Стратегически управление на фирмата. Същност и видове стратегии. Стратегически мениджмънт.


Категория на документа: Други


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ
"НЕОФИТ РИЛСКИ"
гр. БЛАГОЕВГРАД

Стратегическо управление на фирмата. Същност и видове стратегии. Стратегически мениджмънт

Изготвил:
Станимира Стефанова

Ф.№ 12150321047
Какво е стратегия?

Понятието "стратегия" е образувано от двете древногръцки думи "stratos" (армия) и "ago" (водя). Съвременната трактовка на думата "стратегия" е заимствана от теорията на игрите, където се определя като план за действие в конкретна ситуация, зависещ от постъпките на опонента. Във фирменото управление стратегията съдържа общата концепция, основните принципи, които определят кардиналните и перспективните задачи за развитието на управляваните обекти и на системата като цяло. Стратегията задава единно направление на дейността на фирмата. Тя оказва определящо влияние на организацията, съдържанието и технологията на плановите процеси, на оперативните и тактическите решения, на организационно-производствената структура, информационното осигуряване, координацията, контролната дейност и на всички други функции и задачи на управление. Стратегията е определение и оценка на алтернативните пътища за достигане на вече избрани цели и задачи и избор на един от вариантите за реализация. Тя е определяне на дългосрочните основни цели и задачи на предприятието и приемането на курс за действие и разпределение на ресурсите, необходими за изпълнение на поставените цели.

Стратегията се отнася до социалната мисия, глобалните, жизненоважните и системообразуващите цели на фирмата, до формиране и реализиране на целите, до основните фактори, от които зависи нейното функциониране и перспективно развитие, до способността за най-пълното отчитане и оптимално адаптиране към променящите се външни и вътрешни условия.
Видове стратегии
* Управленческа- включва действията, водещи до изменение на висшия управленчески персонал
* Стратегия на съкращения- основната й цел е спиране на упадъка на фирмата
* Стратегия на растеж- обхваща внедряване на нови продукти или технологии, увеличаване на обема
* Стратегия на преструктуриране- определени дейности започват да се осъществяват по новому чрез внедряване на нови производствени методи и проектиране на нови организационни структури
* Стопанска- свежда се до конкурентната насоченост на дадено стопанско звено
* Корпоративна-отнася се до решенията, засягащи тези дейности, по които фирмата ще се конкурира и начина за разпределение на ресурсите
* Институционална- основното е как фирмата дефинира и формира основния си облик и хоризонт, какво създава целенасоченост и обвързва служителите с целите
* Настъпателна- основна е атаката, изненадата с цел разширяване на производството и подобряване на качествените му параметри
* Дефанзивна- целта е да се запазят съществуващите позиции или да се манипулират загубите
* Стратегия на ниската цена- когато фирмата е в състояние да поддържа като конкурентно преимущество ниска цена на продуктите на пазара
* Стратегия на диференциация- отличаване на фирмата от нейните конкуренти без това да се отразява чувствително на цената
* Стратегия на специализация-предполага специализиране на производителя в тесен предмет на дейност и преди всичко в производството и предлагането на пазара на продукти, предназначени за определен кръг потребители
* Стратегия на диверсификация- при нея едновременно се навлиза в нови пазари и нови продукти
* Офанзивна- разработване на нови продукти и технологии, увеличаване на пазарния дял и проникване на нови технологии
* Реактивна- липсва подготвителен план за участие в конкурентна борба
* Ресурсна- какви ресурси са необходими, от къде могат да се набавят, има ли нужда от ресурсни запаси или ограничения, както и заместители
* Операционна- по какъв начин да оптимизираме действието на отделните субекти

Какво е стратегически мениджмънт?
Стратегическият мениджмънт е начин на мислене и управление, който предизвиква процеси, водещи до динамично равновесие между външната среда и фирмата. Той включва вземането на стратегически решения и извършването на стратегически действия за постигане на перспективните цели на дадена организация. Стратегическият мениджмънт изисква:
* Определяне на бъдещата ориентация
* Анализиране на възможностите и заплахите
* Оценяване на съществуващия потенциал
* Установяване на стратегическите позиции
* Набелязване на основните приоритети
* Разпределяне на разполагаемите ресурси
* Предприемане на практически действия и др.

Стратегическият мениджмънт цялостно обхваща планирането, организирането, ръководенето и контролирането на стратегическите действия. Стратегическото планиране дава възможност, от една страна, да се набележат стратегическите цели и задачи, а от друга - конкретните стратегии за тяхното реализиране. Стратегическото организиране позволява да се концентрират човешките, финансовите, материалните, информационните и други ресурси за изпълнение на поставените стратегически задачи пред отделните звена и поделения. Стратегическото ръководене дава възможност правилно да се насочва и направлява работата на персонала. Стратегическото контролиране позволява да се наблюдава развитието и своевременно да се предприемат необходимите коригиращи действия. Наред с основните функции се извършват и редица спомагателни функции, като стратегическо анализиране, прогнозиране, програмиране, регулиране, координиране, отчитане и др.
Фази на стратегическото управление:
* Формиране на стратегията- разработват се различни варианти и се избира един от тях
* Реализиране на стратегията- включва етапа на нейното внедряване и контрол върху изпълнението й.

Моделът на Харвърдската школа (LCAG)
Според него стратегията включва следните етапи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегически управление на фирмата. Същност и видове стратегии. Стратегически мениджмънт. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.