуги.
5. Придайте нова роля на Вашият отдел "Кадри".
6. Разширете сегашните си системи към външния свят.
7. Проследете кои са новите конкуренти и пазарни дялове на новия цифров пазар.
8. Разработете маркетингова стратегия, съсредоточена около Web- мрежата.
9. Участвайте в създаването и разработката на виртуални пазари и посредници сега.
10. Внедрете и внушавайте управленския стил на електронните пазари.
Стъпка 1: Проведете необходимо обучение.
Обучението означава нещо повече от комуникация.
Стъпка 2: Анализирайте сегашните си модели за дистрибуация и доставка
Необходимо е да анализирате потенциалния ефект на интернет търговията върху управлението на Вашите канали за диструбация и доставка
Търсене резултат от стъпка 2
* Енергично променяйте конфигурацията на Вашата стойностнна верига.
* Анализирайте и разширете Вашето навлизане във всеки един от трите дяла, очертани в пете тема: Web (обществен , частен) или агентски Web ( пласиране , придърпване).
Стъпка 3: Разберете какво очакват от Интернет Вашите клиенти - Ако знаете как и на кои електронни пазари купуват Вашите клиенти Вие можете да се синхронизирате с тях. Това е необходимо за да определите очакванията си.
Търсен резултат от стъпка 3:
Вземете мерки, които отрязват точната оценка на нивото на усъвършенстване на Вашите електронни потребители и тяхното разделяне.
Необходимо е да прецените как Вашите настоящи предложения за пазара се вписват в следващите четири типа продукти и услуги, за да може да използвате пълноценно предимства на електронната търговия чрез Интернет.

СЕДМА ТЕМА
РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

Един от ключовите въпроси на електронната търговия е разбирането, как си взаимодействат продавачите и купувачите на новите дигитални пазари, без да бъдат повлиявани от предразсъдъците на физическия свят.
1.Новите посредници- Един нов посредник може да бъде комплект от услуги, които формират основата на търговската дейност между два търговски партьора: купувач и продавач.
Вземенето на решение, в кой пазарен дял ще търсите своите възможности, е важна крачка.
2. Теория и Поведение на Виртуалните пазари
Един от най-вълнуващите елементи на участието в електронната търговия е самото създаване на виртуални пазари катожизнеспособен бизнес.
Принцип 1. Организирането на формацията дава нова пазарна мощ. - Съществува три общности, които могат да бъдат организирани: купувачи, продавачи и пазарът между тях. Както показва историята, това не е нова теория, но с появата на Интернет тя придоби нова сила.
Организирането на продавачите. Организираните продавачи днес изпъкват на преден план. "Търговските улици" от първо поколение на Интернет не свършиха добра работа по организирането на продавачите, но добре се справиха със свързането им.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегически действия в интернет търговията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.