Стратегическо планиране в публичния сектор


Категория на документа: Други


СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Управление на публични и бизнес организации
Управление-процес на вземане на решения
При изпълнение на управленските си функции,публичните организации и бизнес организациите извършват подобни неща и прилагат сходни подходи:
1.Работят с хора (самостоятелно и в групи)
2.Разработват програми за действие,поставят цели,вземат решения и организират изпълнението на тези решения
3.Влизат във взаимоотношения-власт-подчинение
Управлението на публични организации е насочено към преобразуване на политически цели в стратегии за национално и регионално развитие,вътрешна и външна политика,законност,сигурност и правораздаване,публични услуги и материално богатство.
Взаимоотношенията между членовете на публичните организации при изпълнение на тези стратегии се наричат публично-административни отношения.Тях ги определяме като част от обществените отношения,които възникват и се развиват в процеса на реализация на публична власт.
Субекти: държавата,гражданите и публичните организации.
Специфика на публичния сектор
1.Удовлетворяване на публични потребности и интереси на гражданите
2.Охраняване на частната собственост и личните интереси на индивидите
3.Обединяване на гражданите,независимо от техния статус в обществото
Всяка публична организация предлага публични услуги,има строго диференциран предмет на дейност и задачи за изпълнение.Дейността на публичните организации е подчинена преди всичко на обществени цели и върху тази нейна дейност оказват влияние различни фактори от външната среда(политически,икономически,технологични,екологични).Понякога тези фактори имат противоречиво действие върху работата на публичните организации,поради което е необходимо непрекъснато осъществяване на контрол върху тяхното поведение и отчетност за резултатите на организацията.

Публичните организации се управляват от 2 групи ръководители:
1.Професионални администратори
2.Специалисти-професионалисти
Всички публични организации работят с регламентирани бюджети.
Организацията в публичния сектор се дели на:
1.Оперативна
2.Административна
Оперативната организация изпълнява задачите възложени от административната част.Административната част поема въздействието на факторите от външната среда и взема решения,насочени към реализация на държавна воля.
Характеристика на задачите на организациите от публичния сектор
1.Публичност-всички публични организации се занимават с публични дела и с неща,които представляват интерес за цялото общество.Задоволяване на обществения интерес е основното предназначение на административната дейност
2.Публичната организация е важен фактор за развитието на политиката на държавно и местно ниво
3.Осъществяване на държавна политика е основна задача на публичната администрация-има изпълнителен характер
4.Демократизиране на публичната администрация-демократичната система на управление в публичния сектор следва да допринесе за свободата на личността,представителството и участие на населението в управлението,зачитане на правата и интересите на отделния гражданин и цялото население
5.Публичната организация е посредник между обществото и държавата
6.Човешкият елемент е основен ресурс в публичната организация.Осъществяването на административна дейност е свързано с реализирането на разнообразни човешки взаимоотношения.Тяхното управление е трудна задача,както за ръководителите на публични организации,така и на тези на бизнес организации.Ефективното управление на човешки взаимоотношения е предпоставка за успешното реализиране целите на организацията.Поради което за ръководителите на публични организации е от съществено значение да умеят да мотивират служителите си
7.Необходимост от изучаване и анализиране на административни знания и опит.Това изисква приложението на научни подходи при вземане на управленски решения.
Характеристика на дейността на публичните организации
1.Публичната организация е държавна дейност-има държавен характер
2.Публичната организация е юридическа дейност-тя се извършва чрез правни действия,проявява се в правни действия и поражда правни последици.В нея участват административни правни субекти.Чрез дейността на публичните организации се осъществяват административни права на гражданите и всички правни субекти
3.Дейността на публичните организации е подзаконова дейност-тя се развива и осъществява въз основа на закона.Правомощията на администрацията произтичат от закона
4.Дейността на публичните организации е изпълнителска дейност-развива се в изпълнение на закона.Чрез актовете и действията на публичните организации се осъществяват разпоредбите на законите и се реализира държавна политика
5.Дейността на публичните организации има разпоредителен характер-публичната организация издава нормативни актове,с които се създават допълнителни правила относно приложението на съдържащите се в закона правни норми
6.Административната дейност има държавно-властнически характер.Властническият характер се проявява в 2 насоки: 1)актовете на публичните организации имат задължителни адресанти 2)при неизпълнение на тези актове могат да бъдат приложени принудителни административни мерки и санкции
7.Дейността на публичните организации има творчески характер-тази дейност е насочена към бъдещето,тя определя желано поведение на гражданите и правните субекти в бъдещето
8.Дейността на публичните организации има динамичен характер-динамиката следва промените в държавната политика
Планиране-основна управленска функция,свързана с определяне на целите и създаване на условия за изпълнение на тези цели.Под условия разбираме-определяне на необходимите ресурси,необходимите хора и конкретните мероприятия.Когато определяме целта винаги трябва да посочим срока и очакваният резултат.Плановата дейност започва с определяне на бъдещите цели,които трябва да са съобразени с прогнозата за поведението на факторите от външната среда и анализа на състоянието на потенциала на организацията.
Специфични особености в процеса на целеполагане в публичните организации
1.Необходимо условие за реализация на плановия процес в публичната организация е познаването на обективните закони на природата и обществото и интерпретирането на причинните връзки между явленията и процесите
2.Съществена част от плановия процес е факта,че дейността на публичната организация се определя и ограничава от съществуващото законодателство в страната
Социален характер на целите на публичните организации
1.Обхваща цялото общество в държавата.Основната роля е на държавната политика,защото се засягат интересите на много хора.Главният субект на държавната политика е Великото народно събрание
2.Степен на целите на големите групи и колективи в обществото-различни слоеве,които са групирани според характера на дейностите или интересите,които имат.Групите на живеещите в града,живеещите в селото,групите на хората на умствения,физическия труд,етнически,възрастови групи,групи на хора занимаващи се със земеделие,търговия,промишленост и т.н.
3.Степен на по-конкретните социални цели на колективите и в частност на отделни звена на държавния апарат и подразделения на публичните организации,на отделните длъжностни лица в тях
Новият мениджмънт в публичните организации взаимства подходите за управление в бизнес организациите като се отразява спецификата на дейността на публи чните организации.
Разграничаваме следните цели:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо планиране в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.