Стратегическо планиране в публичния сектор


Категория на документа: Други


1.Икономичност-постигане на максимални резултати от изпълнение на конкретна дейност в публичната организация с възможно най-малко ресурси
2.Ефективност-във всеки следващ период да се подобрява съотношението между получен резултат и използвани за тази цел ресурси
3.Превъзходност-в определен период усилията на организацията да са насочени към реализацията на приоритетните за периода цели
4.Предприемчивост и пазарна дисциплина-публичните организации да инициират и реализират нови идеи за удовлетворение на обществени интереси.А пазарна дисциплина означава,че публичната организация следва да съблюдава закономерностите на свободния пазар и общото икономическо развитие
5.Ефикасност-постигане на максимално най-добрия възможен резултат при реализация на отделни дейности в публичната организация
Достигане на посочените цели изисква:
1.Да се използват подходи,които поставят публичните институции в условия на конкуренция и пазарно тестване на техните услуги
2.Да се приложат техники,които да стимулират предлагането на публични услуги в съответствие с потребностите на клиентите
3.Да се разработи система от показатели за оценка на ефикасността,превъзходността и ефективността в дейностите на публичните организации
Стратегическо мислене-подход,при който се установяват ключови проблеми,изпреварват се събитията,предвижда се събитието и се търси начин за ефективна реализация на намеренията,както и за избягване и преодоляване опасностите,произтичащи от нежелано поведение на факторите на външната среда.Съществуват 2 типа стратегическо мислене:
1.Системно-набляга върху цялостното обхващане на изследвания обект и върху общото определяне на посоката на развитие му
2.Екзосистемно-насочва вниманието към влиянието на външни фактори върху поведението на организацията
Видове цели:
1.Мисия,визия-мисията се формулира като 1 изречение,което разкрива предназначението на организацията.Тя се определя със създаването на организация и е постоянна докато съществува организацията.Мисията се реализира чрез стратегия.Стратегията се променя винаги,когато се изменят условията или средата,в която организацията реализира своята мисия.Визията е представата за това как искаме да изглежда организацията в обществото,т.е. как да я възприемат хората.Визията е в съзнанието на ръководителя на организацията.
Стратегическите цели имат дългосрочен характер и се разработват от висшето ръководство на организацията.Те определят какви резултати и кога трябва да бъдат достигнати,но никога не изясняват как да се постигнат.Изясняването на начина,по който следва да се постигнат резултатите се осъществява чрез тактическо и оперативно планиране.Стратегията обвързва организацията от публичния сектор с околната обществена среда като външните шансове и рискове се свързват с вътрешните ресурси и потенциала на организацията.Стратегията е средство за адаптация на организацията към външната среда.

Елементи на стратегията:
1.Обхват-определя дейностите,които ще извършва организацията
2.Разпределение на ресурсите-реализация на посочените в обхвата дейности изисква определени материални,финансови,човешки ресурси.Разпределението на ресурсите е според приоритета на дейностите
3.Отличителна компетентност(конкурентоспособност)-в стратегията се посочват какви конкурентни преимущества може да изпълнява организацията при реализация на своите дейности спрямо конкурентите
4.Синергичен ефект-посочва се общия резултат,който се очаква да се получи от решенията взети по отношение на обхвата,разпределението на ресурсите и отличителната компетентност
Равнища на стратегията в публичната организация:
1.Обща стратегия-разработва се от висшето ръководство и определя направлението,в което ще се развива организацията за определен период от време
2.Функционална стратегия-разработва се от ръководството на средно управленско равнище и посочва какви цели трябва да бъдат постигнати в съответните функционални направления,за да се реализира общата стратегия
3.Оперативна стратегия-разработва се от ръководството на най-ниско управленско равнище и посочва целите,които трябва да бъдат постигнати от отделните изпълнители на съответното работно място,за да се реализират функционалните стратегии
Процесът на определяне и избор на стратегия за развитие на организацията се нарича стратегическо планиране.Стратегическото планиране в публичния сектор акцентира върху изследването на външната среда на организацията и има за задача да идентифицира съществуващите в нея потенциали за успешна дейност.
Изисквания при разработването на публични стратегии:
1.Стратегията се разработва и формулира от висшето ръководство с участието на всички нива на управление,за да се избегне ефектът на "натрапената стратегия"
2.Стратегията трябва да се разработва от гледна точка на перспективите като цяло,а не заради интересите на отделен обществен слой или групи
3.Стратегията трябва да се основава на обективни фактически данни,получени чрез комплексни изследвания и с помощта на съвременни научни методи,а не въз основа на субективни предположения или интереси
4.Стратегията трябва да се разработва,така че да се осигурява стабилност в течение на дълъг период,но и същевременно да бъде достатъчно гъвкава и адаптивна.
Основни правила при разработването на публични стратегии:
1.Да има съгласуваност между целите,средствата за тяхното изпълнение,изпълнителите и сроковете
2.Да се концентрират усилията в приоритетните направления
3.Да се разпредели и намали риска
4.Осигуряване на синергичен ефект
5.Да се използват възможностите от интегрирането на усилията
6.Да се прилагат нетрадиционни подходи и решения
7.Да се създават механизми за стратегическа трайна мотивация
8.Да се предвиждат възможностите за оттегляне
9.Да се изработват инструменти за мониторинг и контрол върху реализацията на стратегиите
10.Да се осигурят механизми за публична подкрепа
Необходимо условие за стартиране процеса на стратегическо планиране -определянето на адекватни стратегически цели трябва да се направи при съобразяване резултатите от изследванията,както на външната среда,така и на вътрешните фактори.В противен случай разработената стратегия може да се окаже неефикасна.В този смисъл изследванията трябва да се водят в 2 насоки:
1.Насочена към изучаване на ситуацията във външната среда
2.Насочена към оценяване на потенциала на организацията
Въз основа на това се определят 3 основни етапа в процеса на разработване на страните в публичната организация:
1.Анализ на външната среда-завършва с оценка за благоприятните и неблагоприятни единици в развитието на факторите на външната среда в бъдеще
2.Анализ на вътрешната среда-завършва с оценка на силните и слабите страни в потенциала на организацията
3.Стиковане на резултатите от двата анализа-поставянето на оценка на текущата ситуация с желаните и възможни за постигане резултати ще позволи да се създаде набор от стратегически алтернативи.Основна техника прилагана на този етап е SWOT анализ.
Външна среда на публичната организация-факторите на външната среда са тези външни условия,които влияят на решенията вземани в публичната организация.Такива могат да бъдат култура,разпределение на доходите,разгръщане на организацията и други фактори от външната среда.Могат да окажат пряко и косвено влияние върху работата на публичните организации.Обществената външна среда на публичната организация обхваща демографските,природните и други условия.Обхващат се и основните обществени отношения-политически,социални и икономически.
Характеристика на обществената среда на публичните организации:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо планиране в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.