Стратегическо планиране в публичния сектор


Категория на документа: Други


1.Сложност на средата-характеризира се с броя и взаимовръзките на факторите,на които организацията задължително трябва да реагира чрез управление
2.Подвижност,динамичност на средата-характеризира се чрез скоростта,с която възникват и се развиват промените.Тази характеристика изисква от организацията готовност за иновации в процеса на адаптация към промените
3.Неопределеност на средата-характеризира се чрез количеството и качеството на информацията,необходима на организацията за успешно управление.
Елементи на външната среда:
1.Икономическо обкръжение
2.Политическо обкръжение
3.Социално обкръжение
4.Технологическо обкръжение
5.Екологично обкръжение
Икономическо обкръжение-доставчици,клиенти,инвеститори,всички стопански субекти,формиращи бизнес средата в даден регион.Тяхното поведение се определя от наличието или липсата на национална стратегия за икономическо развитие от функционалните стратегии на национално равнище.
Политическо обкръжение-формира се от:
-националното правителство
-чуждите правителства
-законодателството
-различните лобита
Всички публични организации функционират в и чрез различни политически системи.Между публичните организации и политическото обкръжение има отношение на взаимна обусловеност.
Между политическото и икономическото обкръжение съществува взаимодействие.Елементите на политическото обкръжение обслужват функционирането на елементите от икономическото обкръжение.Могат да реализират целта си само чрез тях.Националната стратегия за икономическо развитие на правителството,политиката на чуждите правителства лимитират поведението на субектите от икономическото обкръжение.Публичната организация се явява посредник между политическото и икономическо обкръжение.
Социално обкръжение-формира се от:
-демографския фактор
-културно-политическия фактор
-индивидуалните потребности
Различията в демографските характеристики на населението въздействат на организациите,променяйки както характера на работната сила,така и потребностите,претенциите на потребителите.Отделните личности имат различни потребности и се стремят да ги задоволят чрез работата си.По-високото жизнено равнище поставя нови изисквания към качеството и характера на предлаганите услуги в публичния сектор.В социалното обкръжение се включват и компонентите-административна и гражданска среда.
Технологическо обкръжение-това е онзи фактор от външната среда на публичната организация,който се развива най-бързо и е с най-силно влияние върху нея по отношение на усъвършенстване и подпомагане на дейността и.Силите,формулиращи интензивността на технологическото обкръжение са:
-научно-изследователски звена и организации
-интензивност на иновационния процес
-законодателство във връзка с интелектуалната собственост
Екологично обкръжение-формира се от:
-националната стратегия за екологично развитие
-законодателство във връзка с развитието на екологията и еко-движенията
Анализ на външната среда:
1.Цел-да се идентифицират възможностите и заплахите за организацията
2.Елементи на анализа:
-структурират се тенденциите на развитие на движещите сили на външната среда
-идентифицират се онези външни фактори,които са оказвали съществено влияние върху организацията
-уточнява се характера на тези влияния-той може да бъде динамичен и статичен,определен или неопределен
PEST анализ
Публична организация
Политическа среда - правна уредба,централна и местна власт,групи по интереси,чужди правителства
Икономическа среда - ниво на инфлация,инвеститори,ниво на безработица,БВП
Технологическа среда - иновации,патенти,изследователски институти,трансфер на ноу-хау
Социална среда - демографски тенденции,културни фактори
Вътрешна среда на публичната организация-има 4 елемента:
1.Ресурси на организацията-човешки,финансови,информационни,мениджърски,материални,технологични
2.Цели-краткосрочните и дългосрочните намерения на организацията и основните направления,в които тя се развива,за да реализира мисията си
3.Структура-модела на взаимодействия между частите на организацията,съобразно целите и
4.Задачи-конкретните задължения на отделния служител в организацията
Анализ на вътрешната среда:
Има за цел да се идентифицират състоянието и потенциална на организацията.
Елементите на този анализ са:
1.Структурират се тенденциите на развитие и ключовите движещи сили на вътрешната среда
2.Идентифицират се и се степенуват вътрешните фактори,които са имали и имат съществено значение за потенциала на организациятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо планиране в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.